ట్రాన్సఫర్! – 2 103

అంకుల్.. ఏమిటే లోచిస్తునవ్ అన్నడు…

మా అయిన వచ్చే టైం అయింది ఇంటికి వెళ్ళాలి అని… అబధం చేపింది తపించుకోటానికి.

ప్రొడ్యుసర్ : అపుడే వెళిపోతావా ఇంక మనం మాట్లాడుకోవలిసింది చల ఉండి అన్నడు..

నిహారిక: ఇంకొ శరీ మాట్లాడుదాం అండి.. మా అయిన వస్తారు అండి

ఇంత తో అంకుల్… నిహారిక మొగుడు కి కాల్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నావ్ అబ్బాయి… అన్నడు..

నిహారిక మొగుడు: ఆఫిస్ తో ఉన్న అంకుల్ లతే ఐడి.. నిహారిక కి చెప్పండీ నాతో ఎం అయిన పని ఉండ కాల్ చెసారు అన్నడు

అబ్బె లెదు అబ్బయి… నిహారిక నెను షాపింగ్ కి వెళుతున్నం… మ ఇంటిలొ కి బెడ్ షీట్స్ కావలి… తను వస్తె సహయం గ ఉంటది అని … ని పర్మిషన్ కు చెసాను అబ్బయి అన్నడు…

దేనిలో ఎం ఉండి అంకుల్… వెళ్లండి.. తన కి మంచి టేస్ట్ ఉండి… అని కాల్ పెట్టేసాడు…

నిహారిక: అంకుల్ ప్లాం చుసి.. షొక్ తో చూస్తుంది.

అంకుల్ … మీ అయిన రాడు లే … ఈరోజే నీకు మంచి మోజు అ ఉండి.. ప్రొడ్యుసర్ గారిని.. ఒపించేయి… నాకు అవకాశం వస్తుంది అన్నడు కొంటె గ

నిహారిక… కి అంకుల్ మాటలు అర్థమయ్యాయి… వీళ్ళు ఈరొజు తనని చేస్తారు అని అర్థం అయిపొయింది.. ఎం చేయాల అని అలోచనలో పడింది…