సేల్స్ స్టార్ 4 100

రచన ముఖం టమాటో లాగా కందిపోయి ఉంది. వోణికే గొంతుతో “ప్లీజ్.. ఒద్దు.. నా వల్ల కాదు” అంది.

“ఇది మనిద్దరి మధ్య తేల్చుకోవాల్సిన ప్రశ్న. నేను మళ్ళీ సేన్ గారిని కలిసే లోపల, ప్లీజ్..” అన్నా. “డార్లింగ్.. ఇది చదువు” అంటూ నేను రాసిన కాగితం తీసి ఇచ్చా.

“స్టార్స్ (నాకు):

* నేను నీ దాన్నే కానీ రెడ్డి గారి పలుకుబడి, రూపం, అన్నీ నన్ను ఇంప్రెస్ చేసాయి”

** నేను నీదాన్ని, కనీ రెడ్డి గారు నా ఆలోచనల్లో ఉన్నారు.”

*** నేను నీదాన్ని.”

**** నేను నీ దాన్ని మాత్రమె.”

***** నేను ఎప్పటికీ నీదాన్ని మాత్రమె.”

——————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published.