నా జీవితం ఉష 1 230

ఉష : ఆహా మరి పెళ్ళానికి ఇష్టం ఉండక్కర్లేద ?

సుధాకర్ : ఇష్టం లేకుండా చేస్తేనే , స్వర్గం కనిపించింది .. ఇంక ఇష్టం తో చేస్తే తట్టుకోగలన.

ఉష : ఏమిటి చేసేది ?

సుధాకర్ : నీకు తెలిద

ఉష : తెలిదు

సుధాకర్ : అదే, నీ అందమైన పెదవుల మద్య ఉన్న స్వర్గం లోకి మళ్ళి ఎప్పుడు వేల్లనిస్తావో అని…

ఉష : అబ్బహ్హ్ మళ్ళిన

సుధాకర్ : మళ్ళిన కాదు, మళ్ళి మళ్ళి కావాలి.. కాని ఈ సారి,దారి నేను చూపిస్తా, నీ జుట్టు ని ఉత పట్టుకుని…

ఉష : అమ్మో వద్దు, మీరు దారి చూపిస్తే అంతే నా పని.. మీరు నడవరు , పరిగెడతారు..

సుధాకర్ : పరిగెడితే తప్పు ఏమిటి అంట, స్వర్గం ల ఉంటె..

ఉష : ఎప్పుడు వెళ్ళని దారి కదా, కొద్దిగా నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి.. కావాలి అంటె తెలిసిన దారి లో మీ ఇష్టం.

సుధాకర్ : అంతేనా నా ముద్దుల పెళ్ళాం కదా ,

ఉష : అంతే నా ముద్దుల మొగుడా .

సుధాకర్ : మరి నిన్ను రుచి చూసే భాగ్యం కూడా ఇస్తే, కిందే నేను ఇల్లు కట్టుకుంటా…

ఉష : అబ్బహ్హ్ ముందు మీరు ఆ ట్రైనింగ్ పూర్తీ చేసుకుని రండి, పాస్ అయ్యి వస్తే చూస్తా..

సుధాకర్ : నువ్వు ఇలాంటి ప్రైజ్ ఇస్తా అంటె , ఏమైనా చేస్తా.. వచెటప్పటికి పొలాన్ని శుబ్రం చేస్తావు కదరా ..( ఇలా మాట్లాడుతున్న నాకు , ఎవరో నా వెనక ఉన్నట్లు అనిపించి వెనక్కి తిరిగా )..

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.