జీవితం Part 2 317

సుమతి ఆ గజులని చెతితో నిమురుతు అక్కద్డే ఉంది. చల్లని గాలితెమ్మెర కిటికీ గుండా వచ్చి ఆమె ముంగురులనుసర్ధుతొంది. సన్నజాజి పూల వాసన అ పిల్లతెమ్మెరకు ప్రత్యెకతను ఆపాదిస్తూంది. ఇంతలో సుమతి భుజాల చుట్టూ రెండు చేతులు చుట్టూకున్నాయి. ఒక వేడి నిశ్వాస వెనుక నుంచి ఆమె మెడ వంపులోకి పాకింది. ఆ స్పర్స ఎవరిదో సుమతికి తెలియనిది కాదు ఆమె ముందుకు జరగబోయిది. కానీ రఘుతన్ కౌగిలిని బిగించాడు.మృదువైన పూలచెండులాంటిసుమతినిండైన దేహం అతని కౌగిట్లో ఇమిడిపోయింది. అతను ఉద్దేశ్యపూర్వకంగానే తన వెచ్చటి శ్వాసను ఆమె భుజాల మీద విడిచాడు. సుమతి వంట్లో ఎదో తెలీని ప్రకంపనలు వ్యాపించాయి. సుమతి తనను తాను సంభాళించుకుంటూ ‘ఇంకా నిద్రపోలేదా అందీ “ఊఅ లేదూ అతని గొంతు జీరగా పలికింది. సుమతి కిటికీకి ఒక అంచున నిలబడి ఉంది.అక్కడ నుంచి రోడ్ మీద వచ్చెపోయె జనాలకు కిటికీలో ఉండే మనుషులు కనిపిస్తారు. అందుకనే సుమతి అక్కడ కదలకుండా నిలబడి ఉంది. ఆమె అక్కడ నుచి కదిలి లోపలకి వెళ్ళీన మరుక్షణం రఘు ఆమెని చుటేసి మంచం మీదకి చేరుస్తాడని ఆమెకి అనిపించింది. తాను ఆకిటికి దగ్గరా ఉన్నంత వరకు రఘు అందుకు సాహసించడని ఆమె ధైర్యం.
వెళ్ళీ పడుకో అంది సుమతినిద్ర రావటం లేదు అదేదొ బయటకి వినపడగూడని రహస్యంలా ఆమె చిలో నోరు పెట్టి గుసగ్సగ్ చెప్పాడు రఘు. సుమతి చేతిలో గాజులు ఉన్నాయి. ఆమె శరీరం చుత్టూ కొడుకు చేతూ బిగిసి ఉన్నాయి. సుమతి కొడుకు పట్ల ద్వదీభావంతో ఉంది. నీకు ఈ గాజులు చూసాక ఎమనిపించింది, తల్లిని వెనుక నుంచి హత్త్తుకునె అడిగాడు రఘు. నీకు ఈ గాజులు అంటే చాలా ఇష్ట్మనితెలుసునేనుఇంటర్చదివేటప్పుడు నాతో అన్నావు నువ్వు కానీ కానీ కార్పరేట్ కాలేజీలో నా ఫీజులకి ఇవి తాకట్టు పెట్టరు తరువాత. వీటిని విడిపించాలని నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉండే వాడినీ
ఆమె మనస్సును అత్ను అర్ధం చేసుకున్నాడు. ఆమెకి ఇష్టమైన గాజుల కోసం అతను తీసుకున్న స్రద్ద ఆమెకు కొడుకు పట్ల సాఫ్ట్ కార్నర్ కలిగించింది. కానీ ఆమె ఫీలింగ్స్ గురించి అతని హౄదయానికి ఉన్నంత శ్రద్ద అతని చేతులకి లేవనుకుంతా… అవి సుమతి నడుమువంపులని ఒడిసిపట్టటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సుమతి బ్లౌఉకీ ఆమె చీరకీ మధ్యన ఉన్న అచ్చాదనలేని నడుము వంపుని రఘు రండు చేతులతో చెరో పక్కనా పత్తుకుని గుప్పిత బిగిమంచాడు.
“నువ్వు ఈ గాజులు చుడగానే ఎంత్ సంతొషిస్తావోనిపించిందీ “అందుకే నికు సుర్ప్రిసింగ్ గ ఇవ్వమని నాన్నగారికి ఇచ్చిపంపించానూ
రఘు గుప్పిళ్ళు మరింతగా స్త్ల్లినడుము వంపుల మధ్యన ఉన్న కండని పిసుకుతున్నాయి. అక్కడ సుమతి చర్మం లేతగులాబీ రంగులోకి మారిపోతుంది. బయట రోద్దు మీద నడ్స్తున్న వాళ్ళకి కిటికీ దగ్గర నులబడ్డ సుమతి మత్ర్మే కనిపిస్తుంది. సుమతి తల దించుకుని తనచేతిలోని గాజులను గుండ్రంగా తిప్పుతూ రఘు చేసేపనుల తాలూకూ అనుభుతిని అనుచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. పిల్లతెమ్మెరలతో కలగలిసిన సన్నజాజి పూవుల పరిమళం సుమతి దేహపు సువాసనలోకలగలిసి రఘుని వివసుడిని చేస్తున్నయి. కొన్ని గంటల క్రితమే తల్లి ఒడిలో పసిపిల్లవాడిలా నిదురించిన రఘు ఇప్పుడు ఆ తల్లి దేహ సామీప్యానికి అంతకంతకూ కసెక్కిపోతున్నాడు.కొంచెం సేపటికి రఘు గుప్పిత చిక్కిన తన నడుము వంపుల దగ్గర నొప్పిని తట్టుకోలేక తనచేతులని అతని చేతుల మీద ఉంచి వాటి పట్టూ తప్పించటానికి ప్రయత్నించింది. రఘు సుమతి నడుము వదిలేసి ఆమె చేతులు పట్తుకున్నాడు. రెండు చేతులతో సుమతిరెండు హస్తాలని పట్టుకుని వాటిని నెమ్మదిగా ఆమె పిరుదుల వర్కు వెనక్కి లాగిపట్టి ఉంచాడు.ఆమె రెండు చేతులు గుప్పుత బిగించింది. ఆమె రెండు గుప్పిళ్ళనూ ఒడిసి పట్టి ఆమె చేతిలోని బంగారు గాజులు తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు.తరువాత ఒకదాని వెమ్మటి మరొకటి ఆమె చేతులకి గాజులు తొడిగాడు.