మొలక పోయింది 216

ఆడదాన్ని నాకే అంత కసెక్కిసంచేంత ఫిగర్ దానిది,ఇక మొగ వాళ్ళ పరిస్తితి అర్ధం చేసుకోండి.!మిగతా ఇద్దరూ కొద్దిగ పొట్టిగా ఉన్నారు కానీ అందంగానే ఉన్నారు.నాకు ఈమధ్య మొడ్డున్న ప్రతి మొగాడు అందంగా నే కనబడుతున్నాడు.

“మీ ఇంట్లొ ఇంకా ఎవరెవరు ఉంటున్నారు?”

అని అడిగాడు మరొకడు.

దానికి నేను పొగరుగా “నేనొక్కతెనే ఉంటున్నాను.”

“నిజం చెప్పు .లేక పోతే నిన్ను ఈ పిస్టల్ తో కాల్చి చంపుతాం..”

అంటూ నమ్మలేనట్టు చూస్తూ గద్దించాడు ఇంకొకడు.

దానికి నేనింకా పొగరుగా

“చేప్తే విన పడట్లా?నేనొక్కత్తినే ఉంటున్నాను,నా మొగుడు పోయి ఆరేళ్ళకి పైగా ఐంది.కావాలంటే ,ఇల్లంతా తిరిగి చూసుకోండి”

అంటూ వాడికి సమాధాన మిచ్చా!

దానికి వాడి లీడరు పక్క నిల్చున్న ఆడది కి కోపం వచ్చి

“ఏంటే?అంత పొగరుగా మాట్లాడుతున్నావు?నీ పొగరు దించటానికి మాకు నిమిషం పట్టదు!జాగ్రత్తగా వొళ్ళు దగ్గరగా పెట్టుకొని సమాధానాలు చెప్పు”

అంటు నన్ను ప్రశ్నిస్తున్న మనిషితో

“ఒరే రాజా!నువ్వెళ్ళి ఇల్లంతా చూడు!ఇది అబద్ధం చెప్తోందో,నిజం చెప్తోందో మనకి తెలిసి పోతుందిగా”

అనగానే వాడు ఇల్లంతా కలియ త్రిరిగి నేను చెప్పింది నిజమేనని నిర్ధారించుకుని ఫైనల్ గా నేను నిల్చున్న చోటికి వచ్చి నా పక్కనే బల్ల మీద కనిపిస్తున్న అరటికాయల్ని,వాటి పక్కనే కనిపిస్తున్న వీడియో టేపుల్ని,నన్నూ ఎగాదిగా చూస్తూ,తన లండుని ప్యాంటు మీదనే పిసుక్కుంటూ తన లీడరు వంక ఏదొ సైగ చేసాడు.ఆ లీడరు తన పక్కనే నిల్చున్న ఆడదాని వంక చూసి దాని చెవిలో ఏదో చెప్పగానే అది నా దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వచ్చి టీవీ స్క్రీన్ వంక చూస్తూ

“ఈ లంజకి మొగుడు పోయిన తరవాత గుల తీర్చేవాళ్ళు లేక బాగా కుతెక్కి నట్లుంది, ఇది మనం వచ్చేముందుదాకా బూతు సినిమాలు చూస్తోంది కాశీ..”