ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

అమ్మ : వేళ్ళి పో.. ప్లీజ్.. రేపు గుడికి వస్తాను..
వాడు : నీ మొగుడు.. అదే పిన్నీ.. బాబయి వేళ్ళిపోమంటే వేళ్ళి పోతను..
అమ్మ : సరే నీ ఇష్టం అని వేలిపోయింది..
నేను : వాడినే గమనిస్తున్నాను…. వాడి కూడా కూడా తిరుగుతున్నాను.. వాడు.. అమ్మ చుట్టే.. పనులు సాయం చేయటానికి అన్నట్లు తిరుగు తున్నాడు..
ఆ రోజు సాయంత్రం.. నాన్న వచ్చి.. మేము రాలేదనుకుని.. శ్రీను.. శ్రీను.. అని పిలిచారు.. అమ్మ బయటకు వచ్చింది.. వేనకాల.. బాబయి అంటు.. శ్రీను వచ్చాడు.. నేను కూడా వేనుకాలే వచ్చాను.. నాన్న శ్రీను ని చూపించి.. శ్రీను అని మనకు కావలసిన అబ్బాయి.. మనకు కోడుకు వరస అవుతాడు.. అని.. పరిచయం చేసారు.. అమ్మ.. తేలిసింది.. శ్రీను అంతచేప్పాడని అన్నది.. రాత్రికి పడుకున్నాము..ఉదయం శ్రీను అమ్మ దగ్గరకు వచ్చి.. పిన్ని గుడికి వేళ్ళాలన్నరు గా వేలదామా.. అన్నాడు.. నాన్న ఇంటిలో ఉండటం వలన.. అమ్మ అలాగే బాబు.. అంటు.. నన్ను కూడా గుడికి రమ్మన్నాది.. తరువాత ఎమి జరిగిందో మీకు తేలిసిందే కదా.. ఎందుకంటే.. ఇంతకు ముందు జరిగిందే.. గుడికి వేళ్ళి ఇంటికి వచ్చేసాము.. ఇంటి దగ్గర శ్రీను.. అమ్మ కి వంట సాయం చేస్తు.. అపుడుడు.. అమ్మ ని వేనుక నుండి కౌగలించుకునేవాడ.. అలా శ్రీను కౌగలించుకున్నపుడు.. అమ్మ.. మీ బాబయి.. ఉన్నాడు.. అని ముద్దు గా వద్దు.. వద్దు.. అంటు.. శ్రీను ని కూడ కౌగలించు కునేది.. అలా అమ్మ శ్రీను కౌగలింతు కున్నాపుడు.. శ్రీను మడ్డ అమ్మ చీర మీద గుచ్చుతుంది.. అమ్మ ఇపుడు వద్దు.. వద్దు.. ప్లీజ్.. అంటుంది.. ఒక్కసారి పిన్ని.. మా తమ్ముడు ఆగలేకపోతున్నాడు.. ప్లీజ్.. ఉండరా చంపకు.. ఎదోలా బాబయిని బయటకి పంపి వస్తాను..

అమ్మ నాన్న కి ఎమి చేప్పి బయటకు పంపుతాదా చూద్దాం అని.. నేను.. నాన్న దగ్గర కూర్చున్నాను.. అమ్మ.. నాన్న ని కూరగాయలు తేమ్మని బయటకు పంపించింది.. అమ్మ.. శ్రీను.. అమ్మ గదికి వేళ్ళారు.. అలా వీళ్ళు.. సందు చూసుకని కుదిరినపుడల్లా.. వాళ్ళు రోమన్స్, ఇంకా అవకాశం ఉంటే.. శ్రుంగారం చేసుకునేవారు.. వాళ్ళిద్దరు.. ఒకరోజు నాన్న పట్టణం వేళ్ళాడు.. ఆ రోజు మధ్యహాన్నం భోజనాల దగ్గర.. అమ్మ శ్రీను ని అడిగింది.
నీవు ఎవరివి? నేను నీకు పిన్నీ ని ఎలా అవుతాను?
శ్రీను : పిన్నీ.. మీ ఆయన.. అదే.. మా బాబయి.. మా అమ్మ ని రోజు.. దేంగుతాడు.. మా అమ్మ పేరు.. అరుణ.. అరుణ ఎవరో నీకు తేలుసు కదా..
అమ్మ : నీవు.. అరుణ కోడుకు వా?..
శ్రీను : అవును పిన్నీ..

అమ్మ : ఓరి.. నీవు.. అరుణ కోడుకువా? మీ అమ్మ నాకు తేలుసు..
శ్రీను : అవునా పిన్నీ..
నేను : అమ్మ నీకు.. శ్రీను వాళ్ళ అమ్మ.. నీకేలా తేలుసా..
అమ్మ : అవును.. ఈ ఊరిలో.. ఉన్న నా స్నేహితురాలు.. ఒకే ఉరిలో ఉన్న కూడా ఎపుడు కలుసుకోము.. ఎపుడైన ఇలా కథ, కార్యాలకు కలుసుకోవడం మాట్లడుకోవడం జరుగుతుంది.. అందుకే.. నీకు తేలియాదు..

వారం రోజుల తరువాత నాకు.. సాంప్రదాయంగా పేళ్ళి.. అయింది.. నా పేళ్ళి కి.. లత, వాళ్ళ భర్త వినయి తో వచ్చింది.. వాళ్ళు పేళ్ళి చూసుకుని.. వేళ్ళుతు.. మమ్ములని.. కూడా.. హైదరాబాద్ రమ్మని పిలిచారు.. అలాగే వస్తామని వాళ్ళని పంపించాము.. అలాగే మిగిలిన వాళ్ళు.. మంజుల, రాణి, రాజు, మదన్, సార్, సార్ భార్య, మదన్ అమ్మ కూడా వచ్చారు.. వాళ్ళందరికి కూడా నేను.. మా వారు కూడా Hartfull Thanks చేప్పి పంపించాము..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.