సేల్స్ స్టార్ 3 77

“ఆయన ఇప్పుడు ఎలా వున్నాడు?”

“ఒక రకం గా చెప్పాలంటే, ఆయన చాల అమాయకుడు. ఇప్పుడు ఆయన పరిస్థితి మరీ దారుణం గా వుంది”.

“నా భార్య రెడ్డి గారితో పడుకోవటం అవసరం అంటారా?”

“నీకు ముందే చెప్పాను. రెడ్డి గారి పరిస్థితి కి, నీ ప్రొమోషన్ కి ఏమీ సంబంధం లేదు. మీ ఫామిలీ మిల్ కి చాలా కృతజ్ఞులు గా వున్నారు. అందుకే నువ్వు నా ఛాయస్.”

“సర్, ఈ పొజిషన్ ఒప్పుకుంటే, రెడ్డి గారు కూడా అప్పుడప్పుడూ ఫేవర్ ఎక్సపెక్ట్ చేస్తారు కదా?”

“బోర్డు కి సంబంధించినంత వరకు, బిజినెస్ తేవటానికి, నువ్వు ఏం చెయ్యాలో, అన్ని చెయ్యాలి. అది బిజినెస్. మరి ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్ గా, నువ్వు నీ భార్య రెడ్డి గారి బాధ తీర్చటానికి ఏమైనా సహాయం చెయ్య దలుచుకుంటే, మేం చాల సంతోషిస్తాం. కానీ, ఆయన మీ ఇష్టం లేకుండా మిమ్మలిని ఎప్పుడూ బలవంతం పెట్టాడు అని మాత్రం హామీ ఇవ్వ గలను. ఆయన గురించి నాకు బాగా తెలుసు”.

“బాగా ఆలోచించి చెప్పు. ఇది నీకు, నీ భార్యకి పూర్తి గా సమ్మతమేనా? మళ్ళి రేపు మూడు గంటలకి కలుద్దాం. అప్పడు నీ నిర్ణయం చెప్పు.”

ఇది బిజినెస్స్, సెక్స్ అన్నీ కలిసి వున్న డీల్ అని నాకు పూర్తి గా అర్థం అయింది.