సింధు 4 345

నా పూకు చివరికంటూ పిచికారీ చేసి నా మీద వాలిపొయాడు నిన్ను నా జీవితంలొ వదలను అని నా పెదాలని అందుకున్నాడు ఎవరొ కాలింగ్ బెల్ కొట్టెసరికి కంగారుగా లేచి అరుణ్ డ్రెస్ వేసుకున్నాడు నువ్వు వెల్లి డొర్ తీయు నన్ను అడిగితె బాత్ రూంలొ ఉన్నానని చెప్పు అని అరుణ్ ని పంపాను నెను బాత్ రూంలొకి దూరాను అరుణ్ వెల్లి డొర్ ఒపెన్ చేసాడు అరుణ్ ఎవరు వచ్చారు అని బాత్ రూం నుండి అడిగాను సన్ని వచ్చాడు అని చెప్పాడు అరుణ్.నేను నా పూకు కడుక్కొని బయటకి వచ్చి నా చీర కట్టుకొని బయటకి వచ్చాను ఎంటి సన్ని ఎక్కడికి వెల్లి వచ్చావు అని అడిగాను బిర్లా మందిర్ అని చెప్పాడు సరె నేను ఇంకా వంట చేయలెదు ఎం తింటావొ చెప్పు ఆర్డర్ ఇద్దాము అన్నాను ణి ఇష్టం ఎదైన ఇవ్వు అన్నాడు బిర్యాణి ఇవనా అని అడిగాను సరె అన్నాడు నేను ఆన్లైన్ లొ ఆర్డర్ పెట్టాను సరె సన్ని వచ్చాడుగా నేను వెల్తాను అన్నాడు అరుణ్ నేను లెకుంటెనె నీకు పనా నేను ఉంటె పైన్ ఉండదా అని అడిగాడు సన్ని అవును ంఅరి నువ్వు లెకుంటె సిందు ఒకతె ఉంటది కదా అందుకె వచ్చాను కంపని ఇద్దామని అన్నాడు అరుణ్.సరె కాని టొని వెల్లు అన్నాను వద్దు నేను వెల్తాను అని వెల్లిపొయాడు అరుణ్.సన్ని నువ్ ఫ్రెష్ అయి రా ఇంకొ 20 నిమిషాలలొ బిర్యాణి వస్తుంది అన్నాను సరె అని వెల్లి ఫ్రెష్ అయి వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నాడు ఇద్దరం టి.వి చూస్తూ కూర్చున్నము ఒక 10 నిమిషాలలొ బిర్యణి తీసుకొని డెలివరి బాయ్ వచ్చాడు బిర్యాణి తీసుకొని అతనిని పంపించాము నేను కిచెన్లొకి వెల్లి ఇద్దరికి ప్లేట్స్ తీసుకొని వచ్చి ప్లేట్లొ బిర్యాణి పెట్టి సన్నికి ఇచ్చాము సన్ని ఎమి మాట్లాడకుండా టి.వి చూస్తూ తింటున్నాడు 20 నిమిషాలలొ ఇద్దరం తినడం ముగించాము నేను ఆన్ని సర్దేది వచ్చి సన్ని పక్కన కూర్చొని టి.వి చూస్తున్నాను కాసెపటికి వదిన ఇది కరెక్ట్ కాడు అన్నాడు సన్ని.ఏంటి సన్ని అని సన్ని వైపు చూసాను సన్ని టి.వి చూస్తూ అన్న ఇంట్లొ లెనపుడు అరుణ్ తొ నువ్వు చెసెది కరెక్ట్ కాదు అన్నాడు నాకు ఒక్కసారిగా గుండెల్లొ రాయిపదినట్టు అయింది పైకి తెలినివ్వకుండా నేను ఏం చేసాను అని అడిగాను నెను వచ్చి 2 గంటలు అవుతుంది వదిన డొర్ ఒపెన్ చెసి ఉంటె లొపలకి వచ్చాను మి బెడ్ రూంలొంచి మూలుగులు వస్తె ఎంటా అని చూసాను అన్నడు టి.వి చూస్తూ. నెను వచ్చారు కనుక ఎం జరగలెదు అదె అన్న చూసుంటె చచ్చిపొయెవాడు నిన్ను అంట ప్రెమించె అన్నని మొసం చెయడానికి మనసెలా వచ్చింది అన్నాడు.