ట్రాన్సఫర్! – 2 103

ప్రొడ్యూసర్ : తప్పు ఎం ఉంది…ఇం హెల్పింగ్ హర్ …నాకు తన అందం ఇచ్చింది….. ఇచ్చాను… తీసుకున్నాను అన్నాడు.

నిహారిక : ఏమో అని షాక్ తో చూస్తూ ఉంది పోయింది…

producer : అది కామన్… పెద్ద హీరోయిన్ ఆవలి అంటే…చేయాలిసింది అన్నాడు…

నిహారిక : నేను వినను కానీ నిజం అనుకోలేదు ఎన్ని రోజులు అంది

ప్రొడ్యూసర్ : నిజమే నిహారిక అంటూ…. తనని లిపికి వాడి వొళ్ళో కూర్చో పెట్టుకొని….. గారాబం చేస్తున్నాడు….. ఇంకో చేతిలో మందు గ్లాస్ తో

మెల్లగా… ఇంకో చేతిని… నిహారిక బ్లౌజ్ మీద పేటి…. బాగుంది బ్లౌజ్ ఎక్కడ చేయించావ్ అన్నాడు

నిహారిక : కొఞ్చకం ఇబంది పడుతూ మా ఇంటి దెగర చేయించాను అంది….

ప్రొడ్యూసర్: నాకు నచ్చింది … ని బ్లౌజ్ నాకు ఇస్తావా నీ గుర్తు గ ఉంచుకుంటే అన్నాడు

నిహారిక : బ్లౌజ్ అంది నవ్వుతు

ప్రొడ్యూసర్ : అవును నీ గుర్తు గ రేపు నువ్వు పెద్ద హీరోయిన్త్ అయిపోయాక… మేము గుర్తు ఉంటామో లేదో కదా..అందుకీ గుర్తు గ అన్నాడు

నిహారిక : అబూ పెద్ద హీరోయిన్ ఆ ఇంకా ఛాన్స్ రాలేదు అంది