కామదేవత – Part 10 102

కామదేవత – 28 వ భాగం (ఇరవై ఎనిమిదవ భాగం) – 3 వ అంకం

ఇంతలో అక్కడ సుందరం సుశీలల ఇంట్లో వొంటలు ఐపోవడంతో బ్రహ్మాన్ని మాధవినీ భోజనాలకి పిలవడానికని సుశీల బ్రహ్మం ఇంటికివొచ్చి వాళ్ళ పడకగది తలుపులని చప్పుడు కాకుండా తోసి లోపలకి తొంగిచూసేప్పటికి మాధవిమీద నగ్నంగా పడినిద్రపోతున్న బ్రహ్మం కనపడేప్పటికీ అక్కడి పరిస్తితిని అర్ధం చేసుకున్న సుశీల బ్రహ్మం దగ్గరకి వెళ్ళి నిమ్మదిగా బ్రహ్మాన్ని తట్టిలేపింది.
అక్కడ సుశీలని చూస్తూనే బ్రహ్మం నవ్వుతూ లేచి చేతికందిన పంచెని నడుంకి చుట్టుకుని లేచినిలబడ్డాడు. ఎప్పుడైతే మాధవి మీదనించీ బ్రహ్మం అడ్డం లేచిపోయేడో.. తెల్లని మేనిచాయతో మిసమిసలాడిపోతున్న మాధవి నగ్న అందాలని చూసి సుశీల లాంటి అందగత్తె కూడా స్త్రీ సహజమైన అసూయకి లోనయ్యింది.
సుశీల ముఖం లో భావాలని గమనించిన బ్రహ్మం అక్కడి పరిస్తితిని చేజారిపోనివ్వకూడా గభాలున సుశీలని వాటేసుకుంటూ ముందుగదిలోకి తీసుకువొచ్చేడు. కొత్తపిట్టని అయ్యగారు బాగా ఎంజొయ్ చేసినట్లున్నారు అన్నాది సుశీల గొంతులో వొకింత అసూయద్వనిస్తుండగా.

కొత్తపిట్టలు ఎన్నివొచ్చినా కుటుంబాలు బాగుపడాలని కుటుంబం మేలుకోరి కామదేవత వ్రతం చెయ్యడానికి వొప్పుకుని సొంతకూతుళ్ళని మాపక్కలో పడుకోపెట్టిన మీత్యాగం ముందు మీరు మామీద చూపిస్తున్న అనురాగం వాత్సల్యంతో పోలిస్తే వీళ్ళంతా మీ కాలిగోటికి సరితూగుతారా? అని అంటూ సుశీలముందు మోకాళ్ళమీద కూర్చుని తనరెండుచేతులా సుశీల నడుముని చుట్టేసి తనముఖాన్ని సుశీల పొట్టమీద అదిమిపెట్టి కళ్ళుమూసుకుని సుశీలని కౌగలించుకుని బ్రహ్మం అలా వుండిపోవడంతో సుశీలలో అసూయాభావం పోయి బ్రహ్మం మీద ప్రేమా అనురాగం పొంగుకొచ్చి బ్రహ్మం అంటూ బ్రహ్మాన్ని ఆర్తిగా కౌగలించేసుకుని తల ముందుకి వొంచి బ్రహ్మం పెదవులమీద గాఢంగా ముద్దుపెట్టింది. వాళ్ళిద్దరూ ఎంతసేపు అలా ఒకరకమైన ప్రేమైకభావనలో వుండిపోయేరో వాళ్ళకే తెలియలేదు.

ఇంతలో ఎవరో ఇంట్లోకి వొస్తున్న అలికిడి వినిపించడంతో బ్రహ్మం సుశీలకి కళ్ళతోనే సైగచేస్తూ బాత్రూంలో దూరేడు. సుశీల వాళ్ళపడకగదిలోకి వెళ్ళి మాధవిని నిద్దరలేపింది. ఇంతలో శారద సుశీల మాధవి వున్న గదిలోకి వొస్తూ.. మా ఆయన ఏడీ? అని అడిగింది.
బ్రహ్మమా? బ్రహ్మం నేను వొచ్చేప్పటికె బాత్రూంలో వున్నాడు ఇంకా బయటకి రాలేదు అన్నది సుశీల.
అక్కడ మేమంతా కంచాలు అవీ సద్దేసి మీరు వొస్తె భోజనాలు చేద్దామని ఎదురుచూస్తున్నం అంటూ మాధవి వైపు తిరిగి త్వరగా బట్టలు కట్టుకుని కొద్దిగా ముఖం అదీ కడుక్కుని బొట్టు దిద్దుకుని వొచ్చేయ్. అంటూ మళ్ళీ సుశీలవైపు తిరిగి నువ్వు ఇక్కడేవుండి వాళ్ళిద్దరినీ వెంటపెట్టుకునిరా.. వాళ్ళిద్దరినీ వొదిలేస్తే మళ్ళీ దుకాణం పెట్టేస్తారు అని మాధవి పిర్రమీద ఒక్కటిచ్చి అల్లరిగా నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది శారద.

