ట్రాన్సఫర్! – 3 96

అంకుల్ :�� అవున poni లేవే tempt అయి ఉంటాడు నిన్ను చుసి… వాడు adagakunda నీ వాడి మొడ్డ ఠో adesukunav అంట గాఁ చెప్పడు లే

నిహారిక: chevariki అదే గ cheyalisindi కదా అని… నేనే patesukoni వాడి దానినీ nalipesa అండి కొంటె గ నవ్వుతు…

అంకుల్: అబ్బ bagane nerchukunave moddalu nalapatamm… అంటు సల్లు vathadu..

నిహారిక: మీ training ఎయ్ కదా అంకుల్ అంటు… వాడి మొడ్డ ణి notiliki టేసుకుంది..

అబ్బ చీకటం లో ని taruvatane ఎవరు అయిన…

enthati మొడ్డ అయిన ని నోటితో karagalisinde ని అంటు kongu తీసి… సల్లు pindesadu… రెండు rojulainde ని పాల తగి… బలం కావలి పాల evave దొంగ ముండా

జకెట్ బ్రా తీసెసి… సొఫా medha పడుకో పెట్టి నిహారిక మీదకి ఎక్కి… మొడ్డ ణి పుకు లొకి durchi… dengatam modhalapettadu…

అంకుల్ పోటు కి kukka లా mulgutundi..

అంకుల్ మొడ్డ potlu అంటే అంతా estamene నాకు నిహారిక అన్నడు..

అవును అంకుల్ ప్రాణం అండి…

మరి అంకుల్ ఎయ్ ని మొడటి రంకు మొగుడు taruvatene ఆ ప్రొడ్యుసర్ gurtupetukove అంటు… మొడ్డ నీ unnapalam గాఁ పుకు లొకి తోశాడూ…

abbbaaaa నొప్పి మొగుడ… nuvenaaaa రంకు మొగుడు viii aniii mulgindi… నిహారిక.

సొఫా మీద నుండి … దిగీ బెడ్ రూం లొకి పొయి బట్టల ఈపీసీ పడుకొని… నిహారిక నీ ఎక్కి ride చెయ్యమన్నాడు…

నిహారిక కి ento ఇష్టం అయిన gurram ఆట …

naganam గాఁ ఉన్న నిహారిక అంకుల్ మీదకి ఎక్కి … పుకు లో వాడి మొడ్డ ణి dimpukoni… gurram లా egurutu mulgutundi… ఆ దని arpulaki అంకుల్ మొడ్డ ఇంకా getti పండింది…

gurram లా egurutunna నిహారిక సళ్ళు … football bantula అబ్బి… egurtunnayi…

ubbina bantulani… అంకుల్ చెతులతో pindutunadu… aaa pindudiki.. నిహారిక సళ్ళ muchikala nundii పాలు karatam మొదలయింది.