ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి మీ నాన్న గారు ఉన్నారు.. ఎక్కడకి వేళ్ళావు.. పట్టణం వేళ్ళాను.. బంగారం కోందామని.. రేటు కుదరక వచ్చేసాను అని చేప్పా.. సరేలే.. అని బయటకి వేళ్ళి పోయారు..
మరుసటి రోజు మరల తోట లోకి వేళ్ళాను.. రాఘవరావు కి చేప్పాను..
రాఘనరావు :నాకు 18 ఏళ్ళ కన్నే పూకు ని దేంగాలని కోరిక.. నీ కూతురి కన్నే పూకు ఇస్తే.. నేను నీకు సాయం చేస్తాను..
నేను : ……..
రాఘవరావు : ఎమి అంటావు..
నేను : సరే.. కాని కోంత టైమ్ పడకాది..
రాఘవరావు : ఎంత టైమ్..
నేను : నేల రోజులు..
రాఘవరావు : నేల రోజులు అంటే ఎక్కవ కదా..
నేను : దానికి పరిక్షలు.. అయిపోయాక నీతో శోభనం చేయిస్తాను..
రాఘవరావు : అప్పటివరకు..
నేను : నన్ను నీకు నచ్చినట్లు గా వాడుకో
రాఘవరావు : నిప్పులు చేరిగుతు.. రంగ, శీను గే ఇలా రండి రా..
రంగ, శీనులు : అయ్యా
రాఘవరావు : రంగ నీవు ఆ సార్ ఎవడోనట వాడి పేళ్ళాన్ని.. గంట లో తీసుకుని నా ముందు పేట్టరా..
రంగ : అలాగేనయ్య..
రాఘవరావు : శీను.. ఆ మదన్ గాడి అమ్మని 10 నిమిషాలలో నా ముందు ఉండాలి.. తీసుకు రారా..
శీను : అలాగేనయ్య..
10 నిమిషాలలో మదన్ వాళ్ళ అమ్మ ని శీను తీసుకు వచ్చాడు..
మదన్ అమ్మ : నన్ను ఎందుకు తీసుకు వచ్చారు ప్రేసిడేంట్ గారు..
రాఘవరావు : కోపం తో గుద్ద ముసుకుని.. నేను చేప్పింది చేయ్యి.. లేక పోతే ఎమౌతాదో తేలుసు కదా..
మగన్ అమ్మ : తేలుసు అయ్యగారు..
రాఘవరావు : నీ గుడ్డలు ఊడదీసి ఇక్కడ నుంచేవే లంజా..
మదన్ అమ్మ : రాఘవరావు కోపం తేలుసు లాగుంది.. మౌనంగా తల దించుకుని చీర తీసి కింద పడేసింది..
రాఘవరావు : కోపంగా జాకేట్ లంగా ఎవరు తీస్తారే.. నీ మొగుడా..
మదన్ అమ్మ : ఎడుస్తు.. జాకేట్ తీసి కింద పడేసింది.. బ్రా లేక పోవడం తో మదన్ అమ్మ 32 సైజ్ ఉండ వచ్చు.. సన్నులు బయటకు వచ్చి అక్కడ ఉన్న 20 మంది పాలేరులు, రాఘవరావు నేను చూసాము.. లంగా కూడా తీసి కింద పడేసింది.. కింద అంతా అడవిలాగ పేంచేసింది..
రాఘవరావు : శీను గా ఆ బట్టలు తీసుకేల్లి దాని ఇంటి లో పేట్టి.. మదన్ గాడిని ఇక్కడకి తీసుకు రా..
రాఘవరావు : సుబ్బయ్య.. దానిని దేంగరా..
సుబ్బయ్య.. అలాగేనండయ్య..
మీగత పాలేరులతో.. ఒకరి తరువాత ఒకరుగా.. నేను చేప్పే వరకు దేంగుతు ఉండండి.. అన్నారు..
సుబ్బయ్య దేంగటం స్టార్ట చేసాడు.. వాడిది అయ్యే సరికి శీను గాడు మదన్ నీ తీసుకు వచ్చాడు.. సుబ్బయ్య మదన్ అమ్మ ని దేంగుతుంటే.. వాడికి కోపం వచ్చి.. సుబ్బయ్య మీద కలబడ్డాడు..
రాఘవరావు : వాడిని చేట్టకు కట్టేయండి రా..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.