కామదేవత – Part 41 84

గత భాగం ముగింపు:

సుశీల, పద్మజలు కలిసి మధు వొంటికి నూనె రాసి నలుగుపెట్టి తల స్త్ననం చేయించేక మధుకి కొత్తబట్టలు కట్టించేరు. తరువాత సుందరం, సుశీలకు కలిసి మధుని ఆశీర్వదించేరు. తరువాత సుశీల, శారద కుటుంబాల వాళ్ళు మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేసేరు. రమణి మిగతా ఆడపిల్లలంతా కూడా భోజనాలు చేసి సుదర్శనానికి భోజనం పట్టుకుని సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు.

భోజనాలు ఐపోయేక అక్కడ శారద ఇంట్లో సుబద్ర శారదలు కలిసి భవానీని రాత్రి సోభనానికి అలంకరించడం మొదలుపెట్టేరు.

ఇక్కడ సుశీల భోజనం చెయ్యడం ఐపోయేక స్త్ననానికి వెళ్ళింది. సుందరం మధుకి పట్టుబట్టలు ఇచ్చి కట్టుకోమని చెపుతూ ఓ బంగారు కాసు ఇచ్చి దాన్ని మధు అమ్మకి ఇవ్వమని చెపుతూ తనకి బయట వేరే పని వుందనీ.. రాత్రంతా ఇంక ఇంటికి రానని చెపుతూ మధుని ఇంట్లోనించీ తలుపులు వేసుకోమని ఎవరు వొచ్చినా తలుపులు తియ్యవొద్దని చెప్పి సుందరం శారద ఇంటికి వెళ్ళిపోయేడు.

తన తండ్రి వెళ్ళిపోయేక అమ్మ సుశీల స్త్ననం ఐపోవడంతో, సుశీల మధ్య గది తలుపు తీసి తాను వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోయి మధుని పడకగదిలోకి వెళ్ళి శారద ఇంట్లో పూజకి కావలసిన పూలు, పళ్ళు తీసి సిద్దం చెయ్యమని చెపుతుంది.

స్త్ననం చేసి కడిగిన ముత్యంలా వున్న అమ్మని చూడకుండా తాను పడకగదిలోకి వెళ్ళనని మారాం చేసిన మధు అమ్మ సుశీల లాలించడంతో మధు మెత్తబడి పడకగదిలోకి వెళ్ళి గదిలో లైటువేసి సోభనం కోసం అలంకరించిన పడకగది చూసేప్పటికి మధుకి మతి పోయింది.

అదే సమయానికి పాల గ్లాసు పట్టుకుని సోభనపు పెళ్ళికూతురిలా గదిలో అడుగుపెట్టిన అమ్మ తనమీద కురిపిస్తున్న ప్రేమానురాగాలకి మధు మనసు కరిగి నీరైపోయింది.

2 Comments

  1. Superb. Please send remaining parts immediately

  2. భలే… చాలా బాగా రాస్తూ.. శృంగార రహస్యలను సందేహలను కథపరంగా వివరిస్తూ.. భలే రంజుగా సాగుతుంది మీ అద్భుతమైన కల్పనా చాతుర్యానికి నా 🌹🙏🌹..

Comments are closed.