కామదేవత – Part 21 153

తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి:-

ప్రొద్దున్నే ఇంట్లో అడుగుపెట్టిన మాధవి ముఖంలో ఆతృత/ఖంగారునీ చూసి శారద, ఏమిటే మాధవి ప్రొదున్నే అంత ఖంగారుగా వున్నావు? అంటూ పలకరించింది.

కామదేవత – Part 20→

శారద మాటలకి సమాధానం చెప్పకుండా, రమణ ఇంట్లోనే వున్నాడా? అని అడిగింది మాధవి

ఇంతప్రొద్దున్నే ఆయనెక్కడికి వెళతాడు ఇంట్లోనే వున్నాడు.. ఎంటి సంగతి? ఎమయ్యింది? ఎందుకు అంత ఖంగారుగా వున్నావు? అంటూ మళ్ళీ ఎదురు ప్రశ్నించింది శారద..

శారద మాటలకి సమాధానం చెప్పకుండా మాధవి శారద చెయ్యపట్టుకుని శారదని వాళ్ళ పడకగదిలోకి లాక్కుపోతూ.., వుండు అన్నీ వివరంగా నీకు, బ్రహ్మానికీ, రమణకీ కలిపి ఒకేసారి చెపుతాను అంటూ మాధవి శారదని చెయ్యపట్టుకుని వాళ్ళ పడకగదిలోకి లాక్కుపోయింది.

పడకగదిలోకి శారద చెయ్యపట్టుకుని లాక్కొస్తున్న మాధవిని చూసి రమణ, బ్రహ్మాలు ఎంటి మాధవి ఏమయ్యింది? అని అడిగేరు..

మాధవి రమణ కేసి చూస్తూ.. నువ్వు చెప్పినట్లె జరిగింది రమణ.. అన్నాది.

నేనేమి చెప్పేను..? ఏం జరిగింది..? ఖంగారు పడకుండా కాస్త నిమ్మదిగా చెప్పు అన్నాడు రమణ..

పవన్, మధులు వూరినించీ వొచ్చేరని పలకరించడానికి నిన్న సాయంతరం నేను, పిల్ల కలిసి సుశీల ఇంటికి వెళ్ళేమా..? నేను సుశీలతో మాట్లాడుతుండగా ఆడపిల్లలంతా ఆడుకోవడానికి వీధిలో పడ్డారు. మధ్యలో మల్లిక నీళ్ళు తాగడానికని ఇంటికి వెళ్ళిందట.. ఆ సమయంలో మణి పిల్లదాని పాడుచేసేడు.. అన్నాది ఒకింత ఆందోళనా ఒకింత ఆదుర్ద కలగలిసిన స్వరంతో..

మాధవి చెపుతున్న విషయం ఏమిటో అర్ధమైన రమణ, ఏమాత్రం ఆందోళన పడకుండా.. ఈ సంగతి నీకెలా తెలిసింది? అన్నాడు

ఎలా తెలియడం ఏమిటి? నెను సుశీల ఇంటినించీ ఇంటికివెళ్ళేప్పటికి కొద్దిగా చీకటిపడేవేళయ్యింది. ఇంట్లో చీకటిగా వుందని ముందుగదిలో లైటు వేసి.. వెళ్ళి పడకగదిలో లైటు వేద్దును కదా.. ఇంకేముంది? పిల్లాదాన్ని పాడుచేస్తూ పిల్లమీద పడుకుని ఊగిపోతూ ఆయన కనిపించేడు.. అన్నాది మాధవి

పాడుచెయ్యడం లాంటి మాటలెందుకులే మాధవీ.. మేమంతా నీకు ముందే చెప్పేము కదా ఈ కామదేవత వ్రతంలో భాగంగా తండ్రి కూతుళ్ళని అనుభవించాలనీ, అలాగే కొడుకులు తల్లితో రతి సలపాలనీ, ఆఖరుగా అన్నదమ్ములు అప్పచెల్లెళ్ళతోకూడా రతి చెయ్యాలని.. అంతా మచే జరిగింది కదా? మరెందుకు నువ్వు ఖంగారు పడుతున్నావు? అన్నడు రమణ..

అదికాదు రమణా.. నువ్వు చెప్పేవుగదా? అలా మా ఆయన్ని దొరకబుచ్చుకుంటే ఆయనమీద నేను పట్టు సాధించవొచ్చని.. అందుకే రాత్రి ఆయన్ని ఏమీ అనలెదు. కానీ రాత్రి మాత్రం ఆయన పక్కని ముందుగదిలో వేసేసి మల్లికని నా పక్కలో పడుకోపెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇంటో ఆయనా నేనూ ఎడముఖం పెడముఖంగా వున్నం. మాఇద్దరిమధ్య ఎటువంటి మాట మంతీ లేకుండా వున్నాం. ఇంట్లో పరిసితి ఇలా ఎంతకాలమో నాకు తెలియడం లేదు ఆవిషయాలన్నీ నీకు చెప్పి తరువాత ఎం చెయ్యలో నీదగ్గర సలహా తీసుకుందామని ప్రొదున్నె ఇలా పరిగెత్తుకొచ్చేను.. అన్నది మాధవి.

