భార్యాభర్తలు – అప్డేట్ 5 119

ఉదయం లెచెసరికి ఇద్దరు పనింద్ర పక్కన లేరు ఎక్కడికి వెల్లారు అనుకుంటు లేచి కూర్చున్న్నాడు పక్క రూం నుండి మాటలు వినపడుతున్నాయి అని మెల్లిగా లేచి డొర్ దగ్గరకి వెల్లి వింటున్నాడు

మంజు:ప్రియా సార్ ఇష్టమొచినటు కొరుకుతున్నాడు కొంచెం సున్నితంగా చేయమని చెప్పు అంది
ప్రియా:ఎమొ నెను చెప్తె వింటాడొ లేదొ
మంజు:లెదు నువ్వు చెప్తె వింటాడు నిను చెసెటప్పుడు నువ్వు చెపినటె చేస్తున్నాడు కాని నన్ను చెసెటప్పుడు అసలు వినడం లెదు నువ్వు చెప్తె వింటాడు
ప్రియా:నేను చెప్పి చూస్తా
మంజు:నిన్ను చేసెటప్పుడు చెప్పు వింటాడు
ప్రియా:సరె
మంజు:నన్ను చేసెటప్పుడు లంజా అని తిడుతూ చెస్తున్నాడు కాని నిన్ను చేసెటప్పుడు అసలు వడటం లేదు నువంటె వాడికి ప్రేమ
ప్రియా:అవును నేనంటె వాడి కి చాలా ప్రేమ నాకు కుడ వడంటె ఇష్టం
మంజు:అయితె సార్ తొ ఉండిపొతావా
ప్రియా:లెదు వాడు కుడ పెళ్ళి చేసుకుంటాడు కదా అప్పటి వరకు అంతె ముందె పెళ్ళి అయినదానిని ఎవడు చేసుకుంటాడు
మంజు:కాని నువ్వు సార్ తొనె సుఖపడుతున్నావు కద
ప్రియా:అవును కాని అంత నా తల రాత
మంజు:మరి సార్ కి కుడా నువ్వు ఇష్టం కదా అడుగు పెళ్ళి చెసుకొమని
ప్రియా:ఎదొ సెక్స్ చేయడానికి ఒప్పుకునంత మాత్రానా పెళ్ళికి ఒప్పుకుంటాడా
మంజు:అడిగి చూస్తె ఎమయితది
ప్రియా:వద్దు నన్ను వదిలెసి పొతె కష్టం
ఫనింద్ర అక్కాది నుండి వెల్లి బెడ్ మీద కూర్చున్నాడు అంతా అనుకుంటున్నటు అవుతుంది అనుకున్నాను పనింద్ర లేచి బ్రుష్ చేసుకొని విండొ నుండి బయటకి చూసాడు స్విమ్మింగ్ పూల్ లొ అందరు స్విం చేస్తున్నారు ప్రియా అని పిలిచాడు వెంటనె ప్రియా పనింద్ర రూం లొకి వచింది వచ్చి పనింద్ర పక్కన నిచుంది ప్రియా నడుము మీద చేయి వేసి పూల్ వైపు చూపిస్తూ మనం కుడా వెల్లి స్విం చేద్దామా అని అడిగాడు ని ఇష్టం నువ్వు ఏం చెప్పినా చెస్తా బాగా ఎంజాయ్ చేయడానికె కదా మనం ఇక్కడికి వచ్చింది అంది సరె మరి స్విం షూట్ వేసుకొ అన్నాడు ప్రియా మంజుని పిలిచి స్విం షూట్ వెసుకొ అంది ఇద్దరు స్విం షూట్ వెసుకున్నారు ప్రియా