కామదేవత – Part 37 83

గతభాగం ముగింపు

వాళ్ళు ముగ్గురూ లేచి బట్టలు కట్టుకున్నాక ఇంక నేను బయలుదేరుతాను. మనం ఇలా వుండగా మణి గనక వొస్తే మని బాధపడతాడు.. అంటూ.. ఈపాటికి సంత మొదలైపోయి వుంటుంది.. ఇంకో గంటలో రమణ కూరగాయలు పట్టుకుని వొస్తాడు ఆ వెనకాలే సుశీల, శారదలు కూడా వొస్తారు మీకు కూరలు కొయ్యడంలోనూ పచ్చళ్ళు చెయ్యడంలోనూ సాయం చెయ్యడానికి అని చెప్పి సుందరం మాధవి వాళ్ళ ఇంటి తలుపు తీసుకుని బయటకి వొచ్చేప్పటికి.. సుందరాన్ని సాగనంపడానికి గుమ్మం దాకా వొచ్చిన మాధవి, మల్లికలకి తమ ఇంటికి రెండు ఇళ్ళ అవతలగా వొస్తున్న మణి కనిపించేడు..

సరిగ్గా నాలుగు గంటల పదినిమిషాలకే ఇంటిముందున్న తన భర్తని చూసి మాధవి గుడె గతుక్కుమన్నాది.. సుందరం కానీ తమ ఇంట్లోనించీ బయటపడడం మరొక్క ఐదు నిమిషాలు ఆలస్యం ఐవుంటే ఏంజరిగేదో అన్న తలపు మాధవి మనసులో మెదిలేప్పటికి మాధవి గుండె ఆగినంత పనయ్యింది.

సుందరం తన ఇంట్లోనించీ బయటకి రావడం అంతదూరంనించే మణి గమనించేడు..
==========================
తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి..

తన ఇంట్లో నించీ బయటకొస్తున్న సుందరాన్ని అంతదూరం నించీ చూసిన మణి మనసు ఎందుకో ఏదోలా ఐపోయింది. నిన్న సాయంత్రం తన భార్య, కూతురి వొంటిలోనించీ మదపువాసన రావడం గమనించినది మొదలూ తన భార్య, కూతురూ ఏ మగాడితో మాట్లాడుతున్నా కానీ మణి మనసులో ఒకటే ఆలోచన.. అదేమిటంటే.. ఆ మగాడు తన భార్యనీ.. కూతురునీ.. దెంగేసి వొస్తున్నాడన్న ఆలోచన తప్ప మరో ఆలోచన మణి మనసులో రావడం లేదు..

సుందరం తన ఇంటిదగ్గరకి వొచ్చేప్పటికి మణి కూడా సరిగ్గా సుందరం ఇంటిముందుకొచ్చేడు.. దానితో.. సుందరానికీ.. మణికీ.. ఒకళ్ళనొకళ్ళు పలకరించుకోక తప్పలేదు..

ఇంతలో సుందరం తెలివిగా.. క్షమించాలి మణి గారూ.. మీ ఇల్లంతా సరుకులతో నింపేసేము.. మీ ఇంట్లో మీకు కూర్చోవడానికి కూడా జాగా లేకుండా చేసేసేము.. మీకు ఏమాత్రం ఇబ్బందిగా వున్న కానీ మాఇంటికి వొచ్చెయ్యండి.. ఈ సాయంకాలం బ్రహ్మం, రమణలతో కలిసి మనమంతా కబుర్లు చెప్పుకోవొచ్చు అన్నాడు చొరవగా..

సుందరం అన్న మాటలకి మణి మనసులో వున్నా భావాలని బయటపడనివ్వకుండా ముఖం మీద నవ్వు పులుముకుంటూ.. అలాగే సార్.. తప్పకుండా.. అంటూ మణి తన ఇంటికి చేరేడు..