సేల్స్ స్టార్ 2 126

“డివైన్.. ఏబ్సోల్యౌట్లే డివైన్” అంటూ ఉదయ్ ఆరాధన గా ముందుకు వంగి ప్రియ చెక్కిలి మీద ఒక పెకింగ్ కిస్ ఇచ్చాడు. ఉదయ్ పెదాలు చెక్కిలి తాకగానే, tanu రాసుకున్న సెంటు వాసన ముక్కు కు సోకటం తో ప్రియ బుగ్గలు సిగ్గు తో ఎరుపెక్కాయి. గూట్లే గాడు లీకుండా వుంటే, ఉదయ్ ని రూం కి తీసుకెళ్ళి అతని వీర్యాన్ని ఆఖరి బొట్టు వరకూ పిండి వుండేది తను. ఇదంతా చూస్తూ గూట్లే ముఖం లో ఏదో ఆనందం. చెక్కిలి మీదే ఐనా, ఉదయ్ అందరి ముందూ ముద్దు పెట్టుకోకుండా వుంటే బావుండేది.

“మీ టేబుల్ రెడీ సర్” అంటూ వైటర్ టేబుల్ వైపు తీసుకెళ్ళాడు.

“నీ తర్వాతే..” అంటూ గూట్లే ముందు ప్రియ కి దారిచ్చాడు. ప్రియ, వెనకాలే ఉదయ్, గూట్లే. వెనక నించి గూట్లే చూపులు తన పిరుడులని తడుముతున్నాటు అనిపించింది ప్రియ కి. అప్రయత్నం గా డ్రెస్ ని కొంచం కిందకి లాక్కుంది.

కొన్ని టేబుల్స్, అందమైన ఫిష్ ట్యాంక్ లు, ఒక వాటర్ ఫౌంటైన్ దాటినాక, ఒక లైవ్ జాజ్ బ్యాండ్, దానికి ఎదురు గా ఒక చిన్న డాన్స్ ఫ్లోర్ కనిపించాయి. వాటిని దాటి వైటర్ ఒక అర్ధ చంద్రాకారం లో వుండే టేబిల్ దగ్గరి కి తీసుకు పోయాడు. కొంచం మూల గా వుంది. ప్రియ ముందు గా కూర్చుని మధ్య కి జరిగింద. వెంటనే తను చేసిన తప్పేమిటో అర్థం అయ్యి తనని తనే తిట్టుకుంది. మధ్య లో వుండటం తో, ఇప్పడు తనకి గూట్లే ఒక పక్క కూర్చుంటాడు. అదే రెగ్యులర్ టేబుల్ అయి వుంటే, ఉదయ్, తను ఒక పక్క, గూట్లే ఎదురుగా వేరే పక్క కూర్చునే వాళ్ళు, మధ్య లో సరి పడినంత దూరం వుండేది.

ఉదయ్ ప్రియ కి ఎడమ వైపు, గూట్లే కుడి వైపు కూర్చున్నారు. ఉదయ్ కూర్చోగానే, ప్రియ ఉదయ్ కి దగ్గర గా జరిగి కూర్చుంది. గూట్లే ప్రియ కి దగ్గర గా రావాలని ప్రయత్నించలేదు. కూర్చున్న చోటినించి ప్రియ గుండెల లోతులు బాగా కనిపిస్తూ వుండటం తో చూస్తూ కూర్చున్న్నాడు.

“మీ ఇద్దరూ ఇలా కలిసి రావటం ఆనందం గా వుంది”.. గూట్లే మాటల్లో ఏదైనా ద్వంద్వార్ధం వుందా అనిపించింది.

“మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు చాల థాంక్స్”

“మా పెద్ద వాళ్ళ కి మీ ప్రోపోసల్ తప్పకుండా నచ్చుతుంది” అన్నాడు గూట్లే, ప్రియ గుండెల మీద నించి చూపు తిప్పకుండా.

ప్రియ అసహనం గా కదిలింది. “వీడికి అస్సలు సిగ్గంటూ లేదా?” ఉదయ్ వైపు కోపం గా చూసింది, ఏమైనా చేయ్యగలవా అన్నట్టు.