ట్రాన్సఫర్! – 3 94

కొంత సమయం గడిచాక గిరిజ ప్రసాద భోజనం చూసి నిహారిక వంట గురించి సూపర్ అని చేర్చించుకున్నారు

గిరిజ నిహారిక కి ఫోన్ చేసి
చాల బాగుంది ప్రసాద కి కుడా బాగ నచ్చింది మొత్తం లాగించేసారు అంది

అవున మా ఇంటికి వచ్చాయి అక్క తిందువు అండి

పర్లేదు లే … ఇదిగో ప్రసాద మాట్లాడుతారు అంట అని ప్రసాద కి ఫొన్ ఇచ్చింది

నిహారిక గారు చాలా
బాగుండి అండి..బాగ చేసారు మా గిరిజ కి నేర్పండి అన్నడు నవ్వుతు..

నేర్పిస్తా ప్రసాద గారు అండి..

అవినాష్ లేదా అని అడిగాడు
లేరు అండి
బయటకి వెళ్లారు నైట్ అవుతుంది అన్నారు..అంది

ఓహ్
అవున సరే అని పెటేసాడు ఫొన్

Leave a Reply

Your email address will not be published.