నా జీవితం ఉష 1 258

అల చూసుకుంటున్న నాకు మా వారు వస్తే ఎక్కడ మళ్ళిమొదలు అంటారో అని భయం వేసి నా కోరికలకి కొల్లెం పెట్టి తాయారు అయ్యి .. గుడికీ బయలు దేర..

మా వారు క్యాంపు కి వెళ్ళిన ప్రతి సారి గుడికీ వెళ్లి పూజ చేయించి, తర్వాత మాల్ కి వెళ్లి ఆయనకి గిఫ్ట్ కొనడం నాకు అలవాటు.. అలాగే ఈ సారి కూడా.. అయిన అసలు గిఫ్ట్ రాత్రే ఇట్చ అనుకోండి హహ..

చెప్పకూడదు కాని నోటి కలలో నాకు నేనే సాటి అంటారు మా వారు.. నీలి చిత్రాల పుణ్యమో లేక చిన్నప్పుడు ఇష్టం అయిన పుల్ల అయిసుల ప్రభావమో తెలిదు కాని.. నాలుకతో నేను చేసే చిత్రాలకి మా వారి అవస్త చూడాలి ..

ప్రతి ఆడదానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది అని నా అభిప్రాయం.. కొందరు ఎక్కడం లో .. కొందరు వంగడం లో .. కొందరు చీకడం లో.. కాని నేను సకల కళ లో ఆరితేర అని మా వారు అంటారు … అబ్బహ్హ్ మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటె మళ్ళి మూడ్ వత్చేల ఉంది.. ఆగండి గుడి వత్చింది…

(పూజ ముగించుకున్నాక..) గుడి దగ్గర బూతు బొమ్మలు చూడని మనిషి ఉండడు అని నా అభిప్రాయం మీరు ఎం అంటారు.. ? మొన్న గుడికీ వత్చినప్పుడు ఇక్కడ నోటి పని చేస్తున్న శిల్పాన్ని చూసి మా పాప అడిగింది , ఏమిటి అది అని ? ఎం చెప్తాం చెప్పండి ? అయిన ఆ బొమ్మ లో దేవతకి పనే తేలినట్లు ఉంది.. చేసి చేయనట్లు చేస్తోంది.. నా దగ్గరకి వస్తే నేర్పే దాన్ని , నాలిక ఎక్కడ మెలికలు తిప్పలో.. ఎక్కడ చుట్లు చుట్టాలో.. ఏ నరాన్ని నొక్కాలో ఏ నరాన్ని నాకలో అని..హహ…ఇక్కడకి దగ్గర లోనే మాల్ వెళ్లి మా ఆయనకి మంచి గిఫ్ట్ కొనాలి రండి…

లాడ్జి లో సుధాకర్ పరిస్తితి ….మందు తాగుతూ వాగుతున్నాడు ప్రసాదు..

ప్రసాద్ : అంటే నువ్వు ఇప్పటి వరకు మందు, సిగేరెట్టు , పరాయి పూకు చూడలేదు అంటావు.. ఎం మగాడివి సోదర నువ్వు ?

సుధాకర్ : మందు కన్నా మత్తు అయిన పెళ్ళాం, సిగేరెట్టే కన్నా సుఖం అయిన జీవితం, పరాయి వాడి పెళ్ళాం మీద ఆశ లేని సంస్కారం ఉన్న మగాడిని సోదర…

ప్రసాద్ : అబ్బ సొల్లు కబురులు చెప్పడానికి బాగుంటాయి , కాని సరైన ఆడది కనిపిస్తే చూడని మగాడు, రమ్మంటే ఆగే వాడు, దేన్గమంటే దేన్గని వాడు ఉండడు.. నువ్వు ఎం ఎక్కువ కాదు..

సుధాకర్ : (వీడికి బాగా ఎక్కింది, వీడితో మనకి గొడవ ఎందుకు అని ) సరే సోదర నేను ఎం మినహాయింపు కాదు సరేనా..

ప్రసాద్ : ఏదో తాగి ఉన్న కనుక ఒప్పుకున్తున్నావ్ కదా నా మాట, అల కాదు ఈ రోజు నీ భార్య కాకుండా నీకు నట్చే ఆడది కనిపించే వరుకు నేను ఒప్పుకోను..
పద ఇక్కడ దగ్గరలోనే మాల్ ఉంది అక్కడ ఎవర్తి నీకు నచ్త్చేల ఉంటాదో చూద్దాం పద..

సుధాకర్ : ఇప్పుడు ఎందుకు సోదర తాగి ఉన్నావ్.. వదిలే..

ప్రసాద్ : నో ఛాన్స్ , నీకు నట్చే ఆడది.. నువ్వు మెత్చే ఆడది.. కుదిరితే నీకు ఇట్చే ఆడదాన్ని వెతకాలి పద …

సుధాకర్ : (వీడు మన మాట వినేల లేడు అండి.. సరే పదండి వీడితో అ మాల్ కి వెళ్దాం ..) సరే పద సోదర .
అలా మొదలు అయిన ఇద్దరి ప్రయాణాలు , వేరు వేరు దారులు అయిన ఒకే మాల్ కి రెండు పక్కల చేరుకున్నాయి…

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.