జ్యొతి – జంబలకడీ పంబ 122

చ్చి..చ్చి.. ఈ మగాళ్ళు ఎందుకు పుట్టారో అర్ధం కాదు..’ అంటూ చిరాకు గా కసురుకుంటూ జ్యొతి తన హాస్తెల్ రోమ్ లొ కి వచింది.. ‘ఎం అయిందె మళ్ళి నీకు… ఎందుకు అంత కొపం మగ జాతి మీద నీకు??..’ జ్యొతి రొం మెట్ కావేరి అడిగింది.. ‘ఎం అవ్వలి.. వాళ్ళు వళ్ళ వంకర భుద్ది.. వంకర చేస్టలు..’ అని విసుక్కుంటు తన హండ్ బ్యగ్ ని బెడ్ మీద విసిరి తను బెడ్ మీద కుర్చుంది జ్యొతి.. ‘మళ్ళి యెవడన్న ఎం అన్న అన్నడ??..’ అని అడీగింది కావెరి.. ‘బస్ లొ ఒకడు వెనక నుంచి ఒకటె రుద్దుడు.. వాడి ..వాడి..ది.. చ్చి.. తలుచుకుంటుంటె కంపరం వస్తుంది..’ అన్నది జ్యొతి.. ‘నిజమె నే.. మగ్గళ్ళు మరీ మితి మీరి పొతున్నరు.. అవును.. ఎల వుంది.. ‘ఱుద్దుడు’..’ అని ఇంకొద్దిగ ఆట పటిస్తు అడిగింది కావేరి.. ‘నోరుముయ్యవె.. నీ సిగ్గు లెని మాటలు… నువ్వు…’ అని కొపం గా చుసింది జ్యొతి..
‘రొజు ఎదొ ఒక సంఘటన.. రేప్ లు.. మాన భంగాలు.. అమ్మయిలని వేధించటం.. అమ్మయిల జీవితాల తొ ఆడుకొవటం.. అసలు ..అసలు.. ‘అది’ అనేది లెక పొతె బాగుండు.. వళ్ళకి..’ అని తన కసి అంత తన మాటల్లొ కనపడెటట్టు చూపిస్తుంది జ్యొతి .. ‘అమ్మొ.. అమ్మొ.. ‘అది’ లేక పొతె .. మన గతి ఎం కాను.. పొనిలెవె.. అందరు అల వుండరు.. వదిలెయి..’ అని కావేరి సముదాయించింది.. ‘అది కాదె.. వళ్ళకి ‘అది’ మాత్రమే ఎందుకు మారుతుంది మనలని చుస్తె.. దానిని.. కోసి పరేయలి..’ అని ఇంకా కసి గచెప్పింది జ్యొతి.. ‘అమ్మ.. తల్లి… ఇప్పుడూ అంత పెనే చెసెటట్టు వున్నవు.. నాకు మాత్రం ‘అది’ అంటె పిచ్చి ఇస్తం.. నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కి.. నాకు .. అదె దిక్కు మూడూవచ్చినప్పుడు..’ అన్నది కావెరి.. ‘నీకు నిజం గానె సిగ్గు లేదు.. నేను మన ఆడ జాతి మంచిగురించి ఆలొచిస్తుంటె.. నువ్వు.. చ్చి..’ అని విసుక్కుంది జ్యొతి.. ‘ఎంటే.. మన ఆడ జాతి.. మగాడికి.. మనకి..’అవి’ లేక పొతె ష్రుస్టి ఎక్కడిది.. నీకు మాత్రంలేడా.. బాయ్ ఫ్రెండ్.. నువ్వు మాత్రం వేయించు కోవా తన తో..’ అని కావేరి అన్నది.. ‘కల్యాన్ అలాంటి వాడూ కాదు.. మేము ఎప్పుడూ హద్దులు మీర లేదు.. అయినా మా గురించి మాట్లాడె అర్హత నీకులేదు..’ అని జ్యొతి గొడవకి దిగింది.. ‘అవునే.. నాకు యావ ఎక్కువే.. నన్ను వదిలేయి..’ అని కావేరి అక్కడనుంచి లేచి వెళ్ళి పొయింది..
జ్యొతి వాళ్లది ఒక చిన్న పల్లెటూరు.. చిన్నపుడె వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ ని వదిలి వెళ్ళి పోయాడు.. జ్యొతి కి ఒక తమ్ముడూ వున్నడు.. అమ్మ తొ వాళ్ళ ఊరిలోనె చదువు కుంటున్నడూ.. జ్యొతిని వాళ్ళ అమ్మ మీన పెంచి బాగ చదివించింది.. జ్యొతి తన కుటుంబాన్ని పోషించుకోవటం కోసం హైదరబాదు లొ ఒక పెద్ద కంపని లొ ఉద్యోగం చెస్తుంది.. బాగానే సంపాదిస్తుంది.. జ్యొతి ఆఫిస్ లొ నె పని చేసె కల్యాన్ తన కి దగ్గార అయ్యడు.. ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు ఇష్ట పడ్డరు.. కాని ఎప్పుడూ వారి హద్దులు దాటలేదు.. కల్యాన్ కి జ్యొతి అంటె ఎంతో అభిమానం.. ప్రేమ.. కొద్దిగ స్థిర పడిన తరువాత వారి విషయం పెద్ద వాళ్ళకి చెప్పి పెళ్ళి చేసుకుందం అని ఆగారు.. ఇప్పుడూ జ్యొతి ఒక ఉమెన్ స్ హాస్టెల్లొ వుంటుంది.. తన రూం మెట్ కావేరి తన చిన్న నాటి ఫ్రెండే.. ఇద్ద రిది పక్క పక్క ఊర్లు.. కావేరి కి కూడ హైదరబాదు లొ ఉద్యోగం.. ఇద్దరు అందగత్తెలే.. జ్యొతి కొద్దిగ చామని ఛాయ, సూటిముక్కు, పెద్ద కళ్ళు, గుండ్రటి ముఖం తో నిగ నిగ లాడూతు ఉంటుంది.. కావేరి ముట్టుకుంటె కంది పోయెలా తెల్లటి ఛాయ.. చిన్నికళ్ళు, లేత వళ్ళు.. ఇద్దరు చెక్కిన బొమ్మలా పుస్టి గా ఎక్కడ వుండాలిసినవి అక్కడ వున్నటు వుంటారు..
కావేరి భొజనం చేసి వచింది.. జ్యొతి కూడ స్నానం ముగించి రుం లొ కుర్చోని వుంది.. లోపలి కి వచ్చిన కావేరి కొద్ది గకోపంగనే వుంది జ్యొతి మీద.. ‘నా భొజనం అయింది.. నేను పడుకుంట్టునా.. అని తన బెడ్ మీద వాలి పోయింది కావేరి.. జ్యొతి కి మాత్రం ఆకలి వెయటం లేదు.. ఇంకా మగ జాతి మీద ద్వెషం నిండి వుంది తన మనసు అంతా.. జ్యొతి కూడ ‘నాకుఆకలి లేదు ..’ అని లయిట్ ఆపేసి తన బెడ్ మీద పడుకుంది.. ఎంత సేపు అయినా జ్యొతి కి నిద్ద్ర పట్టటం లేదు.. తన కోపం చల్లరటం లేదు.. మగ వాళ్ళ మీద.. వాళ్ళ మగ అంగం మీద.. కసి .. కోపం.. ఇంకా బస్ లొ ఎవడు తన గుద్ద కి మొడ్డ ఆనించిన సంఘటన మరవలేకపొతుంది.. ‘చ్చి.. అసలు.. దెవుడు.. ఈ మగ వాళ్ళకి ‘అది’ లేకుండ చెస్తే పీడ వదులుతుంది..’ అని తన లొ తాను మగ మడ్డల మీద కోపం కక్కుతు.. నిద్ద్రలోకి జారుకుంది..
ఫోన్ లొ అలారం మోగింది.. అప్పుడె తెల్లరిందా.. అని అతి కష్టం మీద కళ్ళు తెరిచింది జ్యొతి.. పక్కన కావేరి తన బెడ్ మీద ఇంకా మొద్దు నిద్ర పొతూనే వుంది.. ‘ఛా.. ఈ మగ వాళ లోకం లొ మళ్ళీ ఇంకో రోజు.. అనుకుంటూ.. బెడ్ మీద నుంచి లేచింది.. రాత్రి ఏమి తిన లేదు కాబట్టి కడూపు మాడుతుంది జ్యొతి కి.. నిద్ర మత్తులోనే కళ్ళు సగం తెరిచి తెరవకుండా.. బాత్రుం లోకి వెళ్ళి తన నైట్ పాంట్ చేతుల తో కిందికి లాగి.. కిందకి కాళ్ళ మీద కుర్చుంది ఉచ్చ పోయటానికి.. పడుకునే అప్పుడూ ప్యాంటి, బ్రా వేసుకోవటం అలవాటు లేదు.. ఉచ్చ పొయటానికి కళ్ళు మూసుకోనే పాసు వదిలింది.. కాని తన పూకు బాత్రుం ఫ్లోర్ మీద టైల్స్ కి తాకినట్టు అనిపిచింది జ్యొతి కి.. ఎంటి అంత కింద కి కుర్చున్ననా.. అని కిందకు తన పూకువంకచూసుకుంది.. ఒక్క సారిగ తన నిద్ర మత్తు వదిలి.. షాక్ కొట్టిన దానిలా వెనక్కి పడిపోయింది.. సగం లొ ఆగకా పాసు అలాగే జివ్వున పైకి చిమ్మి కిందకు తన మీద పడుతుంది.. ఎలా ఆపాలో.. ఎలా పట్టుకోవాలో తెలియక షక్ కొట్టిన దానిలా అలాగే కింద పడీ వుంది జ్యొతి.. జ్యొతి కళ్ళుపెద్ద గా అయ్యయి.. వోళ్ళంతా చెమట పటెసింది.. ఉచ్చ వస్తుంది.. పూకు లోనుంచి కాదు.. ‘మొడ్డ’లొ నుంచి.. తన మొడ్డ లోనుంచి.. జ్యొతి కంగారు గా తన పూకు ని తడిమి చూసుకుంది వొంగోని మరి.. పూకు వుండాలిసిన దగ్గర మొడ్డ వుంది.. జ్యొతి కి పుకు పొయి.. ఆ స్తానం లొ మొడ్డ వచ్చింది..

1 Comment

  1. Excellent narration different story line plz continue

Comments are closed.