అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 946

ఇంకా అమ్మ పెదాలు నాపెదాలు తాకగానేఊరుకుంటుందా. ఆ రోజు రాత్రి నేను సోఫాలో కూర్చుని చాడుకున్తున్నాను. అమ్మవచ్చి నా పక్కనే సోఫాలో కూర్చుంది. కాని కొంచెం ఎడంగా కూర్చుంది. నేను కూడాఏమీ అన లేదు. అలాగే అమ్మకు దూరంగాకూర్చుని చదువుకుంటున్నాను. కొంచెం సేపుఅయినాక అమ్మే నాకు దగ్గరగా జరిగింది. నేను అమ్మ వంక చూసి నవ్వాను. “రేపుఏమి ఎగ్జాం రా రాజా” అంది అమ్మ.రేపు కెమిస్ట్రీ అమ్మా అన్నాను.బాగా చదివావా రాజా అంది అమ్మ.బాగా చదివానమ్మా. నువ్వు పక్కన కూర్చుంటే రివిషన్ చేసుకుందామని కూర్చున్నాను అమ్మ అన్నాను.

“నేను పక్కన కూర్చోండి కానీ నువ్వు చదవ్వా” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.

“అవునమ్మా నువ్వు నా పక్కన కూర్చుంటే నాకు చాలా హాయిగా ఉంటుందమ్మా” అన్నాను.

“నా బంగారు కొండంమా వీడు. నా వజ్రం” అంటూ నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని ముద్దులుపెట్టింది అమ్మ.
“అవునమ్మా మెత్తగా నీ శరీరం నాకు తగులుతుంటే నాకు ఏంటో హాయిగా ఉంటుందమ్మా” అన్నాను నేను కూడా అమ్మను నా కేసి అదుముకుంటూ.

“అవునమ్మా నువ్వు నా పక్కన కూర్చుంటే నాకు చాలా హాయిగా ఉంటుందమ్మా” అన్నాను.

“నా బంగారు కొండంమా వీడు. నా వజ్రం” అంటూ నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని ముద్దులుపెట్టింది అమ్మ.
“అవునమ్మా మెత్తగా నీ శరీరం నాకు తగులుతుంటే నాకు ఏంటో హాయిగా ఉంటుందమ్మా” అన్నాను నేను కూడా అమ్మను నా కేసి అదుముకుంటూ.అమ్మ సోఫాలో వెనక్కు జారగిల బడింది. ఆ రోజు కూడా అమ్మ వాలుజడ వేసుకొని తలనిండా మల్లె పూలు తురుముకుంది. నేను అమ్మ జడలో ఉన్న మల్లెలు వాసనచూస్తున్నాను.
“అమ్మా ఈ మల్లె పూల వాసన నీ ఒంటి వాసన రెండూ తియ్యగా ఉన్నాయమ్మా” అన్నాను అమ్మ బుజాల మీద మొహం పెట్టి.

3 Comments

  1. అసలు.. పదాలకు.. పదాలకు..మధ్య గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి ఈ పిచ్చి రాతలు. అసలు ఒక పదానికి ఇంకో పదానికి మధ్య గ్యాప్ లేకుండా అంత కలిపి రాస్తే.. చదివే వాడికి అర్థం కాక చస్తాడు 🙏

  2. Lovely bro chala enjoy chasanu

Comments are closed.