సేల్స్ స్టార్ 3 88

“చెప్పుచ్చుకుని కొడతానంది. అచ్చోసిన ఆంబోతు అంది.”

అమ్మ నవ్వింది. “రచన ఎప్పటికీ అలా చెయ్యదు”.

నాకు తెలీని నిజం ఏదో అమ్మకు తెలుసనిపించింది.

రూం కి తిరిగొచ్చేసరికి ఏడున్నర దాటి బారెడు పొద్దెక్కింది. రచన ఇంకా నిద్ర పోతోంది. రాత్రి కట్టుకున్న పింక్ చీరలో ఇంకా సెక్సీ గా అనిపించింది. రాత్రి వేసుకున్న లిప్ స్టిక్ ఇంకా మెరుస్తూ వుంది. కాళ్ళు రెండూ కొంచం దూరం గా పెట్టి వెల్లకిల్లా పడుకుని వుంది. తనని ఇలా చూస్తే, పెద్దాయన బారెడు మోడ్డ ఎంత చిత్ర వధ కి గురి అవుతుంది?

నిశ్శబ్దం గా బెడ్ మీదకి పాకి, తన పెదాల మీద మెత్త గా ముద్దు పెట్టాను. ఇంకో చేత్తో చీర మీద నించే, పాంటీ వుండే చోట కాళ్ళ మధ్య చెయ్యి వేసి వత్తాను. తనకి మెలుకువ వచ్చింది. చుట్టూ వెలుతురు చూసి గాబరాగా లేచింది. నేను తనని ఆపి తన చేతిని నా పైజమా లో ఆరంగుళాల గుడారం మీద పెట్టాను.

తన కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూసింది. “ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది. వెళ్ళాలి నేను”

తన పాంటీ మీద వున్న నా చేతిని తొలగించింది. “సిగ్గుండాలి. అప్పుడే తెల్లారిందా దీనికి?”

“ప్లీజ్… ” అంటూ నా చేతిని తన తొడల మీద వేసి నొక్కాను.

“ఇప్పుడా? ఎలా?”

కొంచెం ఆలోచించి “ఒక ఐదు నిముషాలు టైం ఇవ్వు. బాత్ రూం కి వెళ్లి రావాలి” అని నన్ను దాటుకుంటూ వెళ్ళింది.

నేను పైజమా లో నా టెంట్ వైపు చూస్తూ వెయిట్ చేసాను. రిలీఫ్ కావాలి నాకు. కాసేపటికి ఫ్లష్ చేసిన శబ్దం వినిపించింది. తను బయటికి రావటం కనిపించింది కానీ, తను నా వైపు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ చూస్తూ గబగబా మెట్లు దిగి కిందకి వెళ్లి పోయింది.