కామదేవత – Part 46 581

ఇదిగో ఇలా.. చూడు..

అంటూ.. బ్రహ్మం గౌరి వీపు కిందనించీ చేతులుపెట్టి ఆమె భుజాలమీదకి తీసుకువొచ్చి తన చేతులతో గౌరి భుజాలని ఊతంగా పట్టుకుని తన వొంట్లోని శక్తినంతా తన నడుంలోకి తెచ్చుకుని.. కసిగా.. బలంగా.. గిభీ.. గిభీ.. అంటూ తన మొడ్డతో జోరుజోరుగా గౌరి పూకులోతుల్లోకంటా తగిలేలా బలమైన బరాటాదెబ్బలు వెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. ఆహ్.. బ్రహ్మం.. ఆహ్.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. ఆహ్.. ఆహ్.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. బ్రహ్మం.. బ్రహ్మం.. ఆహ్.. ఆహ్.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. హబ్బా.. బ్రహ్మం.. కూసాలు కదిలిపోతున్నాయి.. బ్రహ్మం.. ఆహ్.. ఆహ్.. ఆ.. ఆ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. ఆహ్.. అలాగే బ్రహ్మం.. అలాగే.. గుద్దు.. ఇంకా జోరుగా గుద్దు.. ఆహ్.. ఆహ్.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. హబ్బా.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నాది బ్రహ్మం.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నాది.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. దగ్గరకొస్తున్నాది బ్రహ్మం.. ఆపకు.. జోరుగా.. ఇంకా జోరుగా.. ఆహ్.. బ్రహ్మం.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. ఆ.. ఆ.. బ్రహ్మం.. గౌరీ ఓ పక్క అలా కలవరిస్తుండగానే ఒక్కసారిగా బ్రహ్మం గౌరి మీదనించీ జరిగిపోతూ పక్కనే వున్న సుభధ్ర మీద పడ్డాడు..

ఒక్కసారిగా బ్రహ్మం తన తల్లిమీద అలా ఆకలిగొన్న సింహంలా రెచ్చిపోవడం చూస్తూ సుభధ్ర అవాక్కైపోయింది.. ఇంతలో ఏంజరుగుతున్నాదో సుభధ్రకి అర్ధమయ్యేలోపులోనే ఒక్కసారిగా బరువైన బ్రహ్మం శరీరం తనమీద పడ్డం.. అంతలోనే బ్రహ్మం అతని మోకాళ్ళతో తన తొడలని విడదీసుకుంటూ నిగిడిన అతని మొడ్డని కస్సున తన యోనిమడతలలోతుల్లోకంటా దిగేసెప్పటికి.. ఎటువంటి ఉపోత్ఘాతం లేకుండా.. బ్రహ్మం తన తల్లిని ఎలా ఐతే దెంగేడో అలాగే తన మీదకి లంఘించి తన ఆడతనపు లోతుల్లో నిండుగా దిగబడిపోవడమే కాకుండా.. వీపుకిందనించీ చేతులు తెచ్చి తెన భుజాలని వూతంగా పట్టుకుని తన మీద కసిగా వూగిపోతూ.. తన తల్లిని దెంగినట్లే.. బ్రహ్మం తన నడుముని పైకిలేపుతూ.. తన మొడ్డని తన యోనిపెదాల అంచులవరకూ పైకంటా లాగి.. ఒక్కసారిగా విసురుగా బలంగా తన పూకు మట్టానికంటా తగిలేలా తన ఆడతనపులోతుల్లో బలంగా మొడ్డపోట్లు వెయ్యడం మొదలుపెట్టెప్పటికి .. బ్రహ్మం మొడ్డ.. సుభద్ర యోనిమట్టానికంటా దిగ్గున తగులుతూ.. బ్రహ్మం మొడ్డ శీర్షం సుభధ్ర యోనిలోతుల్లోని గర్భసంచీ మూతిని విడదీసుకుంటూ ఆమె ఆడతనపు తలుపులని తెరుచుకుంటూ.. బ్రహ్మం మొడ్డ శీర్షం సుభధ్ర గర్భసంచీ నోటిలోకంటా దెగబడిపోతూ.. అంతలోనే వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ.. ఆమె యోని పెదాల అంచులవరకూ వెనక్కి వెళ్ళి.. ఎంతవేగంగా వెనక్కి వెళ్ళిందో అంతకు రెట్టించినవేగంతో.. విసురుగా యోనిగోడలని వొరుసుకుంటూ.. సుభద్ర యోనిలోతులని చీల్చుకుంటూ మళ్ళీ దిగ్గున సుభధ్ర గర్భసంచీ మూతినివిడదీసుకుంటూ ఆమె ఆడతనపు లోతుల అంచులని ముద్దాడేప్పటికి.. సుభధ్ర.. కెవ్వున అరుస్తూ..

16 Comments

 1. Uploading is too late upload 2-3 episodes in a day

  1. Pleasecontenuethisstory

 2. Upload please

 3. Need only sharada and subhadra updates bhavani and gowri is waste

 4. Next part please

 5. Update please too much late

 6. Update more parts reputation is more in previous episodes

 7. Waiting for so many days

 8. I am glad I found this blog and in particular this mega serial. The last blog where I found this (upto 32) went out. Please post updates.Thanks

 9. please upload next episodes , waiting from long time

 10. Dear Story Teller
  Your story has been beautifully written showing what a great talent you have in presenting the story. Thanks for the same. Do not know what happend to you for stopping it suddenly. Hope you will get well soon and complete the story properly and meaningfully since abrubpt stopping of the same is disapointing to many of the readers and actually it is a crime to do so since your story is very very good and ended meaninglessly. Hope you understand and fulfil our desire.
  thanking you
  sriramsriam

 11. Next part broooo

 12. Waiting for next part please

Comments are closed.