భార్యాభర్తలు! 1036

పనింద్ర,రమ్య ఇద్దరు భార్యభర్తలు ఇద్దరు హైదరాబాద్ లొ ఉంటారు మిడిల్ క్లాస్ల్ ఫ్యామిలి పనింద్రకి ఎవరు లెరు.పనింద్ర రమ్య ప్రెమించుకున్నారు రమ్య పెరెంట్స్ ఒపుకొకున్న ఎదురించి పెళ్ళి చెసుకున్నారు పనింద్ర ఒక ఫైనన్స్ కంపెనీలొ క్యాషియర్ గా చెస్తుంటాడు రమ్య ఇంటి వద్దనె ఉంటుంది చాలా అందంగా ఉంటుంది ఎంత అందం అంటె చూసె కొద్ది చూడాలి అనిపించె అంత కళ కలిగిన మొహం తెల్లటి షరీరపు రంగు మరీ పెద్దగ కాకుండా మరీ చిన్నగా కాకుండా ఉండె వక్షొజాలు సనటి నడుము చిన్నగా ఉండి లొతైన బొడ్డు.

ఇద్దరు చాలా అన్యొన్యంగా ఉంటారు ఒక చిన్న మాట కుడా అనడు రమ్య కుడా పనింద్ర మనసుని బాగా అర్థం చెసుకుంటుంది పనింద్ర మనసులొ ఎముందొ కుడా చెప్పెస్తుంది కాని ఒకటె లొపం రమ్యకి పిల్లలు పుట్టరు కాని ఎరొజు కుడా పనింద్ర ఆ విషయం గురించి చర్చించడు ఒకవెల రమ్య భాద పడినా వెంటనె పనింద్ర తన మూడ్ మార్చెస్తాడు రొజు లాగె ఒక రొజు పనింద్ర ఆఫిస్ కి వెల్లాడు ఆఫిస్ క్లొస్ చేసె ముందు క్యాష్ క్లొస్ చేద్దాం అని అకౌంట్స్ చుసాడు 10 లక్షలు తగ్గింది పనింద్రకి ఎమి అర్థం కాలెదు ఎలా మిస్ అయ్యాయొ అని ఎంత ఆలొచించిమ అర్థం అవడం లేదు ఇంతలొ మ్యనెజర్ పిలిస్తె పనింద్ర మ్యనెజర్ క్యబిన్లొకి వెల్లాడు.

ని వర్క్ అయిపొతె మనం వెల్లిపొదాం అన్నాడు సర్ అది అది అని పనింద్ర నీళ్ళు నములుతున్నాడు ఎమయింది పనింద్ర అని అడిగాడు మ్యనెజర్ సర్ క్యాష్ తక్కువ ఉంది అన్నాడు ఎంత అని అడుగాడు మ్యానెజర్ 10 లక్షలు అన్నాడు వాట్ అంటానా అయితె మన యం.డి కి రిపొరట్ చెయాలి సర్ ప్లీస్ మిరె ఎదొ ఒకటి చెయండి యం.డి కి మాత్రం రిపొర్ట్ చెయకండి నా ఉద్యొగం పొతుంది సర్.

నికొసం ఒకటి చెస్త రెపటి వరకు అపుత కాని రెపు మనీ కటెయలి కట్టెస్తావా సర్ నా పరిస్తితి మీకు తెలుసు కదా సర్.సారి మిస్టర్ పనింద్ర నెను ఇవిషయాన్ని దాచితె నా ఉద్యొగం పొతుంది అని యం.డి కి కాల్ చేసి చెప్పాడు.వాళ్ళు ఒక 30 మినిట్స్ లొ వస్తారంటా నువ్వు వెల్లు నెను పిలుస్తా.సరె సర్ అని బయటకి వచ్చి ఆలొచిస్తూ కూర్చున్నాడు అసలు ఎలా జరిగింది అని.ఇంతలొ మ్యనెజర్ నుండి పిలుపు వచ్చింది పనింద్ర బయపడుతూ లొపలికి వెల్లాడు ఇద్దరు యం.డి లు కుర్చొని ఉన్నారు (రొహన్,కార్తిక్) ఇద్దరు స్నెహితులు ఎ పని చేసిన,ఎ బిజినెస్ చేసిన ఇద్దరు కలిసి చెస్తారు.

వాట్ హపెడ్ మిస్టర్ పనింద్ర సర్ అకౌంట్స్ లొ 10 లక్షలు తగ్గింది సర్.అదె ఎలా తగ్గింది అని అడుగుతున్నాము.తెలియడం లేదు సర్.నువు అందరి లంటి వడివి అయితె పొలిస్ కంప్లైంట్ ఇచెవాళ్ళం కని నువు మంచి వాడివి నికు ఒక వారం టైం ఇస్తున్నము తప్పు ఎక్కడ జరిగిందొ తెలుసుకొని రికవరి చేయు లెద నువు కటెయు లెకుంటె మాత్రం కంప్లైంట్ తప్పదు అని వెల్లి పొయారు.డొంట్ వరీ పనింద్ర సర్ టైం ఇచడు కదా రికవరి చేద్దాం అని మ్యనెజర్ దైర్యం చెప్పాడు సరె సర్ అని పనింద్ర ఇంటికి వచ్చెసాడు.