కామదేవత – Part 34 96

ఇంట్లోనించీ బయటపడిన తరువాత పద్మజ కుడిపక్కకి తిరిగి రోడ్డువైపు అడుగులేస్తుంటే.. అటుపక్క ఎక్కడికి రామారావుగారి ఇల్లు ఈ వెనకవీధివైపు కదా.. ఇటుపక్కనించీ దగ్గర కదా అన్నాడు మధు..

అమ్మో.. ఆ అడ్డదారిలో వెళితే మామిడి తోపులగుండా వెళ్ళాలి. రాత్రిళ్ళు అటుపక్క జనసంచారం వుండదు.. అదీకాక చీకటి.. నాకు భయం బాబూ అన్నాది పద్మజ.

రోడ్డుమీద వెళితే చాలా దూరం నడవాలి. ఐనా పైన చూడు ఈరోజు వెన్నెల విరగకాస్తున్నాది. మామిడితోపుల్లో ఇలాంటి వెన్నెల్లో తిరగడం భలే సరదాగావుంటుంది. నేను నాస్నేహితులతో చాలాసార్లు రాత్రిళ్ళు ఆ మామిడి తోపుల్లో తిరిగేము నీకేమీ భయంలేదు నేనున్నానుగా.. రా.. ఇలా పోదాం అంటూ మధు తన చెల్లి పద్మజ చెయ్యపట్టుకుని లాగేడు..

అసలే ఇప్పటివరకూ పడకగదిలో తన తండ్రి జాకెట్‌లో రెండుచేతులూపెట్టి పద్మజ రెండుసళ్ళనీ కసిగా నలిపెయ్యడంతో మంచి కాకమీదున్న పద్మజ మధు అలా చెయ్యపట్టుకుని లాగేప్పటికి కావాలనే వెళ్ళి విసురుగా మధు మీద పడిపోతూ తన సళ్ళతో మధు చాతీని బలంగా గుద్దేసి.. స్స్స్.. హ్హా.. హబ్బా.. ఏంటా మోటుసరసం.. చెల్లెలిని అలాగేనా మీదకి లాగేసుకోవడం.. ఆడపిల్లలని కొంచెం సున్నితంగా చెయ్యాలని తెలీదా నీకు..? స్స్స్.. హబ్బా.. నొప్పులు పెట్టేసేయి.. అన్నాది తల వొంచుకుని.

ఏం నొప్పెట్టేశాయని పద్మజ చెపుతున్నాదో అర్ధమయ్యేప్పటికి మధులో ఎక్కడిలేని వుత్సాహం వొచ్చేసింది.. దానితో మధు పద్మజ చేతిలో చెయ్యేసి చేతులు ముడేసి వీధిచివరవున్న మామిడితోపుల వైపు వడివడిగా పద్మజని తీసుకెళ్ళడం మొదలెట్టేడు..

దానితో పద్మజ.. ఏంటిరా ఆ తొందర.. అక్కడ కొంపలుమునిగిపోయే పనులేవీ లేవు.. ఈ వెన్నెలని ఆస్వాదిస్తూ నిమ్మదిగా వెళదాములే అని అంటూ.. ఐనా ఎంటి చేతిలో చెయ్యేసి మరీ నడుస్తున్నావు..? ఎవరన్న మనల్ని ఇలా చూసేరంటె ఏమనుకుంటారో తెలుసా..? అన్నాది పద్మజ

ఏమనుకుంటారు..? అడిగేడు మధు

మనల్ని అన్నా చెల్లీ అనుకోరు.. ప్రేయసి ప్రియుడు పగలంతా ఏకంతం దొరకలేదని రాత్రిళ్ళు ఇలా మామిడితోపుల్లో చెయ్యకూడని పనులు ఏకాంతంలో చేస్తున్నారని అనుకుంటారు.. అన్నాది పద్మజ, మధు బుర్రలోకి కొత్త కొత్త ఆలోచనలని ప్రవేశపెడుతూ..

Responses (3)

Comments are closed.