కామదేవత – Part 15 67

కామదేవత – 32వ భాగం (ముప్పై రెండవ భాగం ) – మొదటి అంకం
వుదయం 6:30 నించీ 7:00 గంటల మధ్య వీధి తలుపు తడుతున్న శబ్దానికి శారద నిద్రలేచి గబగబా వొంటికి చీర చుట్టుకుని తలుపులు తీసింది. గుమ్మం ఎదురుగా ఓ పనికుర్రాడు నిలబడి వున్నాడు. ఎవరు నువ్వు? ఏంకావాలని అడిగింది శారద. అమ్మా నేను అయ్యగారి ఆఫీసులో పనిచేసే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ జి.యం. గారి ఇంట్లో పనిచేసే పనివాడిని. ప్రొదున్నే హెడాఫీసు నించీ ఆడిటర్లు వొచ్చేరుట. ఈరోజు బ్రహ్మంగారు సుందరం గారు సెలవు పెట్టేరట. ఆడిటర్స్ వొచ్చినందున ఈరోజు సెలవు రద్దుచేసుకుని ఆఫీసుకి రావలసిందిగా అయ్యగారు చెప్పమన్నారు అని విషయాన్ని చేరవేసేడు ఆ పని కుర్రాడు.

సరే నేను చెబుతాను అని ఆ పనికుర్రాడిని పంపించేసి వీధితలుపు మూసి సుందరాన్ని నిద్దరలేపడానికి పడకగదిలోకి వెళ్ళిది శారద. మల్లిక సుందరాలు పూర్తినగ్నంగా ఒకళ్ళచేతుల్లో ఓకళ్ళు పెనవేసుకుని వోళ్ళుతెలియని నిద్రలో వున్నారు. ఎవరిని ముందుగా నిద్రలేపాలా అన్న ఆలోచిస్తూ శారద తలతిప్పి చూసేప్పటికి నేలమీద పరిచిన పరుపులమీద పూర్తి నగ్నంగా వొంటిమీద తెలివిలేకుండా పడి నిద్రపోతున్న సుశీల మాధవిలు కనిపించేరు.
ముందుగా మాధవినీ, సుశీలనీ నిద్రలేపితే సరి. మాధవి వాళ్ళ ఇంటికివెళ్ళి బ్రహ్మాన్నీ, రమణనీ లేపి ఇంటికి పంపిస్తే కానీ వాళ్ళు ఆఫీసు టైం కి ఆఫీసుకు చేరుకోలేరు.. తరువాత సుశీల సుందరం సంగతి తానే చూసుంకుంటుంది అనుకుని ముందుగా మాధవిని నిద్రలేపడం మొదలుపెట్టింది. లే మాధవీ.. తెల్లారి 7:00 గంటలయ్యింది. ఇంకొంచేం ఆలస్యమ్మయ్యిందంటే.. నీకోసం మీఆయన మణి తిన్నగా ఇక్కడికి వొచ్చేస్తాడు అని అంటూ మాధవిని నిద్రలేపసాగింది..

మణి ఇక్కడకి వొచ్చేస్తాడన్న మాటతో ఖంగారుగా నిద్రలేచిన మాధవి టైం ఎంతయ్యిందేమిటి శారదా? అని అడుగుతూ రాత్రి విప్పిపడేసిన తన బట్టలని వెదుక్కునేపనిలో పడింది మాధవి.. ఎలాగో కస్టపడి గదిలో చిందరవందరగా పడివున్న తన బట్టలని ఏరుకుని, కట్టుకుని మల్లికని నిద్రలేపడానికి మంచం దగ్గరకి వెళ్ళి పూర్తినగ్నంగా ఒకళ్ళచేతుల్లో ఓకళ్ళు పెనవేసుకుని వొళ్ళితెలియని స్తితిలో నిద్రపోతున్న మల్లిక సుందరాలని చూసి హమ్మనీ.. ఇదెప్పుడు సుందరాన్ని మళ్ళీ మచమెక్కించింది? రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు నా పక్కలో నన్ను వాటేసుకునే కదా పడుకున్నాది? ఇదెప్పుడు నాపక్క్లోనించీ లేచిపోయింది? నేను అంత వోళ్ళుతెలియకుండా నిద్రపోయేనా? అనుకుంటూ..

