అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 871

ఆరోజురాత్రి 10 అయింది. నేనుఒకసంతోకుస్తీపడుతున్నాను. అమ్మవచ్చినాపక్కనకూర్చుంది.

ఆరోజురాత్రి 10 అయింది. నేనుఒకసంతోకుస్తీపడుతున్నాను. అమ్మవచ్చినాపక్కనకూర్చుంది.
“ఏంటిరాజాఇంకామేలుకున్నావు” అందిఅమ్మ.
“ఏమీలేదమ్మా. ఈసంరావడంలేదు.” అన్నాను.
అమ్మనాకుదగ్గరగాజరిగింది. తనబుగ్గలకునాబుగ్గలుఅదిమింది. నావీపుచుట్టూచేతులువేసినన్నువాటేసుకుంది.
“అమ్మపక్కనఉందిగాఇప్పుడుచెయ్యి —వస్తుంది” అందిఅమ్మనాబుగ్గలుముద్దుపెట్టుకుంటూ.
అమ్మబలిసినసళ్ళునాబుజాలకుఅడుముకున్తున్నాయి. నాకుమొడ్డలేచింది.
నేనుకూడాఅమ్మవీపుచుట్టూచేతులువేసిఅమ్మనుగట్టిగావాటేసుకున్నాను.
“అమ్మాఅమ్మానువ్వుప్రతిరోజూనాపక్కనకూర్చోవేనాకుసంస్అన్నీవస్తాయి” అన్నానుఅమ్మబుగ్గలమీదమెడమీదముద్దులుపెడుతూ.
“నీకుబాగాచదువువస్తుందంటేనీపక్కనకూర్చోడంఏమిట్రారోజూనీపక్కనేపడుకుంటాను” అందిఅమ్మనావీపునిమురుతూ.
నేనుకూడాఅమ్మవీపుమీదచేతులువేసిఅమ్మవీపునిమురుతున్నాను. అమ్మమెత్తటిశరీరంనాకుతగులుతుంటేనాకుమొడ్డఆగడంలేదు. అమ్మబుగ్గలకునాబుగ్గాలురుద్దుతూఅమ్మపెదాలుచీకుతున్నాను. అమ్మఏమీఅనడంలేదు. అమ్మకుకూడాఇష్టంలాగుంది.

“నారాజాకునేనంటేఎంతప్రేమో” అంటూనాబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టుకుందిఅమ్మ.
“అమ్మఅమ్మాఇంకాపడుకున్తానే. నాప్రాబ్లంవచ్చేసింది” అన్నాను.
అమ్మనన్నువాటేసుకొనినాబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టిగుడ్నైట్రారాజాఅందిఅమ్మ.
మరునాడునేనుకాలీజీనుండిఇంటికివచ్చేటప్పటికిఅమ్మఇంట్లోలేదు. నేనుమామూలుగాఫ్రెష్అయిచదువుకుంటున్నాను. రాత్రిఎనిమిదికిఅమ్మఇంటికివచ్చింది.
“ఎరారాజాఎంతసేపుఅయిందిరానువ్వువచ్చి. నేనుమార్కెట్కువెళ్లాను. నీకోసంబట్టలుతెచ్చాను” అందిఅమ్మతనుతెచ్చినబట్టలునాకుచూపిస్తూ.
అవిచాలాఖరీదైనబట్టలు.
“అమ్మాఅమ్మాచాలబాగున్నాయిఅమ్మా” అంటూఅమ్మబుగ్గలమీదచుచుప్మంటూముద్దులుపెట్టాను. సందుదొరికితేచాలుఅమ్మనుముద్దులాడాలనిఅనుకున్నాను. అమ్మనుఅలాముద్దులుపెట్టడంలోనాఎంగిలిఅంటాఅమ్మబుగ్గలకుఅంటుకుంది. అమ్మకొంచెంసిగ్గుపడింది. ఇప్పటిదాకానేనుపైపైనముద్దులుపెట్టెవాడినిఇప్పుడుఎంగిలిముద్దులుపెట్టాను.

నాన్నతప్పఅలాంటిముద్దులుఇప్పటిదాకఎవరూపెట్టినట్టులేదుఅమ్మకు. అమ్మగబాగబాతనరూమ్కువెళ్ళింది. నేనుమామూలుగాకాకుండాకావాలనిఅలాముద్దుపెట్టానుఅనిఅనుకొందిఅమ్మ. కానిఅమ్మనన్నుఏమీఅనలేదు.
పదినిమిషాలతరువాతఅమ్మమరలానాదగ్గరకువచ్చికూర్చుంది. నన్నుఆనుకొనికూర్చుంది. నేనుకూడాఅమ్మనుఆనుకోనికూర్చున్నాను. నేనుచాడువుకున్నంతసేపూఅమ్మనన్నుఆనుకొనికూర్చుంది.

3 Comments

  1. అసలు.. పదాలకు.. పదాలకు..మధ్య గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి ఈ పిచ్చి రాతలు. అసలు ఒక పదానికి ఇంకో పదానికి మధ్య గ్యాప్ లేకుండా అంత కలిపి రాస్తే.. చదివే వాడికి అర్థం కాక చస్తాడు 🙏

  2. Lovely bro chala enjoy chasanu

Comments are closed.