Tag: telugu sex storys

అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 946

అమ్మ, అక్క, చెల్లి మరియు నేను.మదన్మోహన్ మానాన్నపోయిసంవత్సరంఅయింది. మాఅమ్మనాన్నపోయినదుఖంనుండితేరుకుంది. నేనుబియస్సిఫైనల్ఇయర్చదువుతున్నాను. అమ్మకు 40 నాకు 20 వయసు. మానాన్నబాగాడబ్బుదాచిపెట్టినందువాళ్ళమాకుడబ్బుకుకొదవలేదు. సొంతఇల్లు.అసలునాకుఉద్యోగంచెయ్యాల్సినఅవసరంకూడాలేదు. కానీచదువుఉండాలికదాఅనిచదువుతున్నాను.కానినాకుచదువుధ్యాసకన్నాసెక్స్ధ్యాసఎక్కువ. ఇంట్లోఉండేదినేనుమాఅమ్మ. ఇద్దరమే. అమ్మనాపక్కనేకూర్చునిచదివించేది. నాకుఅమ్మగారాబంఎక్కువ. నాకుమాఅమ్మలోనచ్చినవిమాఅమ్మతలవెంట్రుకలు.నల్లగాపొడుగ్గాపిర్రలదాకావేలాడుతూఉంటాయి. నేనుఅమ్మవెనకకూర్చునిఅమ్మవెంట్రుకలునిమురుతూఆవెంట్రుకలవాసనచూస్తూఅమ్మవీపుమీదతలపెట్టుకొనిఎంజాయిచేస్తుంటాను. మాఅమ్మఒత్తుగావాలుజడవేసుకుంటుంది. కనీఅలావెంట్రుకలుఅమ్మవీపుమీదపరుచుకొనిఉంటేనేనాకుఇష్టం. మాఅమ్మతరచుగానన్నువాటేసుకొనిముద్దుపెట్టుకొనేది. నేనుకూడాఅమ్మబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టెవాడిని. “ఎరారాజానాతలవెంట్రుకలుఅంటేనీకుఎందుకురాఅంతఇష్టం” అనేదిమాఅమ్మ. “నీతలవెంట్రుకలుసిల్క్మాదిరిమెత్తగాఉంటాయమ్మా.నీవెంట్రుకలునామొహానికిరుద్డుకుంటుంటేహాయిగాఉంటుందమ్మా.” అన్నాను. నారూముఅమ్మరూముసెపరేట్గాఉండేవి. నేనుపొద్దుపోయేదాకాచదువుకుంటుంటేఅమ్మనారూములోకివచ్చేది.ఎరారాజాఇంకానిద్రపోలేదా.” అంటూనాదగ్గరకువచ్చినాపక్కనకూర్చునినావీపుచుట్టూచేతులువేసినన్నుగట్టిగాహత్తుకోనేది . నేనుకూడాఅమ్మవీపుచుట్టూచేతులువేసిచదువుకుంటున్నానమ్మాఅనేవాడిని.అప్పుడుఅమ్మలావుపాటిసళ్ళునాగుండెలకుఅదుముకొనేవి. నేనుఅమ్మనుఅలాగట్టిగావాటేసుకొనిఅమ్మబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టుకొంతుంటే “పోరాకొంటెవెధవా.అనీకొంటెపనులు” అనిముద్దుముద్దుగాఅనేది. “చదివిందిచాలుకానీఇంకానిద్రపో. రేపుపొద్దున్నలేవాలికదా” అనేదిఅమ్మ. నేనుపాడుకోగానేఅమ్మతనరూముకువెళ్ళేది. కానిఅమ్మకుఒపట్టాననిద్రపట్టేదికాదు .నాన్నగుర్తుకువచ్చేవాడేమో. అమ్మతనచేతినితనతొడలమధ్యఅడుముకోడంఎన్నోసార్లుచూచాను. ఒక్కోసారిబోర్లాపడుకోనేది. అప్పుడుఅమ్మఎత్తైనపిర్రలుచూస్తుంటేనాకులవడాలేచేది. మాఅమ్మనాకుపొద్దుటేనిద్రలేపికాఫీకప్చేతికిఇచ్చేది. అలాఒంగినిద్రలేపుతుంటేఅమ్మలావుపాటిసళ్ళునామొహంమీదఅడుముకుంటుంటే,నాకుఅసలేమార్నింగ్ఎరేక్షన్దానికితోడూఅమ్మబలిసినసళ్ళుమొహంమీదఆడుతుంటేనామొడ్డబిర్రబిగిసిపోయేది. . అమ్మనాబుగ్గమీదచుప్చుప్మంటూముద్దులుపెట్టివెళ్ళేది. నావయసు 20 అయినాబాగాపుష్టిగాబలంగాహాన్డ్సంగాఉండేవాడిని. నాకుఒకఅలవాటుఉండేదినాచేతులుతడిఅయితేనేనునాసుతులనుఅమ్మపమిటకొంగుకుతుడుచుకోనేవాడిని. […]

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్ 9 123

పక్కనే ఉన్న ఆలివ్ ఆయిల్ బాటిల్ తీసుకుని మొడ్డను వట్టలకు పోసి పైనుండీ మెల్లమెల్లగా మసాజ్ లాగా చేస్తూ మొడ్డను అటుపక్క ఇటుపక్క లాగుతూ సాగదీస్తూ, వట్టలకు కూడా మసాజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఆలివ్ ఆయిల్ వేడిని పెంచుతుందట. మనం తినే వంటల్లో కూడా ఒక టీ స్పూన్ వేసి వండాలంట. ఆయుర్వేదంలో చెప్పారు. నేను ఇంగ్లిష్ మెడిసిన్ కంటే ఆయుర్వేదాన్ని ఎక్కువగా నమ్ముతాను. ఆ టాబ్లెట్ మానేసేయ్ ఎక్కువగా తినకు. నీ డైలీ ఆహరంలో 2ఎండు […]

నా మొడ్డ కొద్దిగా లేచింది! – Part 4 124

ఆదిత్య అమ్మ పక్క లో కూర్చున్నాడు. సాయి సుల్తానా పక్కన కూర్చున్నాడు. ఆదిత్య : రాత్రి కి ప్రోగ్రాం ఓకేనా అంకుల్ అని నజీర్ ను అడిగాడు భారతి తొడ పై చేయి వేస్తూ . సుల్తానా :””” ఎక్కేది మమ్మల్ని …అంది””” నెమ్మదిగా …నవ్వుతూ సుల్తానా : చేయి సాయి గాడి తొడలపై ఉంది…… నేను : ఇక్కడ ఒక ప్రేక్షక పాత్ర నాది….. చేత గాని మొగుడు (విజయ్ )ఉంటె పక్కింటి వాళ్ళకి పండుగ […]