పక్కింటి అబ్బాయితో Part 1 729

నా పేరు సింధు నాకు పెళ్ళి అయి ఆరు నెలలు అవుతుంది కాని నా భర్తా పెళ్ళికి పనికి రాడని తెలిక నన్ను ఇయనకి ఎచ్చి చెసారు మొదటి రొజె నాకు తెలిసిపొయింది.నేను ఎల ఉంటాను అంటె నన్ను చూస్తె ఏ అబ్బాయి అయిన ఇలంటి అమ్మయిని చేసుకొవలి అనుకుంటాడు అలా ఉంటాను
మేము ఈరొజే హైదరాబాద్ కి మావారికి ఉద్యొగ రిత్య హైదరాబాద్కి వచాము ఆఫిస్లొ మా ఆయన చేరిన ఆఫిస్ లొ ఉండె స్నెహితుడి వల్లా ఫ్లాట్ వెతకడం లాంటి పనులు తగ్గాయి హైదరాబాద్ కి రాగానే ఇంటికి కవలసినవి తెచుకొవడానికే ఒక రొజు పట్టింది ఆరొజు అన్ని సామానులు అలాగే పెట్టెసి తిని పడుకున్నము రొజులాగే అయనని రెచ్చగొట్టినా ఫలితం లేక చెతికి పని చెప్పి పడుకున్నను రొజు ఇలా చేయడం దెనికి బధ పడడం దేనికి అని అయన అంటూ ఉంటారు ప్రయత్నిస్తె ఫలితం ఉండొచు కదా అని నేను అంటాను కాని పెళై ఆరు నెలలు అవుతున్నా నాకు మొక్షం కలగలేదు మరుసటిరొజు ఉందయమే ఆయన ఆఫిస్ కి వెళ్లారు నేను లేచి స్నానం చేసి కాస్తా పనులు చేసు చేసుకొని ఇల్లు సర్దడం మొదలు పెట్టాను టైం చుసేసరికి ఒకటి అవుతుంది ఇంకా వంటా చేయలి అని అనుకొని పనులు ఆపి వంటా గదిలొకి వెలెసరికి కాలింగ్ బెల్ మొగింది తలుపు తిసి చుస్తె ఒక అవిడా ఎదురుగా ఉంది నా పేరు మహలక్ష్మి నేను మి పక్కింటిలొ ఉంటాను అంది నాపేరు దిందు లొపలకి రండి అన్నాను తను లొపలకి వచ్చి మీరు ఇంకా సర్దుకొని ఉండక పొవచు అని కర్రిస్ తెచాను అంది అయ్యొ మీకెందుకు శ్రమ అన్నాను ఇందులొ శ్రమ ఏముంది మేము వండుకున్న దానిలొంచి మీకు కుడా తెచాను అంతె అయినా ఒరుగు పొరుగు అన్నాకా ఆమాత్రం సాయం చేసుకొరా అంది అయ్యొ మిమ్మలని కుర్చొమనడమే మర్ఛిపొయా కుర్చొండి అన్నాను అక్కడా ఉన్నా చైర్లొ కుర్చుంది ఇల్లు సర్దడం మొదలె పెట్టినట్టున్నవే అంది అవును అండి ఉదయమే మొదలు ఫెట్టాను సగం అయిండి ఇంకా సగం ఉండి అన్నాను సరె మీరు తినండి లెట్ అవుతుంది నేను వెల్తాను అని లేచింది తను వెలగానె తను తెచినవి తినేసి కసేపు నడుము వాల్చాను కళ్ళు తెరచి చుస్తే టైం 5 అవుతుంది కాస్తా ఫ్రెష్ అయి మల్లి సామానులు సర్దడం మొదలు పెట్టాను రాత్రి 8 కల్ల సర్దడం పూర్తి అయింది ఏయన ఇంకా రవట్లెదెంటి అని కాల్ చెసాను సారి డార్లింగ్ మొదటి రొజు కదా ఆఫిస్ లొ ఫార్టి అడిగితె అనేసరికి లేట్ అయింది ఇంకొ గంటా లొ వస్తాను అన్నాడు వచినా ఇక్కడా పొడిచేది ఉండదులె అనుకుంటూ ఫొన్ పెటేసాను కుర్చిలొ కుర్చొని నా జీవితం గురించి ఆలొచిస్తూ కుర్చున్నాను మధ్యానం వచ్చిన మహాలక్ష్మి ఆంటి గుర్తొచి ఆమె ఇచ్చిన కటొరిలు ఇచివస్తె ఒక పనై పొతుంది అని లేచి కటొరిలు తిసుకొని వల ఇంటికి వెలాను ఒక అబ్బాయి తలుపు తెరిచాడు చూస్తె నా వయసు వాడి లానే ఉన్నాడు నన్ను లొపలకి పిలచి మమ్మీ ఏవరొ వచారు అని వాల్లా మమ్మీని పిలిచాడు ఎవర్రా వచింది అంటు వంట గదిలొనుండి బయటకి వచింది మిరా సింధు గారు రండి కుర్చొండి అంది వాల్లా కటొరిలు అవిడా చేతికి ఇచి అక్కడా ఉన్నా సొఫాలొ కుర్చున్నాను వీడు మా అబ్బాయి అరుణ్ బి.టెక్ తార్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు అంది మీవారు ఎం చెస్తారు అని అడిగాను ఆయన మిలిట్రిలొ ఉంటాడు అంది ఎం తిసుకుంటారు అంది నేను ఎమి వదు అన్నాను లేదు ఫస్ట్ టైం మా ఇంట్కి వచ్చారు ఎదైనా తిసుకొవాలి అంది నేను టీ అన్నాను తను లొపలకి వెల్లి టీ తీసుకొని వచ్చింది టీ తాగి అక్కడా పెట్టాను ఇక్కడా వెజిటెబుల్ మర్కెట్ ఎక్కడా ఉంది అని అడిగాను పక్కనే ఉంది రేపు ఉదయమే మర్కెట్ కిరాణా షాప్ చుపిస్తాను అంది థాంక్స్ ఆంటి అన్నాను పర్లెదమ్మయి ఇమత్రానికే థాంక్స్ ఎందుకు అంది సరే అంటి లేట్ అవుతుంది వంటా చేయాలి నేను వెల్తాను అన్నాను ఒక నిమిషం అగు అని లొపలకి వెలింది లొపలకి వెలి మలి చేతిలొ ఎమొ తిసుకొని వస్తుంది వంటా ఎం చేస్తవ్ గాని కర్రీస్ మికొసం కుడా వండాను తిసుకెలు అని ఇచింది ఎందుకాంటి నేను చేసుకునెదాని గా అన్నాను రేపటి నుండి

4 Comments

  1. Woow! Continue story

  2. I, I, D, I, C, A, H, B, F, G. What’s app

  3. SUPPER STORY PLE CHATTING WITH ME

Comments are closed.