కామదేవత – Part 22 107

గతభాగం ముగింపు:-

సుశీల, పిల్లలంతా స్కూళ్ళకీ, కాలేజీలకి వెళ్ళిపోయేక సుందరం, సుశీల ముందుగదిలో కూర్చుని టీ తాగుతుండగా మాధవి శారద ఇంట్లోకి వెళ్ళడం చూసి ఇంతపొద్దున్నే మాధవి శారద ఇంటికి ఎందుకు వెళుతున్నాదబ్బా అనుకునేంతలో సుదర్శనం తన భార్య సుబద్రనీ కూతురు భవనీనీ వెంటబెట్టుకుని ఆటోలో శారద ఇంటికి వొచ్చేడు.

ఆటోలోనించీ దిగిన సుబధ్ర, భవానీలు బ్రహ్మం వొళ్ళో కూర్చుని సళ్ళు నలిపించుకుంటున్న మాధవిని వళ్ళ పడకగదిలోనూ, రమణచేత సళ్ళు పిసికించుకుంటున్న శారదని వాళ్ళ వొంటగదిలోనూ చూసి షాకైపోయేరు.

తరువత శారద తన భర్త బ్రహ్మాన్నీ, రమణనీ, మాధవినీ పరిచెయాలు చేసేప్పటికి సుబధ్రకి పిచ్చెక్కినంత పనయ్యి ఇదేంటిరా భగవంతుడా.. ఈ మొగుడూ పెళ్ళాలు మరీ ఇంత పచ్చిగా రంకు వ్యవహారాలు సాగించేస్తున్నారు అనుకోవుండా వుండలేకపోయింది.

బస్సులో డ్రైవర్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు తల ముందు సీటుకి తగిలి మెడ, భుజాలూ పెట్టెయ్యడంతో మా ఇంట్లో పుత్తూరు తైలం వుంది ఆ తైలం రాసి నీకు మర్దన చేస్తానని శారద, సుభద్రకి చెప్పింది. తీరాచూస్తే ఆపుత్తూరు తైలం సుశీల ఇంట్లో వుండడంతో సుబధ్రనీ, భవానీని తీసుకుని సుశీల ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని సుశీలకి పరిచెయం చేసింది.

శారద పుత్తూరు తైలం సుశీల దగ్గరనించీ తెచ్చుకుని వొచ్చేసమయంలో కాలేజీనించీ తొందరగా ఇంటికి వొచ్చేసిన మధు ఎదురుపడడం.. అదీ కాకా సుశీల మధులు గొడవ పడ్డారని తెలుసుకున్న శారద విషయం ఏమిటో కనుక్కుండామని మధు వెనకాలే వాళ్ళ పడకగదిలోకి వెళ్ళి మధు చేతుల్లో వొళ్ళూ పూకు నలిపించుకుని తరువాత పుత్తూరు తైలం తీసుకుని తన ఇంటికి తిరిగి వొచ్చింది.

===========================================================

తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి:-

శారద వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేక సుశీల పడకగది గుమ్మం దగ్గర నిలబడి మధుని చూస్తూ, టిఫెను తింటావా తినవా? అని అడిగింది.

నువ్వు పెడితేనే తింటాను, అన్నాడు మధు

నేనెందుకు పెట్టాలి? రెట్టించింది సుశీల.. మౌనమే సమాధానం అయ్యింది మధు వైపునించీ..

సరేలే పాపం.. నేనే గదా వాడిని రెచ్చగొట్టింది.. ఇంకా బెట్టుచేసి వాడిని బెదరగొట్టడమెందుకులే పాపం అనిపించి సుశీల ఇంక మాటలు పెంచకుండా వొంటగదిలోకి వెళ్ళి టిఫెను తీసుకు వొచ్చింది

పడగదిలో లైటు వేసి, మంచం మీద మధు పక్కన కూర్చుని టిఫెను తినిపించడం మొదలుపెట్టింది
ఓరెండు ముద్దలు టిఫెను తినపెట్టేప్పటికి సుశీల గుండెలమీద పైట జారి ఆమె వొళ్ళో పడింది. కొడుక్కి టిఫెను పెడుతూ ఎవేవో ఆలోచనల్లో సుశీల కొట్టుకుపోతుండడంతో గుండెలమీద పైట జారిన విషయాన్ని సుశీల గమనించుకోనే లేదు. కానీ సుశీల తొడుక్కున్న జాకెట్ లోనెక్ జాకెట్ అవ్వడంవల్ల సుశీల సళ్ళు మూడొంతులు నగ్నంగా బయటకి కనిపిస్తుండడంతో మధు తన తల్లి పెడుతున్న టిఫెను గుటకలు వెయ్యడం కూడా మర్చిపోయి కళ్ళార్పకుండా తన తల్లి సుశీల సళ్ళనే తదేకంగా చూస్తుండడంతో సుశీల తల వొంచి కిందకి చూసుకునేప్పటికి మూడొంతులు నగ్నంగా తన సళ్ళు కళ్ళపడడంతో.. సిగ్గుతో ముఖం ఎర్రగా కందిపోతుండగా.. చీ.. సిగ్గులేనోడా.. అంటూ చేతిలో వున్న పళ్ళాన్ని పక్కకిపెట్టి తన గుండెలమీద పైట సవరించుకుంటూ..

1 Comment

  1. Nice and interesting

Comments are closed.