ట్రాన్సఫర్! – 2 103

నిహారిక కలిపినా పెగ్గు తీసుకొని ఊళ్ళో కుర్చొ వెయ్ అని ఆర్డర్ ఈసాడు…

వొళ్ళో కూర్చోబోతుందే అల కదూ వె అని… నిహారిక ణి… తన రెండు కాళ్ళు వాడి నడుం కి చుట్టుకొనునట్టు కూర్చుమన్నాడు…

నిహారిక మమిది పళ్ళు వాడి గుండె తగిలేలా…

మారు మాట్లడకుండా వాడు చెపినటు చెసింది నిహారిక..

రెండు కాళ్ళు ప్రొడ్యుసర్ నడుం కి పెన వెసుకొని కూర్చోవటం వల్ల.. ప్రొడ్యుసర్ మొడ్డ … నిహారిక కి గుచ్చుకుంటూ… నిహారిక కి మూడు తేపేస్తుంది…

ప్రొడ్యుసర్ : అబ్బా మేజర్ నేను నీకు చాలా runa పడిపోయాను రా ఎలాంటి కుందనపు బొమ్మ నీ పరుచ్యం చేసావ్య్… దేనితో కనుక మూవీ తీసి రిలీజ్ చూస్తే కాసుల వర్షమే రాం బాబూలు అన్నడు

మేజర్: థాంక్స్ ర.. ఆ కొంచం హాప్ చేసి పెట్టారా… మా నిహ కి అన్నడు…

ప్రొడ్యుసర్ : అబ్బ థాంక్స్ ఇందుకు ర… నా అదృష్టం రా … ఇది ఇలాంటి అపసరసి నీ కలవటం అన్నడు

ప్రొడ్యుసర్… మండు తగుటూ … నిహారిక రొమ్ములని… తన గుండె పై అదుముతున్నాడు..

నిహారిక కి గుల మొదలైంది…

మండు గ్లాసు ణి నిహారిక పెదవులకి ఆనించి… తనకి తాగించాడు…

అదే గ్లాసు లో మండు ని వాడు మరియు మేజర్ తగారు…ఆబ్బా ఎం ఉండే ని ఎంగిలి అని.. ప్రొడ్యుసర్ గెట్టింగ వాటేసుకున్నాడు…