ట్రాన్సఫర్! – 2 103

ఇంతలొ… తన వొళ్ళో ఉన్న నిహారిక నీ కొంచం జరుగమ్మ అంటు… సల్ల నీ అనుకొకుండా టచ్ అయినట్టు నలిపెసాడు…

అబ్బ అండి నొప్పి ఠో… లెచింది…

ఆ లంగాతీయవే అన్నడు..

నిహారిక తో లంగ ఎపించాడు మేజర్ … మొహమాటం గాఁ సిగ్గూ తో … తన లంగ ణి తీసింది…

అబ్బ చుక్కల బ్రా మరియు ఎరుపు రంగు jockey తో నిలబడి శిగ్గు ఠో వణికి పొతుంది నిహారిక …

అబ్బ ఎం ఉన్నవే ఒంగోలు గిత్త ల ramju గాఁ … మీ అయిన ఎలా తట్టుకుంటున్నాడో పాపం అని మొడ్డ పిసుకుంటున్నాడు ప్రొడ్యుసర్..

ఇలా రా దెగ్గరకి అన్నడు..

ఉమ్మ్ ఉమ్మ్… రాను అండి…నిహ

ప్రొడ్యుసర్ కొపం గాఁ ద వే అని గడిమడు..

ఉలికి పండింది… దెగ్గరకి వెల్లి నిలబడింది…

ప్రొడ్యుసర్ : ఉమ్మ్మ్ మంచి ఫిగర్ వె నువు… హీరొయిన్ తప్పక అవుతావు అని… నడుం పై చెయ్యి వేయ బోయడు…

నిహారిక : ఉమ్మ్ అంటు దురం గాఁ జరిగిండి…

ప్రొడ్యుసర్ : ఇంతే దూరం జరుగుతున్నవి… రెపు హీరొయిన్ అయితేయ్ హీరో వేస్తాడు గ… నెను వేస్తె తప్ప ద అన్నడు…

నిహారిక : చేసెడి ఏమి లేక ముందుకి వెల్లి నిలబడింది…

ప్రొడ్యుసర్ : నడుం పై రెండు చేతులూ వెసి మెల్లగ నొక్కాడు… అబ్బ అబ్బా ఎం ఉండే నడుమును అంటు ఇంకొ పెగ్గు కలపవే అన్నడు…