కామదేవత – Part 36 98

తన ఇంటికి వెళుతూనే రమణి పెద్దవాళ్లని నిద్దర్లు లేపేప్పటికి ఇంతలో సుదర్శనం బ్రహ్మం ఇంటికి వొచ్చేడు. సుదర్శనం వెనకాలే సుశీల తన కూతుళ్ళిద్దరితోనూ కలిసి కాఫీలు టిఫెనులూ పట్టించుకుని బ్రహ్మం ఇంట్లో అడుగుపెట్టింది.

సుదర్శనం ఇంట్లోకి రావడం చూస్తూనే రమణి తమ రెండు కుటుంబాలలో ఆడపిల్లలనీ పడగదిలోకి తీసుకుపోయి రేపు శుక్రవారం రాత్రి ఆడపిల్లల అందరి పడకలూ సుదర్శనం అంకుల్ ఇంట్లోనే అని చెపుతూ.. వాళ్ళకి చెప్పవలసిన విషయాలన్నీ చెప్పి ముందుగదిలోవున్న సుదర్శనం మీదకి వుసికొల్పింది.

రమణి చెప్పిన మాటలు విని ఏంచేయ్యాలో అర్ధం చేసుకున్న ఆడపిల్లలు అంకుల్.. అంకుల్.. అంటూ సుదర్శనం చుట్టూతిరుగుతుండడంతో.. యవ్వనపు మిసమిసలతో.. వయసుపొంగులవల్ల వొచ్చిన పిటపిటలతో కళ్ళుతిప్పుకోవడానికి లేనంత అందంతో సీతాకోకచిలకల్లా తనచుట్టూ తిరుగుతున్న 5 మంది ఆడపిల్లలనీ చూసి.. రేపు రాత్రి ఇంతమంది ఆడపిల్లలూ పెద్దవాళ్ళు ఎవ్వరూ తోడులేకుండా (అడ్డం లేకుండా) తన ఇంట్లో గుణగుణలాడుతూ తిరుగుతుంటే.. ఆ ఆడపిల్లలతో ఆటలు.., సయ్యాటలూ., పరాచికాలూ.. ఆడుతూ తాను వాళ్ళందరితో కలిసి గడపబోయే మధురక్షణాలు మనసులో మెదిలేప్పటికి సుదర్శనం పేంట్‌లో మొడ్డనిగిడిపోతుండగా.. సుదర్శనం ఎవేవో వూహాలోకాల్లో విహరించడం మొదలెట్టేడు..

ఇంతలో బ్రహ్మం, రమణలు సుదర్శనాన్ని పలకరించేప్పటికి సుదర్శనం వూహల్లోనించీ బయటపడుతూ.. ఏంటి మీరంతా ఇంకా ఆఫీసులకి సిద్దం కాలేదు..? పిల్లలు కూడా స్కూళ్ళకి వెళ్ళలేదు..? అడిగేడు సుదర్శనం తత్తరపడుతూ…

సుదర్శనం అడిగిన ప్రశ్నకి రమణ సమాధానం చెపుతూ ఆడవాళ్ళు పట్నంలోకి బజారు పనిమీద వెళుతున్నారు రేపు రాత్రి ఇంట్లో ఆడవాళ్ళ పూజ వున్నాది. నేను, సుందరం ఇక్కడ ఇంట్లో పూజకి కావలసిన ఏర్పాట్లు చెయ్యడం.. ఇంటా బయట తిరిగి చక్కబెట్టవలసిన వ్యవహారాలు చూసుకొవలసినవి వున్నాయి అందుకే మేమంతా ఈరోజు ఆఫీసుకి శలవు పెట్టేస్తున్నం, అన్నాడు.