శంకరు వదిన వాడితో….Part 1 264

హాయ్ వదినా…అంటూ ప్రకాష్ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టాడు…
ఎక్కడా అలికిడి లేదు…ఇదేమిటి..ఈ టైములో వదిన టీవీ ఐనా చూస్తూ ఉండాలి లేదా సాయంత్రపు ఫలహారమైనా చేస్తుండాలి…కాని ఇదేమిటి..తలుపు తెరచి ఉంది, ఇంట్లో ఎక్కడా మనుషులున్న అలికిడి వినబడటం లేదు…అనుకుంటూ..
ప్రకాష్…వదినా…వదినా..అంటూ ఇంట్లోని అన్ని గదులు తిరిగి, పెరట్లో ఏమన్నా ఉందేమోనని అక్కడికి వెళ్ళాడు…
చూస్తే..అక్కడి బావి పక్కన అరుగుపై కూర్చుని ఉంది అర్చన..అదే మన ప్రకాష్ గాడి వదిన…పూలు కడుతున్నట్లు ఉంది…కొన్ని మల్లె పూలు ఆమె ముందు కుప్పగా ఉన్నాయి, ఎడమ చేతిలో సగం కట్టిన మాల ఉంది…కడుతూ..కడుతూ..ఏం ఆలోచనలో జారిపోయిందో… ప్రకాష్ గాడి అరుపులను అదే పిలుపులను కూడ వినిపించనంత ఘాఢంగా మునిగి ఉంది..
దగ్గర కెళ్ళాడు ప్రకాష్..వదినా..వదినా..అంటూ..ఉఊహూ…ఏమీ రెస్పాన్సు లేదు…
గాబరా పడ్డాడు ప్రకాష్…ఇంకా దగ్గరకెళ్ళి…వదినా…అంటూ గట్టిగా పిలుస్తూ ఆమె మొహం ముందు చప్పట్లు చరిచాడు…
ఆ..ఓ..నువ్వా ప్రకాష్ అంది అర్చన…
ఆహా..నేనె వదినా..అదేంటి…అంతలా గొంతు చించుకుని పిలుస్తుంటే ఉలకవూ..పలకవూ…అన్నాడు ప్రకాష్..
ఆ..నువ్వు పిలవగానే రెక్కలు కట్టుకుని నీముందు వాలడానికి నేనేమైనా నీ పెళ్ళాన్నా అంది అర్చనవిసురుగా…
చిన్నబుచ్హుకున్నాడు ప్రకాష్..అదేంటి వదినా..అలా అంటావు…నువ్వు పలుకక పోతే నేనెంత గాబరా పడ్డనో తెలుసా అన్నాడు…
సరేలే…వెళ్ళు, ఆ మురికి బట్టలతోనే ఇల్లాంతా తిరిగేసావా…పో..వెళ్ళి స్నానం చేసిరా అంది అర్చన…
నువ్వు పలుకక పోయేసరికి అలాగే వచ్హేసాను, సారీ వదినా…అవును అన్నయ్య ఇంకా రాలేదా అన్నాడు…
వచ్హి ఉంటే ఇల్లంతా తిరిగానంటున్నవుగా, నీకు కనిపించక ఎక్కడ దాక్కుని ఉంటాడు మీ అన్నయ్య అని వెటకారంగా అంటూ కట్టిన (కడుతున్న) పూలతో లేచి లోపలికెళ్ళింది…
ఏమైంది…వదినకు ఇవాళ…గత కొన్ని రోజులుగానే..ఇలానే ఉంది వదిన..ఇంతకు ముందు ఇలా ఉండేది కాదే…ఇప్పుడు ఎప్పుడూ చీటికి..మాటికి విసుక్కోవడం, పెడసరంగామాటలాడడం, చిన్న మాటకు కూడా విపరీతమైన అర్థాలు తీయడం, అన్నయ్య కూడా ఇంతే, ఇంతకు ముందు తను కాలేజి నుంచి వచ్హేటప్పటికి వచ్హేసుండే వాడు, వదినతో సరదాగా కబుర్లు చెబుతూ..అందరూ ఎంతో సంతోషంగా ఉండే వాళ్ళు…తల విదిల్చాడు ప్రకాష్..
తన రూములోకెళ్ళి వేసుకున్న బట్టలను విడిచేసి, తువ్వాలు మొలకు చుట్టుకుని కామన్ బాత్రూములోకి దూరాడు. తువ్వాలు తీసి దండెం పైన వేసి, కుళాయి తిప్పి బకెట్టులో నీళ్ళు పట్టడం మొదలెట్టాడు స్నానం చేయడానికి. యదాలాపంగా వాడి చూపులు మూలనున్న బట్టలవైపు వెళ్ళాయి…మామూలుగా అర్చన ఇల్లు చాలా శుబ్రంగా ఉంచుతుంది బాత్ రూముతో సహా..ఇప్పుడు చూస్తే అర్చన స్నానం చేసినట్లు కనపడలేదు..మరి ఈ బట్టలు పొద్దున్న స్నానం చేసి విడిచినట్లుంది…

4 Comments

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.