ట్రాన్సఫర్! – 2 103

ప్రొడ్యూసర్ : నేను నీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాను… ఎంత అందమైన ఆ,,ఐకి ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరు అంటే నమ్ముట అనుకున్నావా… నిజం చూపు అన్నాడు కోపం గ

నిహారిక : ఉన్నాడు అంది సిగ్గు తో

ప్రొడ్యూసర్: థాట్స్ గుడ్, నేను వాడు ఒకటే అనుకో అన్నాడు

నిహారిక : ఏమిటి…

ప్రొడ్యూసర్: అదే అమ్మాయి… నేనే ఆ కాలేజీ బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకో… వాడితో ఎలా ఉంటావ్… అంటే ఫ్రెండ్ తో అలాగే ఫ్రీ గా ఉండు సరే న అన్నాడు

నిహారిక : సరే అంది

ప్రొడ్యూసర్ : మరి నవ్వు…

నిహారిక : చిన్న గా నవ్వన్ది…

ప్రొడ్యూసర్ : అబ్బా… ఇంకా నవ్వితే ఆ నవ్వు కి నాకు స్ట్రోక్ వస్తది ఏమో పిల్ల అన్నాడు

నిహారిక : దెబ్బకి … పెద్దగా నావేసింది …

ప్రొడ్యూసర్ : అబ్బా ఎం నవ్వవే …. నిహాఆఆఆ…

ప్రొడ్యూసర్ : నిహ మీరు చాల చాల బాగున్నారు… మీకు మంచి అవకాశం ఎపిస్తాను…