ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

మదన్ : నీ కూతురి నేగిటివులు ఈ బాక్స్ లో పేట్టాను.. అని ఒక చిన్న పిల్లల జామేంట్రీ బాక్స లో పేట్టాడు.. నేను ఈ బాక్స్ ని ఒక చోట దాస్తాను.. నీవు.. ఆ బాక్స్ నీ తేవాలి..
నేను : ఓస్ అంతేనా..
మదన్ : నా రూమ్ నుండి వీధి చివరి వరకు.. ఎక్కడైనా పేడతాను నీవు సాయంత్రం 5 గంటల లోపు ఆ బాక్స్ ని వేదకి తేవాలి.. అలా నీవు ఆ బాక్స్ తేలేక పోతే.. పక్క ఊరి లో జాతర జరుగు తుంది.. ఆ జాతర లో రికార్డింగ్ డాన్స్ జరుగుతుంది.. అందులో రాత్రంత డాన్స్ చేయాలి..
నేను : సరే .. బాక్స పేట్టి రా అన్నా..
మదన్ : బాక్స్ దాచటానికి వేలుతు.. నీవు నగ్నం గా వేళ్ళి తేవాలి అన్నాడు..
నా గుండేలలో రాయి పడినట్లు అయింది..
మదన్ బాక్స్ పట్టు కుని బయటకి వేళ్ళాడు.. ఎలా వేలుతున్నాడో చూసాను.. వీధి చివరి వరకు వేళ్ళాడు.. 5 నిమిషాల తరువాత వచ్చాడు..
మదన్.. నీ చీర జాకేట్, లంగా తీసేయి అన్నాడు.. తీ సేసాను.. నా బట్టలని పట్టకుని ఎక్కడి కో వేళ్ళాడు.. వేలుతు.. వేలుతు.. నేను నీన్ను చాటు గా గమనిస్తాను అని చేప్పి వేళ్ళాడు… ఆ వీధి లో నాలుగు ఇల్లు లు మాత్రమే ఉన్నాయి.. కనీసం జాకేట్ లంగా ఉంచినా బాగుండును అని పించింది.. నగ్నం గా బయటకు వచ్చాను.. ఎవరో రోడ్డు మీద వేలుతున్నట్లు అవడం తో రూమ్ లోకి వచ్చేసాను.. ఎది అయితే అది అయిందని.. రూమ్ లో ఉన్నాను.. కోంత సేపటి కి నీ (శైలజ) జీవితం గుర్తు వచ్చింది.. ఎది అయితే అది అయిందని.. ధైర్యం చేసి నగ్నం గా బయటకువచ్చాను..

ఏది అయితే అది అయిందని.. ధైర్యం చేసి నగ్నం గా బయటకువచ్చాను.. ఎవరు లేరు.. కోంత దూరం నగ్నం గా భయం గా నడిచాను.. ఎవరు లేరు.. రోడ్డు మీద ఎక్కడ కనపడలేదు.. అక్కడ ఉన్న ఇంటి మేయిన్ గేట్ తీసుకుని లోపటికి వేళ్ళా.. ఇంటికి తాళ్ళం వేసి ఉన్నది.. హమ్మయా ఎవరు లేరు అని ఆ ఇంటి వేనుక వైపు కు వేళ్ళి చూసాను.. ఎక్కడ కనపడలేదు.. అప్పటికి మధ్యహన్నం 12 అయ్యింది ఎండ ఎక్కవ గా ఉండటం తో మరలా మదన్ రూమ్ కి వచ్చేసాను.. ఒంటి గంట అవుతుండగా మదన్.. బిర్యని, బీరు తేచ్చాడు.. బాక్స్ దోరికిందా అని.. లేదు.. అన్న.. ఎలాగు రాత్రికి రికార్డింగ్ డాన్స్ వేద్ది గాని కాని ముందు బిర్యాని తిని.. మందు తాగ మన్నాడు.. సరే అని ఇద్దరం కుర్చున్నాము.. తినడం అయ్యాకా.. ఒక రౌండ్ దేంగి.. పూకు దగ్గర వేంటుకల ని గీసుకుని సుభ్రం చేసుకో మన్నాడు.. సరే అని బయటకి వచ్చి రేజర్ తీసుకుని పూకు దగ్గర వేంటుకలని నున్నగా గీసేసాను.. నా నల్లటి పూకు చూసుకుని నాకే ముద్దు వచ్చింది.. నా పూకు, తోడల మీద పడ్డ వేంటు కలని నీళ్ల తో కడుకున్నాను.. పడుకో రాత్రికి నిద్ర ఉండదు.. అని చేప్పి బయట కి వేళ్ళాడు.. నేను పడు కున్నాను.. నిద్ర పట్టేసింది.. సాయంత్రం మదన్, సార్ వచ్చి లంజా లే అని లేపితే కాని లేవలేదు.. నన్ను లేపి స్నానం చేసి రడి అవ్వ మని నాకు ఒక కవర్ ఇచ్చి అవి వేసుకుని రడీ అవ్వమని.. వాళ్ళు బయటకు వేళ్ళారు.. నేను రూమ్ లో నుండి బయటకు వచ్చి స్నానం చేసి.. బట్టలని కవర్ లో నుండి తీసి.. చుసాను

వంట అయింది.. భోజనానికి టైమ్ కావడం తో.. అమ్మ సాయంత్రం మీగతాది చేరుతాను అన్నది.. సరే అమ్మ అని భోజనం చేసి.. నా రూమ్ కి వేళ్ళి పడుకున్నాను.. పడుకున్నానే కాని.. నిద్ర రావడం లేదు.. ఇప్పటి వరకు అమ్మ ఏ మగ వాని వైపు కన్నేతి కూడ చూడలేదు.. అలాగని అమ్మ ఇంటి లో ఉన్నా కూడా తన చీర తన పమిట చేంగుని భుజాలు మొత్తం కప్పుకుని ఉండేది.. పనులు చేసుకునే టపుడు కూడా తన పమిట చేంగు జారటం చూడ లేదు.. ఆడదానిని కన్న కూతురిని అయిన నేనే అమ్మ సన్నులని చూడలేదు.. అంత పవిత్రం గా తన పతివ్రత్యాన్ని.. కాపాడు కునేది.. అమ్మ చేపితే కాని తేలియ తేదు అమ్మ సన్నుల సైజు 36 అని.. అంత గుట్టు గాను, పవిత్రం గాను ఉండే అమ్మ.. నా కోసం ఇలా బజారు లంజ లాగ మారటం నాకే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది.. నన్ను కాపాడడాని కే గా అమ్మ జీవితాన్ని త్యాగం చేసింది..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.