మా అమ్మ జీవితం 1570

కథలోకివెళ్తే న పేరు నవీన్ అమ్మ పేరు రమ మాది ఒక చిన్న పల్లెటూరు. మా నాన్న ఒక పచ్చి తాగుబోతు అసలు ఇంటిగురించే పట్టించుకొడు. మాకు కొంత పొలం వుండటం వల్ల దాన్ని కవులకి ఇచ్చాము. ఆ కవులాడబ్బులతోనే మా ఇల్లు గడిచేది. ఇక న గురించి చెపుతాను అప్పుడు న వయసు 16 సంవచ్చరాలు మా వూరిలో పదవతరగతి వరకే వుంది. అప్పుడెనది పదవతరగతి అయింది. ఇంటర్ చదవాలంటే పక్కనే వున్న పట్టణం పోవాలి. ఇక అమ్మ గురించి చెపుతాను మా నాన్న కంటే నాకు అమ్మంటేనే ఎక్కువ యిస్టం. అమ్మ వయసు 38 ఈయర్స్ చాలా అందంగావుంటుంది మాది సమాజంలో తక్కువగా పరిగణించబడే కులం మా కులంలో మా అమ్మ అంతా అందగత్తె మా వూరిలోనే లేదు అమ్మ అంతా అందంగావుంటుంది. మా ఇల్లు చాలా చిన్నది. అమ్మ ఎప్పుడు ఇంట్లో చీరలే కడుతుంది. అమ్మకు బ్ర వేసుకునే అలవాటులేదు. లోపల డ్రాయర్ కూడవేసుకొదు. అమ్మకి అక్కువగా డబ్బులు కార్చుపెట్టటం ఇస్టం వుండదు. అమ్మ వేసుకునే చీరలు 100 రూపాయాలనుంచి 200 రూపాయల మద్యలో వుంటుంది. అమ్మ సళ్లు చాలా పెద్దగా వుంటాయి.
ఆమె కట్టుకునే చిరాలలోనుంచి ఆమె సళ్లు బైటికి కనపడతాయి. అమ్మతో మాట్లాడే వాళ్ళంతా అమ్మ సళ్ళపైకి చూడటం నేను చాలాసార్లు గమనించ కానీ అమ్మ అవేమీ పట్టించుకొధు. మా గూడెం లో వుండే ఆడవాళ్ళకు అమ్మంటే అసూయ అందుకంటే అమ్మ చాలా అందంగా వుంటుంది కాబట్టి. మా గూడెం మొత్తానికి అమ్మే అనడేగత్తె ఈ విషయం మా గూడెం లో అవరిని అడిగిన చెపుతారు. మా గూడెం లో చాలామంది అమ్మతో సంబందం పెట్టుకోటానికి ప్రయత్నించారు కానీ అవరివాళ్ళ కాలేదు. మా నాన ఫ్రెండ్స్ చాలామంది మా ఇంటికి మా అమ్మని చూడతానికే వవస్తారు. మా నన కి తాగుబోతు ఫ్రెండ్స్ చాలా ఎక్కువ వాళ్ళందరూ నన కి మందు తపించి ఆయన ఫుల్లయిన తరువాత ఇంటికి మోసుకొని వవస్తారు ఆ నెపం తో అమ్మతో మాట్లాడొచ్చని అమ్మ సళ్ళ మద్యలో కనపడే గీతను చూడవొచ్చని చాలామంది అలా చేస్తుంటారు కానీ అమ్మ ఇవేమీ పట్టించుకోధు. అప్పుడు నాది మా వూరిలో పదవతరగతి యిపోయింది. ఇంటర్ చదవాలంటే పక్కనే వున్న టౌన్ కి వెళ్ళాలి. మా గూడెంలో చాలామంది పదవతరగతి యిపోగానే కులీ పణులకువెళతారు.

Responses (14)

Comments are closed.