ట్రాన్సఫర్! – 2 103

నిహారిక: అల నుంచొని అంకుల్ వయిపు చూస్తుంది… ఎం చెయ్యాలో తెలియక…

అంకుల్: కుర్చూ నిహారిక ప్రొడ్యుసర్ గారు పిలుస్తున్నారు కదా

ప్రొడ్యుసర్ : రా సిగ్గూ ఇందుకు మనం ఫ్రెండ్స కదా అన్నడు…

నిహారిక: చేసెడి ఏమి లేక… వెల్లి ప్రొడ్యుసర్ పక్కన కూర్చుంది…

ప్రొడ్యుసర్ : ఇందుకు అంట దూరము గాఁ కూర్చుకున్నావ్… దెగ్గరకి రాం ani లగుడు…

ఇపుడు వాడి కి అనుకొని కుర్చుంది…

అంకుల్,: ఇంతలొ… పక్కన ఉన్న mandu

బాటిల్ తీసి టీపాయ్ మీద పెట్టడు…

ప్రొడ్యుసర్ : నిహారిక విల్ యు అన్నడు…

నిహారిక: నో సర్.. అలవాటు లెదు అన్నది

ప్రొడ్యుసర్ : జస్ట్ టేస్ట్ చెయ్యి ఎం కదూ అని… ఫోర్స్ చెసాడు…

నిహారిక… ఇద్దరికి మండు పోసింది గ్లాస్ లో

అంకుల్ ప్రొడ్యుసర్ తాగుతున్నారు…

ప్రొడ్యుసర్ తన ఎంగిలి గ్లాస్ ని నిహారిక పేదల degaraki తీసుకు వెల్లి టేస్ట్ చేయి నిహ అన్నడు…