ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

అన్ని ఉన్నాయి… ఇప్పటి వరకు.. నన్ను దేంగటానికి ఎంతో మంది ప్రయత్నిస్తే.. వాళ్ల ని చేప్పు తో కోట్టాను గా.. ఇపుడేమిటి.. ఇలా వల్లు అమ్ముకునే బజారు లంజ కంటే మరి అద్వానాంగా తయరయానేమిటి.. వద్దు వద్దు.. ఇక్కడి తో అపేద్దాం.. అనుకున్నాను.. నీవు(శైలజ) గుర్తుకు రావడం తో.. నీ జీవితం నాశనం కాకూడదు అని.. ఎలాగు.. నా జీవితం నాశనం అయ్యింది.. ఎది అయితే అది అయిందని.. రికార్డింగ్ డాన్స్ కి వేళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాను.. అక్కడ ఎమి జరిగిన బరించడాని కి నిర్ణయించుకున్నాను.. మదన్, సార్ బిర్యానీ పట్టుకుని వచ్చారు.. అది తినే సరికి.. రాత్రి 7 అయింది.. ప్రోగ్రం 10 గంటలకు కాబట్టి.. ఒక రౌండు.. ఇద్దరు దేంగారు.. వాళ్ళ దేంగుడు అయ్యా క ఎవరో ఒకతను వచ్చాడు..
లంజా రడీ నా అన్నాడు.. ఇదిగో ఆ లంజ అని నన్ను చూపించాడు.. వాళ్ళకి 15,000 ఇచ్చాడు.. ఉదయం వచ్చి లంజని మీగతా డబ్బులని తీసుకు వేళ్ళండని.. వాడు నన్ను కారు ఎక్కించాడు..కారు ఎక్కేటపుడు.. వాడు.. చీర నడుము వరకు ఎత్తి కారు ఎక్కవే.. లంజా అన్నాడు.. నా మెడలో మంగళ సూత్రం చూసి.. ఎమి ఉన్నావే లంజా.. నీ లాంటి హై క్లాస్ ఫ్యామిలి లంజ తో ప్రోగ్రం పేట్టాలని నా కోరికే.. ఈ రోజు తీరుతుందే నా కోరిక అంటు.. కారు లో నా పూకు నాకడం మొదలు పేట్టాడు.. గంట తరువాత.. ఒక గ్రామం వచ్చింది.. అక్కడ ఇంకో అమ్మయి కూడా ఉన్నది.. పరిచయం చేసాడు..
నేను : ఎమి పేరు అని అడిగాను..
తను : మహేశ్వరి…
మహేశ్వరి : నీ పేరు..
నేను : సీత..
మహి : సీత లాగా చాలా అందంగా ఉన్నావు..
నేను : thanks.. నీవుకుడా అందంగా ఉన్నావు..
మాకు ఊపు రావడం కోసం కోంచేం బీర్ ఇచ్చారు.. అది తాగుతు..
నేను : ఎన్ని రోజులనుండి.. ఇలా డాన్స్ లు చేస్తున్నావు..
మహి : 3 సంవత్సరాలనుండి.. నీవు..
నేను :ఈ రోజే.. నాకు కోత్త.. భయం గా ఉన్నది…
మహీ : భయం ఎందుకు..
నేను : ఎమి అయిన చేస్తారేమో అని..
మహీ : నేను 3 సంవత్సరాల నుండి ఈ రికార్టింగ్ డాన్స్ చేస్తున్నాను.. నేను బాగానే ఉన్నాను గా..
నేను : అవును..
మహీ : వాళ్ళ కి కావలసినట్లు చేస్తే ఎవరు ఎమి చేయరు..
నేను : అవునా? ఎమి చేయమంటారు?
మహీ : ముందుగా ఈ బట్టల తో వాళ్ళు వేసిన పాటలకి డాన్స్ చేయటమే..
నేను : నాకు డాన్స్ రాదు..
మహీ : నీకు నడవటం వచ్చా..
నేను : వచ్చు..
మహీ : గేంతడం వచ్చా..
నేను : వచ్చు..
మహీ : వంగోవటం వచ్చా..
నేను : వచ్చు..
మహీ : అలా నడుస్తు వంగోవటం గేంతడమే ఇక్కడ డాన్స్ అంటే.. కాక పోతే.. బట్టలు ఒక్కోకటి తీసేస్తు చేయాలి అంతే.. నేను ఎలా చేస్తున్నానో.. చూస్తు నీవు అలా చేయి అంతే..
నేను : thanks
మహీ : మెడలో మంగల సూత్రం ఎమిటి? పేళ్ళి అయిందా?..
నేను : అయింది.. ఒక పాప కూడా ఉన్నది

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.