మాధవి చెప్పినదంతా విన్నక రమణ చిన్నగా నవ్వేస్తూ.. ముందు ముందు ఏం చెయ్యలో ఎలా చెయ్యలో వివరంగా మాధవికి వివరించి చెప్పేడు..

రమణ చెప్పింది వినేప్పటికి మాధవి మనసు తేలికపడి ముఖంలో చిరునవ్వు వొచ్చింది. ఎప్పుడైతే మాధవి మనసులో భయాలు అనుమానాలూ తొలగిపోయేయో మరునిమిషంలో మాధవికి ముందురోజు రాత్రి తన కూతురిని ఓపదిరోజులపాటు సుందరం పక్కలో పడుకోపెడతానని చెప్పిన మాట గుర్తుకువొచ్చి అదే విషయాన్ని రమణ, బ్రహ్మాలకి చెప్పింది.

దానితో అప్పటివరకూ మాధవి వెనకాల మంచం మీద కూర్చున్న బ్రహ్మం చొరవగా మాధవి చెయ్యపట్టుకుని తన వొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుంటూ.. మాధవి రెండు చంకలకిందనించీ చేతులుపోనిచ్చి జాకెట్ మీదుగా మాధవి సళ్ళని నలుపుతూ.. ఎం నీకూతురిని నేను, రమణా సుఖపెట్టలేమా? నీ కూతురిని సుఖపెట్టడానికి సుందరమే రావాలా? అన్నాడు..

దానికి మాధవి నవ్వేస్తూ.. అదేమీ లేదు బ్రహ్మం, మల్లిక ఇంకా చిన్నపిల్ల కదా? అదీ కాక మొదటిసారిగా తన వొంటిమీద చేతులేసి దాని ఆడతనాన్ని అనుభవించిన మొదటి మగాడు సుందరమే కదా? అందువల్ల ఇప్పుడు తన మనసంతా సుందరం మీదనే వున్నది. అటుపక్క సుందరం ఇంట్లో పవన్, మధులు వున్నరు గనక మల్లికని సుందరం ఇంటికి పంపలేను. ఇంక మనకి మిగిలివున్న ఒకే ఒక్క అవకాశం మీ ఇల్లే.. సాయంకాలం అది స్కూల్ నించీ వొచ్చేక ఇక్కడకి పంపిస్తాను. ఓ రెండుమూడు రోజులపాటు దానికీ సందరానికీ ఏకాంతం కల్పించండి. అది మీఇంట్లో మీఅందరితోనూ కలిసిపోయేక నిమ్మదిగా నువ్వూ రమణా దాన్ని మచ్చికచేసుకుంటే దానంతట అదే మీ దగ్గరకి వొస్తుంది అన్నాది మాధవి.

నీ కూతుర్నే పంపిస్తానటున్నవు మరి నువ్వు రావా? అన్నడు రమణ.

ఎందుకురాను? వొస్తాను సావకాశం కుదిరినప్పుడల్లా మల్లికతోపాటూ నేనుకూడా వొస్తూవుంటాను అన్నది మాధవి.

ఐదునిమిషాల క్రితం నేను చెప్పినవన్నీ మర్చిపోయినట్లున్నావు.. నేనేమి చెప్పేను? నువ్వేమి మాట్లాడుతున్నవు? అన్నడు రమణ..

రమణ అన్న మాటలతో మాధవి తలమీద కొట్టుకుంటూ.. నిజమె కదా? ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మా ఆయన చెప్పుచేతల్లో వుండడం అలవాటైపోయి మళ్ళీ నేను ఇదివరకటిలాగానే ఆలోచిస్తున్నాను. నిజమే కదా? అఔను.. ఇకమీదటినించీ మాఇంటికి నేనే రాజు, నేనే రాణి.. ఈరోజునించీ నేను ఏదనుకుంటే మాకుటుంబంలో అదే జరుగుతుంది. ఈరోజు నించీ ప్రతీరోజూ సాయంకాలం నాకూతురు మల్లికతోపాటుగా నేనుకూడా ఇక్కడకి వొస్తాను అన్నది మాధవి భృఢంగా.

2 Comments

  1. V panditangavittalprasad

    Story chala adbhutamgavundi poorthy story chadavadaniki dorukutunda please

Comments are closed.