కామదేవత – Part 13 73

పదినించీ పదకొండు అంగుళాల బారాటిమొడ్డ అలా పూపెదాల అంచులవరకూ బయటికివొస్తూ ఒక్కవుదుటున మళ్ళీ పూకుకి అడుగంటా దిగబడిపోతూ.. ఆ ప్రక్రియలో పుట్టగుడుగులాంటి రమణమొడ్డశీర్షంతో యోనిగోడలనీ యోనిమడతలలోతుల్లో నిక్షిప్తమైన ప్రతీకామనాడినీ రమణమొడ్డ తడుముతూ, రుద్దుతూ, రాసుకుంటూ జోరుజోరుగా తనయోనిలోతుల్లో కదులుతుంటే.. రమణమొడ్డ అందిస్తున్న కామసుఖానికి మాధవి ప్రవశించిపోతూ.. ఆహ్.. రమణా.. ఓహ్.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నాది.. ఆహ్.. అలాగే గుద్దు.. ఐపొవొస్తున్నది.. నాకు.. దగ్గరగావున్నది.. అని మాధవి పరవశంగా పలవరిస్తుంటే.. రమణకూడా.. ఆహ్.. మాధవి.. ఎంతసుఖాన్ని ఇచ్చేవే?.. ఇలాంటి సుఖాన్ని పొంది ఎంతకాలమయ్యిందో.. నీమొగుడిమొడ్డ ఏనాడూ నీపూకులోతుల్లో దిగబడినీపూకుని అరగదీసిన ఫాపానికి పోకపోవడంవలన.. కన్నెపూకుని దెంగినంత సుఖం దొరికిందే.. అని రమణ అంటూ మాధవి పూకుని దెంగసాగేడు..

అంతకంతకీ రమణమొడ్డదెంగుడులో వేగం ఆత్రం పెరిగిపోతున్నాయి.. మాధవి పూకుమడతల్లో కదులుతున్న రమణమొడ్డ కొద్దికొద్దిగా పొంగుతున్నాది.. మాధవికి తెలుస్తున్నాది.. రమణకి ఐపోవడానికి ఇంకెంతోసేపు పట్టదని.. అప్పటికే రెండుభావప్రాప్తులు పొందిన మాధవి మూడోభావప్రాప్తికోసమని రమణమొడ్డపోట్లకి అనుగుణంగా తననడుముని కదిలిస్తూ తనయోనిమడతల్లో తనకి ఎలాంటి వొరిపిడీ, రాపిడీ కావాలో అలా తన నడుముని జోరుజోరుగా కదిలిస్తూ రమణమొడ్డకి ఎదురుగుద్దుతున్నాది.. ఆహ్.. మాధవీ.. అంటూ రమణ మొట్టమొదటివిడత వీర్యాన్ని.. మాధవిపూకుమడతల్లొ వెచ్చగా చివ్వుమని చిందించేప్పటికి.. ఆహ్.. రమణా.. ఆహ్.. అలాగే.. గుద్దు.. గట్టిగా గుద్దు.. ఐపోతున్నది.. స్స్స్.. ఆహ్.. నాకుకూడా ఐపొతున్నాది.. పొడు.. జొరుగా నాపూకులో పోటువెయ్యి.. ఆహ్.. అలాగే.. అలాగే.. అంటూ మాధవి తననడుముని జోరుజోరుగా రమణమొడ్డపోట్లకి అనుగుణంగా కదిలిస్తూ తానుకూడా భావప్రాప్తికి దగ్గరవ్వసాగింది.. ఇంతలో.. మళ్ళీ రమణ చివ్వు.. చివూన.. మరో రెండువిడతల వీర్యాన్ని మాధవి పూకులో చిమ్మేప్పటికి.. రమణ వీర్యం వెచ్చగా తన యోనిలొతుల్లోకి జారడాన్ని అనుభవిస్తూ.. రమణా.. ఆహ్.. ఐపోతున్నాది.. ఓహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్..స్స్స్.. రమణా.. ఆహ్.. రమణా.. అంటూ మాధవికూడా మరొభావప్రాప్తి పొందేప్పటికి.. రమణకూడా ఆఖరికి వొచ్చేస్తుంటే.. గుభీ.. గుభీ.. అని మాధవిపూకులో పోట్లువేస్తూ.. ఆహ్.. మాధవీ.. అంటూ.. తనమొడ్డమెత్తని మాధవిపూదిమ్మకి అదిమిపెట్టి చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వున.. ఆఖరివిడత వీరాన్ని మాధవిగర్భసంచీలోకే తిన్నగా పిచికారీచేస్తూ తమకంగా మాధవిమీద వాలిపోయేడు..

అలా ఒక్క రెండునిమిషాలు మాధవిమీద పడుకుని సేదతీరేప్పటికి.. సోఫాలో దెంగుడుకి అనుగుణంగా లేకపోవడంతో నడుము నొప్పెడుతుండడంతో.. మాధవి రమణని తనమీదనించీ పక్కకితోస్తూ.. నానడుం విరిగిపోయింది ఇంక చాలులే అన్నది రమణని.. అంతపొడవైనది లోపల పడుతుండా అని అడిగేవుగా? చూడు మట్టనికంటా దిగబడిపోయింది.. అన్నడు రమణ నవ్వుతూ..