మల్లికా.. అమ్మా.. మల్లికా.. అంటూ మల్లికని నిద్రలేపుతూ విశాలంగా నగ్నంగా మెరిసిపోతున్న సుందరం చాతీమీద తడుముతూ మాధవి తిన్నగా తనచేతిని కిందకి జార్చి సుందరం మగతనాన్ని తడిమేప్పటికి.. మాధవీ మల్లిక లేచి బట్టలు వేసుకున్నాక సుశీలని నిద్రలేపుదామని ఎదురుచూస్తున్నా శారద మాధవి పిర్రమీద ఒక్కటిచ్చుకుని.. రాతంతా నువ్వు నీకూతురూ సుందరాన్ని పిండేసుకున్నది సరిపోలేదేమిటి.. ప్రొదున్నే దుకాణం పెట్టేట్లున్నావు.. సుశీల లేచి చూసిందంటే అసలు సుందరం నీవైపు చూడకుండా కట్టడి చేసేస్తుంది.. అప్పుడు మొదటికే మోసానికొస్తుంది.. ఒక్క రెండురోజులు నువ్వు పిల్లా తెరిపిన పడండి.. ఆతరువాత నీ ముచ్చట్లు మోజులూ తీరడానికి నేనే ఎదో ఒకదారి వెదుకుతాను అన్నాది శారద.

శారద పిర్రమీద కొట్ట్న దెబ్బకి చుర్రుమనిపోతున్న పిర్రని తడుముకుంటూ.. మాధవి.. కూతురి పిర్రమీద ఒక్కటిచ్చింది.. లేమల్లిక .. తెల్లారింది.. ఇంకా ఆలస్యమైతే మీ నాన్న ఇక్కడికి వొచ్చినా వొచ్చేస్తారు అంటూ మాధవి కూతురిని నిద్రలేపేప్పటికీ.. ఛళ్ళున తగిలినదెబ్బ చుర్రుమనిపోతుంటే.. తుళ్ళిపడి నిద్దరలేచింది మల్లిక దెబ్బపడిన పిర్రని తడుముకుంటూ.. హబ్బా.. ఏమిటే అమ్మా.. అంతలాకొట్టేవు అని మల్లిక అనేప్పటికి..
బారెడు పొద్దెక్కింది.. ఇంక మనింటికి వెళ్ళాలి లే.. ఐనా నువ్వు స్కూలుకి వెళ్ళవా? అని మాధవి అడిగేప్పటికి..
రాత్రంతా సరిగా నిద్దరలేదే అమ్మా.. ఒక్క పదినిమిషాలు పడుకుంటానే.. అని మల్లిక గారాలుపోతుంటే..

ఎలాసరిపోతుంది నిద్ర? రాత్రి పడుకోమన్నప్పుడు పడుకోకుండా.. ఇలా మధ్యలో లేచి మంచమెక్కితే అసలు నిద్రే లేకుండా పోతుంది.. అని మాధవి అనేప్పటికి.. మాధవి మనసులో అసూయని అర్ధంచేసుకున్న శారద మనసులోనే నవ్వుకుంటూ.. నువ్వు మరీనే మాధవి.. చిన్నపిల్ల ఎదో ముచ్చటపడితే నువ్వు మరీ రాద్దాంతం చేస్తున్నావు.. ఐనా ఓరెండురోజులపాటు పిల్లని బయటకి కూడా పంపకు. కన్నెరికం జరిగిన పిల్ల.. గాలీ ధూళీ పట్టుకునే ప్రమాదం వుంది. సమయం సందర్భం కలిసివొస్తే నేనే మీఇద్దరికీ కబురుపెడతాను.. నువ్వూ నీకూతురు ఇక్కడికే వొచ్చి సుందరంతోనో, రామణతోనో.. లేక మాఆయనతోనో.. మీ ముచ్చట్లు తీర్చుకుని వెళ్ళిపోదురుగాని. అని అంటూ ఇంకా సుశీల కొడుకులు కూడా వొచ్చేవేళయింది. అన్నాది శారద.
శారదా మాధవి అలా మాట్లాడుకుంటుంటే.. వాళ్ళమాటలకి మెలుకువలోకి వొస్తున్న సుశీల చెవిలో “సుశీల కొడుకులు వొచ్చే వేళయింది” అన్న మాటలు చెవిలోపడి లేచికూర్చుంటూ.. టైమెంతయిందే శారదా? అప్పుడే పిల్లలు వొచ్చే వేళయ్యిందీ? అని శారదని అడిగేప్పటికి.. శారద నవ్వుతూ..ఎందుకే అంతఖంగారుపడుతున్నావు? ఇంకా ఇప్పుడు టైం ఏడుంపావే అయ్యింది.. (7:15 ఏ.యం.) నీపిల్లలు వూరినించీ వొచ్చేవేళయ్యింది అని మాధవినీ మల్లికనీ నిద్రలేపుతున్నాను.. అఔనూ.. వాళ్ళ బస్సు ఎన్నింటికి వొస్తుందన్నావు? అడిగింది శారద..