శారద అలా వెళ్ళగానే బాత్రూంలోనించీ బ్రహ్మం బయటకి వొచ్చేడు.
బ్రహ్మం బయటకి రాగానే మాధవి బాత్రూంలో దూరింది.
మాధవి అటువెళ్ళగానే బ్రహ్మం సుశీలని వాటేసుకుని సుశీలపెదవులని తన పెదవులతో ముడేసి తననాలుకని సుశీలనోటిలోకి తోసేప్పటికి సుశీల తనపెదాలువిడదీసి బ్రహ్మం నాలుకకి దారిచ్చింది. బ్రహ్మం నాలుక సుశీలనోట్లో కలియదిరుగుతూ సుశీలనాలుకతో యుద్దం చేస్తుంటే బ్రహ్మం చేతులు సుశీల జాకెట్ మీదనించీ ఆమెసళ్ళని కసిగా నలిపేస్తుంటే., స్స్స్.. ఆహ్.. బ్రహ్మం .. ఇప్పుడేంటి ఈ అల్లరి.. మాధవి వొస్తుంది.. అక్కడ వాళ్ళు భోజనాలకని మనకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు అని సుశీల వారిస్తున్న వినకుండా బ్రహ్మం సుశీల జాకెట్ క్రింది మూడు హుక్కులూ విప్పేసి తనజాకెట్ ని పైకి జరిపేసి నగ్నంగా బయటపడ్డ సుశీల సళ్ళని మార్చి మార్చి చీకుతుంటే., స్స్స్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్… బ్రహ్మం.. చెపుతుంటే వినవేంటి? అని సుశీల బలవంతంగా బ్రహ్మాన్ని తననించీ దూరంగా తొసేసి పైకి జరిగిపోయిన జాకెట్ ని సళ్ళమీదకి లాక్కుని వూడిపోఇన హుక్కులు పెట్టుకుంటూ జాకేట్ ని సరిచేసుకునేటంతలొ.. వూహించని విధంగా బ్రహ్మం సుశీల చీరని లోలంగాతో సహా పైకిలేపేసి తన ముఖాన్ని సుశీల పూకుపెదాలకి తాపడంచేసి నాలుకజాపి సుశీలపూకులోకితోసేప్పటికి వెచ్చగా ముద్దలు ముద్దలుగా మగాడివీర్యం బ్రహ్మం నోటిలోకి జారింది.

ఈసారి ఆశ్చర్యపోవడం బ్రహ్మం వొంతు అయ్యింది. ఇలా గభాలున చీఎరపైకిలేపి తొడల్లో దూరిపోతాడని వూహించని సుశీఅల బ్రహ్మం చేసిన పనితో కిలకిలా నవ్వేస్తూ అయ్యిందా అబ్బయిగారిపని అని వెక్కిరిస్తూ అడిగేప్పటికి .. బ్రహ్మం సుశీల పూకువొదిలి బయటకి వొస్తూ నీపూకుని పావనం చేసిన ఆ పున్యపురుషుడు ఎవరు? అని అడిగేప్పటికి, నువ్వు మా ఆయ్న వొంతులువేసుకుని ఇక్కడ ఈవిడగారి పూకుపావనం చేస్తుంటే అక్కడ రమణ మాకు వొంటల్లో సాయం చేస్తూ మాపూకుల్లో గులతీర్చి పున్యంకట్టుకున్నాడు అన్నది సుశీల
ఓహో .. ఐతే నిన్నూ మా ఆవిడ శారదనీ ఇద్దరినీ కలిపి వాయించేడా? అనీడిగేడు బ్రహ్మం..
ఇంతలో మాధవి బాత్రూంలోనించీ బయటకి రావడంతో నేను ఇప్పుడే వొచ్చేస్తాను .. నేను వొచ్చేలోపులో ఇక్కడ నువ్వు మళ్ళీ దుకాణం తెరిచెయ్యకు అని బ్రహ్మానికి వార్నింగ్ ఇచ్చి సుశీల బాత్రూంకి వెళ్ళింది..

సుశీల అలా వెళ్ళగానే అద్దంలో చూసుకుంటూ బొట్టు దిద్దుకుంటున్న మాధవి దగ్గరకి వెళ్ళి ఇంతకీ నాదెంగుడు ఎక్కువగా ఎంజొయ్ చేసేవా? లెక నా ప్రెండ్ దెంగుడు ఎక్కువగా ఎంజొయ్ చేసేవా చెప్పనేలేదు అని బ్రహ్మం అడిగేప్పటికి..
మాధవి మనోహరంగా నవ్వుతూ.. నీ ప్రెండు సుడిగాలి.. నువ్వు మలయమారుతం. సుడిగాలిలో ఎటోకొట్టుకొపోయి ఏమైపోతామో అని భయంలో పడిపోతాము. మలయమారుతం లో ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా సేదతేరుతాము. సుడిగాలిలో కొట్టుకుపోతుంటే ఒక్కోసారి బాగుంటుంది.. కానీ మలయమారుతన్నే అందరూ రోజూ కావాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే అలిసిపోయిన శరీరం సేదతేరేది మలయమారుతంలోనే అన్నది మాధవి బ్రహ్మాన్ని ప్రేమగా కౌగలించుకుంటూ..

1 Comment

  1. Rajubairagoni71@gmail.com

    Next post please

Comments are closed.