సంతోషించేములే.. నాకు సేఫ్ పీరియడ్ కాబట్టీ సరిపోయిందికానీ.. నువ్వలా నీదాన్ని గర్భసంచీలోకంటాదిగేసి నీవీర్యాన్ని చిమ్మితే.. ఒకేకానుపులో అరడజనుమంది పిల్లలని కనెయ్యడం ఖాయం అన్నాది మాధవి నవ్వుతూ..
ఇంతలో.. శారద వీధితలుపు కొడుతూ మాధవీ.. మాధవీ.. అని పిలుస్తుంటే.. అయిస్టంగానె రమణ మాధవిమీదనించీ లేచి లుంగీ కట్టుకుని వీధితలుపు తీసేడు..
శారద ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టేసమయానికి మాధవి గబగబా చీరకట్టుకుంటూ, జాకెట్ హుక్కులుపెట్టుకోవడం చూసి..
బాగుందమ్మా సంబరం.. ఓపక్క రెండుపూటలా కాఫీలు, టిఫెనులు, వొంటలూ చెయ్యలేక మేమంతా అక్కడ సతమతమైపోతుంటే, ఇక్కడమీరిద్దరూ.. అవ్వ.. అంటూ శారద నోటిమీద చెయ్యపెట్టి నోరునొక్కుకుంటుంటే..
నన్నేమనొద్దు.. తప్పంతా రమణదే.. వొద్దువొద్దన్నా వినకుండా మీదెక్కేడు అన్నాది మాధవి..

దాంతో శారద రమణ వైపు తిరిగి ఏమయ్యపెద్దమనిషీ.. నీకన్న బుద్దివుండనక్కరలేదూ? రాత్రికి అంతపెద్ద కార్యక్రమం పెట్టుకుని ఈవిడగారు ఇంకెప్పుడూ దొరకనే దొరకదన్నట్లు ఇప్పుడా? ఇలాంటి పనులు? అని అంటూ .. అక్కడ టైలర్ కి కుట్టడానికి బట్టలిచ్చి వొచ్చేవు.. అదన్న వెళ్ళి తీసుకురావాలని తెలుసా? ఐనా నిన్న మొన్నా తను పూర్తిగా మనింట్లోనే వుందిగా? అప్పుడేమిచేసేవు? ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చెయ్యడానికి టైం సరిపోక మేమంతా కిందా మీదా పడుతుంటే ఇప్పుడు గుర్తుకువొచ్చిందా ఆవిడ? అని అనర్గళంగా రమణని పట్టుకుని శారద దుమ్ము దులిపేస్తుంటే.. రమణ అమాయకంగా ముఖం పెట్టి..

సారీ.. రా.. నిన్న మొన్న సుందరం బ్రహ్మాలు ఈవిడని పట్టుకువొదిలిపెడితేగా? నీకు తెలుసు కామదేవత వ్రత నియమం ప్రకారం నేనుకూడా మాధవితో ఇదవ్వాలి కదా? ఒక్కసారి సుందరం బ్రహ్మంలు ముగ్గురు ముగ్గురు కన్నెపిల్లలతో రమించడం ఐపొయేక ఇంక నా ప్రమేయం ఎమీ వుండదు. అందుకే త్వరత్వరగా పని ముగించేసేను. ఇదిగో ఇప్పుడే టైలర్ దగ్గరకి వెళ్ళి బట్టలు తెచ్చుకువొచ్చేస్తాను అంటూ రమణ చెప్పులేసుకుని అక్కడనించీ జంప్ ఐపోయేడు..

శారద మాధవివైపు రెండు అడుగులేసి మాధవిని కౌగలించుకుంటూ.. అలా గట్టిగా అరిచేనని నువు మరోలా అనుకోకు.. కొత్త ఆడది దొరికితే ఈ మగాళ్ళకి ముడ్డిమీద గుడ్డవుండదు. మనం కాస్తంత గట్టిగా వుండకపోతే వీళ్ళు అస్సలు మన మాటవినరు అందుకే అలా అరిచేను అని మాధవి బుగ్గమీద శారద ముద్దుపెట్టుకోబోతుంటే.. మరేమీ పరవాలేదు శారదా నేను అర్ధం చేసుకోగలను అని చెపుదామని మాధవి శారద వైపు ముఖం తిప్పేసమయానికి శారద ముఖం ముందుకి అద్దడంతో శారద పెదవులు మాధవి పెదవులకి తాపడం ఐపోయేయి.

అప్పుడే ఫ్రెష్ గా దెంగబడిన మాధవి శరీరంలోనించీ గుప్పునకొడుతున్న మదపువాసన రమణ నోటిఎంగిలి మాధవి నోటిఎంగిలి కలగలిసిన వాళ్ళిద్దరి ఎంగిలి శారదనోట్లోకి తియ్యగా అంటుకోవడం.. కామదేవత అనుగ్రహంవలన శారదలో పొంగరిస్తున్న మధురమైన మత్తెక్కించే శారదనోటి ఎంగిలి.. కలగలిసి క్షణకాలంలో శారదా మాధవీ ఇద్దరూ వశం తప్పైపోయేరు.

1 Comment

  1. Very Very interesting. Outstanding sex story. Please send next parts immediately.

Comments are closed.