అది కాదు సన్ని అన్నాను ఎది కాదు వదిన అసలు అలా చేయడానికి నీకు మనసెలా వచ్చింది అన్నకి తెలిస్తె ఎమవుతుందొ ఆలొచించు అన్నాడు మీ అన్నకె ఉంటె నెనెందుకు ఇలా చెస్తా అని మెల్లిగా గులుగాను ఎంటి ఎమన్నావు అన్నాడు ఉన్నదె కదా అన్నాను ఏంటి అన్నాడు మీ అన్న సంసారానికి పనికిరాడు ఇలా చెయమని మీ అన్ననె చెప్పాడు అన్నాను సన్ని హస్చర్యపొయి చూస్తున్నాడు అంతె కాదు అరుణ్తొ బిడ్డని కనడానికి కూడా ఒప్పుకున్నాడు అన్నాను ఇవిషయం ఇంట్లొ తెలిస్తె అన్నాడు ఎలా తెలుస్తుంది అని అడిగాను నేను చెప్తె అన్నాను నా ంఅర్ది గురించి నాకు తెలీద అన్నాను తెలీదు నేను చెప్పాను అన్నాడు సన్ని.చెప్తె మీ అన్న పరువు పొతుంది అన్నాను చెపకుంటె మొత్తం ఇంటి పరువు పొతది అన్నాడు ప్లీస్ సన్ని ఇవిషయం ఇంతటితొ మర్చిపొ అన్నాను అసలు మర్చిపొను అన్న వల్ల కాకుంటె తమ్ముడిని నన్ను అడగాలి అంతె కాని ఇలా బయటవాడితొ అన్నాడు నేను షాక్ అయ్యాను సన్ని మాటలకు ఎంటి సన్ని నువు అనెది అన్నాను అవును అన్న వల్ల కాకుంటె తమ్ముడిని నాతొ కనాలి అప్పుడు మన మద్యనె ఉంటది విషయం అమ్మ వాల్లకి తెలిసిని అన్న వల్ల కాక తమ్ముడుతొ సుఖపడుతుంది అనుకుంటారు కాని ఇలా బయటవాడితొ తిరిగితె ఇంట్లొంచి గెంటెస్తారు అన్నాడు నాకు ఎమి అర్తం కావడం లెదు అది తప్పు సన్ని నువ్వు అలా ఆలొచించొద్దు అన్నాను సరె నువ్వు బాగా ఆలొచించొకొ అన్నని కూడా అడుగు నువ్వు వాడితొ కాదు నాతొ కనాలి అన్నాడు అన్న వచ్చక మాట్లాడి నా రూం కి రా లెదంటె ఇంట్లొ చెపెస్తా అన్నడు ఎం మాట్లాడుతున్నావు సన్ని అన్నాను పరాయివాడితొ చెస్తె ఒప్పుకుంటావు కాని నాతొ ఒప్పుకొవా అయినా నాతొ కంటె మన కుటుంబంలొ ఎవెర్య్ ఎమి అనరు అదె వాడితొ కన్నవు అని తెలిస్తె ఇక ఏం జరుగుతుందొ చెప్పనవసరం లెదు అనుకుంటా అన్నాడు నేను బయటకి వెల్తున్నాను నైట్ కి వస్త అని చెప్పి వెల్లాడు నేను ఎంటి నా పరిస్తితి అనుకుంటూ కూర్చున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి.వారితొ ఇప్పుడు ఈ విషయం ఎలా చెప్పాలి అని ఆలొచిస్తూ కూర్చున్నను మెల్లిగా అక్కడె నిద్రలొకి జారుకున్నాను మావారు వచ్చి నన్ను లెపితె గాని మెలుకువ రాలెదు ఎంటి డొర్ ఒపెన్ చేసి పడుకున్నావు అన్నాడు ఎమి లెదండి ఒక విషయం గురించి ఆలొచిస్తూ పడుకున్నా అంతె అన్నాను ఏ విషయం అని అడిగాడు ముందు మీరు ఫ్రెష్ అయి రండి చెప్తాను అన్నాను మావారు లొపలకి వెల్లి ఫ్రెష్ అయి వచ్చారు ఇప్పుడు చెప్పు ఎంటి విషయం అని అడిగాడు నేను జరిగింది చెప్పాను నీకు ముందె చెప్పాను కద వాడు తెలివైన వాడు కాస్త జగ్రత్తగా ఉండమని అన్నాడు బయటకి వెల్లాడు ఇప్పుడె రాడు కదా అని అంతె కాక అయినా ఒక 15 రొజులు ఆగలెకపొయారా నేను ఎలాగొ ఎమి అనడం లెదు నీకు తెలుసు అన్నాడు నేను ఆయన ఒల్లొ తల పెట్టుకొని కాని అరుణ్ వచ్చి అడిగె సరికి కదనలెక ఒప్పుకున్నా అన్నాను సరె వాడితొ నేను మాట్లాడుతాను నువ్ వెల్లి డిన్నెర్ రెడి చేయు అన్నారు నేను వెల్లి పని మొదలు పెట్టాను ఇంతలొ సన్ని వచ్చాడు వెల్లి ఫ్రెష్ అయి రారా అన్నారు మావారు నేను చూసుకుంటా అని నాకు సగ చేసాడు నేను లొపలకి వెల్లాను అన్ని రెడి చెసి డైనింగ్ ఋఏల్ మీద పెట్టాను సన్ని మావారు వచ్చి కూర్చున్నారు ఇద్దరికి వడ్డించాను తింటూ మావారు సన్నితొ సన్ని వదినతొ ఎదొ అన్నావంటా అన్నారు ఎదొ అన్నాను అని చెప్పిందా లేక ఎమన్నానొ కుడా చెప్పిందా అని అడిగాడు సన్ని అంటా చెప్పింది అన్నారు మావారు.నికెంత దైర్యం రా వదినని అడగడానికి అన్నారు మావారు ఇందులొ తప్పెముంది నీవల్ల కాకపొయెసరికి నువ్వు వాడితొ కనమన్నావు నేను నాతొ అంటున్నా అంతె ‘ఎవడు దొరకకపొతె అక్క మొగుడె దిక్కూ అంటారుగా ‘భర్తకు లెవకుంటె భర్త తమ్ముడె దిక్కు అని నేను అంటున్నా’ అన్నాడు సన్ని.తను నాతొ సుఖపడటం లెదని నేనె చెప్పాను అన్నారు మావారు అలాంటప్పుడు నాతొ చెప్పి నాదగ్గరకు పంపాల్సింది మన ఇంటి వరకె ఉండెది విషయం ఇప్పుడు బయటకి పొక్కింది చూడు అన్నాడు సన్ని అయినా మీకు ఇష్టం లెకుండా నేను ఎమి చేయను అలా అని మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తె చూస్తూ ఊరుకొను అన్నాడు సన్ని చెతులు కడుక్కొని బాగా ఆలొచించుకొండి నేను నా రూం లొ ఉంటా అని చెప్పి వచ్చెట్టు ఉంటె స్నానం చేసి అందంగ ముస్తాబు అయి రా అని నాకు చెప్పి వెల్లిపొయాడు సన్ని.నేను మావారి పక్కన కూర్చున్నాను వెల్లి ముస్తాబుకా అని అన్నారు ఎమిటి మీరనెది అన్నాను మరి ఏం చెస్తావు అయినా వాడు చెప్పింది నిజమె కద నిన్ను వాడికి వీడికి ఇచ్చె బదులు నా తమ్ముడికి ఇస్తె బాగుండు మన ఇంటి విత్తనాలె పడెవి బయటకి పొక్కెది కాదు.ఒకటి ఆలొచించు మన ఇక్కడ ఉన్నన్ని రొజులె అరుణ్ నీతొ ఉంటాడు అరె సన్ని అయితె ఎప్పుడు మన మద్యె ఉంటాడు అంతె కాక ఇప్పుడు మన జుట్టు వాడి చెతిలొ ఉంది ఇక అరుణ్ ని దూరం పెట్టి వీడితొ సుఖపడు అన్నారు అది కాదండి అన్నాను చెపెది విను వీడైతె నాకు ఏ భాద ఉండదు అన్నారు.సరె మీ ఇష్టం అన్నాను సుఇతె వెల్లి ముస్తాబుకా అన్నారు నేను వెల్లి అన్ని గీక్కొని స్నానం చేసి మంచి చీర కట్టుకొని బయటకి వచ్చాను మావారు నామీద పెర్ఫ్యుం కొట్టి బాగా ముస్తాబు అయ్యవు అన్నారు వెల్లు అని నన్ను సన్ని రూం లొకి పంపి తను నా బెడ్ రూంలొకి వెల్లాడు నేను రూం లొకి వెల్లగానె సన్ని వచ్చి డొర్ లాక్ చేసి సంతొషంతొ వస్తె సరె బలవంతంగా వస్తె మాత్రం బయటకి వెల్లు అన్నారు నేను ఎమి మాట్లాడకుండా అలాగె నిలబడ్డాను ఎమి చెప్పవు అన్నాడు సంతొషంతొనె వచ్చాను అన్నాను సన్ని నా దగ్గరకి వచ్చి……………

2 Comments

  1. సింధు 5 send

  2. Ramakrishna Gopireddy

    Next part post cheyandi

Comments are closed.