వాళ్ళ బస్సు 8:00 గంటలకి.. వాళ్ళు ఆటోనో.. రిక్షానో పట్టుకుని ఇంటికి వొచ్చేప్పటికి ఎనిమిదిన్నర / తొమ్మిది గంటలౌతుంది అన్నాది సుశీల. సుశీల మాటలు అందుకుంటూ.. శారద.. అన్నట్లు చెప్పడం మర్చిపోయేను.. పొద్దున్నే వీళ్ల డిపార్ట్మెంట్ జి.యం.గారు కబురుపెట్టేరు. హెడాఫీసునించీ ఆడిటర్స్ వొచ్చేరట. సుందరాన్నీ.. మాఅయన బ్రహ్మ్మాన్నీ.. శెలవులు రద్దుచేసుకుని ఆఫీసుకురమ్మని పొద్దున్నే వాళ్ళపని కుర్రాడితో జి.యం.గారు కబురుపెట్టేరు అని సుశీలకి చెపుతూ.. మల్లికవైపు తిరిగి.. మాఅయన మీఇంట్లో వున్నాడు కదూ.. నువ్వు వెళుతూనే ఈమాటచెప్పి కాస్త మాఅయన్ని తొందరగా ఇంటికి పంపించెయ్యి.. అన్నాది శారద.

మాధవి మల్లిక చెయ్యపట్టిలాగుతూ లే మల్లిక.. కాకపోతే ఇంటికివెళ్ళి మళ్ళీ పడుకుందువుగాని.. అంకుల్ ఆఫీసుకువెళ్ళలిట.. ఇప్పుడు పేచీలు పెట్టకు.. మా అమ్మవికదూ అంటూ మల్లికని మాధవి బ్రతిమాలుతుంటే.. అయిస్టంగానే నిద్రలేచి వాళ్ళ అమ్మ మాధవి అందించిన బట్టలు కట్టుకుని అలా నిద్రకళ్ళతోనే తన ఇంటికి వెళ్ళడానికని జోగుతూ నిలబడింది.. కూతురివెనకాలే ఇంటికి వెళ్ళడానికని సిద్దమౌతూ మాధవి శారదని దగ్గరకి తీసుకుని చిన్నగా కౌగలించుకుంటూ.. నీమేలు ఎన్నటికీ మర్చిపోను.. మాగురించి నువ్వు సుశీలా చాలా శ్రమపడ్డారు.. ఏమిచ్చీనాకూడా నేనూ నాకూతురూ మీరుణం తీర్చుకోలేము అని అంటూ.. ఇంకా బట్టలు కట్టుకోకుండా నగ్నంగా ఇంకా పరుపుమీదనే కూరునివున్న సుశీలనికూడా కౌగలించుకుని.. నువ్వుచేసిన త్యగం ఐతే మాటల్లో చెప్పలేనిది. నా చెర్మం వొలిచి చెప్పులు కుట్టిచ్చినా నీరుణాన్ని తీర్చుకోలేను.. నువ్వున్నచోట నేనుండివుంటే.. నీఅంత త్యాగం నేను చెయ్యలేనేమో.. తెలిసీ తెలియక నీమనసుకి ఎదన్న కస్టం కలిగించివుంటే మాత్రం పెద్దమనసుచేసుకుని నన్నూ నాకూతురినీ క్షమించు అని కంటినిండా నిండిన నీటిపొరని తుడుచుకుంటూ మాధవి సుశీల బుగ్గమీద ముద్దుపెట్టి కూతురి మల్లిక చెయ్యపట్టుకుని గబబబా తన ఇంటివైపు అడుగులు వేసింది.

మాధవి తమ ఇద్దరి యందు చూపించిన ప్రేమానురాగాలకీ.. కృతజ్ఞతాభావానికీ.. శారద, సుశీలల మనసులు బరువెక్కేయి.. కానీ ఒక్కవిషయానికి ఇద్దరికీ చాలా ఆనందం కలిగింది. అదేమిటంటే.. తనదీ తన కూతురిదీ జీవితాలని నాశనం చేసేరని నిందలువెయ్యకుండా.. అలా తమ తమ భర్తలని వేరే స్త్రీకి ధారపొయ్యడానికి ఒక స్త్రీగా ఎంతపెద్దమనుసుండాలో అర్ధంచేసుకుని.. ఆవిధంగా సుశీల శారదలు చేసిన త్యాగాన్ని సరైనవిధంగా గుర్తించడమేకాకుండా.. ఆవిషయమై తనంతటతానే శారదకీ, సుశీలకీ కృతజ్ఞతలు చెప్పడం సుశీల శారదలకి మరింత ఆనందం కలిగించింది.