అంతా మాయ 366

అసలు ఎటువంటి సందర్భం లో వారు కలిసారో చెెప్పా కదా కొన్ని బలహీన మైన సమయంలోమనల్ని మనం నియంత్రించుకునే శక్తిని కోల్పోతామని నిన్ను మీ నాన్న గారిని బాగానే చూసుకుంటూన్నారు కదా మీ అమ్మ గారు అని అడిగాడు రామస్వామి చాలా బాగా చూస్తారు అని సమాధానం ఇచ్చాడు వినోద్ , మరి గుట్టు చప్పుడు కాకుండా మీ కుటుంబ గౌరవం దెబ్బతీయకుండా సంసారం సాగిస్తున్న మీ అమ్మగారిని తప్పు పట్టకుండా నువ్వు కూడా ఎన్నో అందమైన అనుభూతులు పొందుతూ జీవితంలో ముందుకు పో అని వాడి వంక చూసాడు వాడు ప్రశాంతంగా వున్నాడు నిజంగానే రామస్వామి లో ఎదో మహిమ వున్నట్టు తాత మాటలు మంత్రాలు వేసినట్లు పనిచేసాయి వినోద్ కి సరే తాత ఎవరితో చెప్పనని ఒట్టు వెయ్యి అన్నాడు రామస్వామి వైపు చేయ చాచి వీడి అమాయకత్వానికి నవ్వుకుంటూ ఒట్టు వేసి ఎవరికైనా చెపితే ఏమి చేస్తావు అడిగాడు వినోద్ కి కంగారు పెరిగింది ఏమిటి తాత ఏదో తేడాగా మాట్లాడుతున్నాడు అని బయం బయంగా చూస్తూన్నాడు వాడి బయాన్ని గమనించిన రామస్వామి ఏమీ బయపడకు నీకు నమ్మకం కలిగేలా ఒకటి చెపుతా విను నీకు నా మనవడు గౌతమ్ తెెలుసా అడిగాడు వినోద్ ని , తెలుసు మా సీనియర్ కాలేజ్ లో అన్నాడు ,మా చిన్న కోడలు పుష్ప తెెలుసా అని అడిగాడు రామస్వామి, తెలుసు పుష్ప ఆంటీ అని కొంచెెం స్వరం పెంచాడు మనసులో అనుకుంటూన్నాడు గౌతమ్ గాడు కొంపతీసి వాడి పిన్ని ని దెంగుతున్నాడా తాత ఏమి చెెపుతాడా అని అత్రంగా ఎదురు చూస్తూన్నాడు వీడి ఆత్రం గమనించిన రామస్వామి నవ్వుతూ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్లీద్దరూ దెెంగించుకుంటూన్నారు ఆ మాట తాత అనేసరికి వినోద్ గాడు ఆశ్చర్య పోతూ చూస్తూన్నాడు అడుగుదామా వద్దా అనుకుంటూనే మరి మీరు ఏమీ అనలేదా వాళ్లని అడిగాడు రామస్వామి ని ,వాళ్లీద్దరికి లింక్ పెట్టిందే నేను అన్నాడు తాత , దెబ్బకి షాక్ వినోద్ కిి పుష్ప ఆంటీ చాలా కసిగా వుంటుంది ఇదెలా తాతకి పుష్ప ఆంటీకి ఏమిటి అసలు ఎలాగైనా తెెలుసుకోవాలని ఆశగా అడిగాడు తాతని ఎలా తాత ఎప్పటినుంచి ,మీకు తెలిసే వాళ్లీద్దరూ అంటూ తనకు వున్న అనుమానాలు ప్రశ్నలు గా అడిగేేేరికి రామస్వామి అదో పెద్దకధ మొదటి నుండి చెెపుతాలే అని వాడి వైపు చూసే సరికి వాడి మొహం వెెలిగిపోతుంది అనందంంతో వాడి ఆనందానికిి బ్రేకులు వేస్తూ ముందర మీ మావయ్య మీ అమ్మ చేసుకుంటుంటేే ఏమి చూసావు ఎలా చూసావు చెప్పు తరువాత నేేను చెెపుతా అని మెలిక పెట్టాడు తాత వాడి ఆనందం ఎగిరిపోయింది పుష్ప ఆంటీ గురించి తెలుసుకోవాలన్న కోరిక బలంగా వున్న వినోద్ వాడు చూసింది తాతకి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు

వినోద్ తల వంచుకుని రామస్వామి కి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు వారం రోజుల క్రితం నాలుగు రోజులు సెలవు రావడంతో మా చిన్న అత్త మొగుడు మా ఇంటికి వచ్చి నన్ను వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మనడం అమ్మ కూడా వెళ్ళమనడంతో నాకు పెద్దగా ఇంట్రస్ట్ లేక పోయినా తప్పదు అనుకుంటూ వెళ్లాను ఎందుకంటే అక్కడ బోర్ నాకు ఇక్కడ క్రికెట్ మ్యాచ్ లు అడుకుంటాము అక్కడ మా అత్త పిల్లలు చిన్న వాళ్లు అందుకే వెళ్లి రెండు రోజుల తర్వాత మావయ్య ని ఇంటికి తీసుకెళ్లండి అంటే కొంచెం బిజీ రా రేపో ఎల్లుండో తీసుకుని వెళతాలే అన్నారు నాకు పిచ్చేక్కేలా అయింది రెండు రోజుల తర్వాత కూడా మావయ్య బీజీ అంటూ బయటకు వెళుతుంటే నేేను బస్సు కి వెెళతాలే మావయ్య అని అంటే వద్దురా బాబు మీ అమ్మ నాన్న నన్ను తిడతారు రేపు నేేేనేే తిసుకుని వెళతాలే ఒక్క రోజు కాలేేేజ్ పోతే ఏమీ కాదులేరా అంటూ బయటకు వెళ్లి పోయారు ఇంతలో అత్తయ్య వచ్చి ఏరా రేపు వెళుదువులే ఎప్పుడూ కాలీగానే వుండే మీ మావయ్య నాలుగు రోజుల నుంచి ఇంటికిి కూడా సరిగ్గా రావటం లేదు సరే రా నీకు ఇష్టమైన గూలాబ్జామ్ చేస్తా అంటూ కిిచెన్ లోకి పోయింది మరునాడు కూడా తీసుకుని వెళ్లకుండా తర్వాత రోజు తెల్లవారుజామున బయలదేరాము మావయ్య నేేేను నలభై కిలోమీటర్లే కావడంతో గంటలో ఇంటికి వచ్చేసాము వచ్చీ రాగానే అమ్మ త్వరగా రెడీ అవ్వు కాలేజ్ కి టైం అవుతుంది నాన్నగారు దింపేస్తారు అనేసరికి నేను రెెడీ అయ్యి హల్ లోకి వచ్చేసరికి మావయ్య నాన్న మాట్లాడుకుంటూన్నారు నేను అమ్మ అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్లాను రారా కన్నా ఇదిగో టిఫిన్ అంటూ ఉప్మా ప్లేట్ నాకు ఇచ్చి ఇంకో ప్లేటు నాన్నగారి కి ఇచ్చింది ప్లేటు తీసుకుంటూ మరి నీ తమ్ముడికి పెట్టవా అడిగారు నాన్న ,మా తమ్ముడు కి ఉప్మా ఇష్టం వుండదు దోసేలు వేస్తూన్నాలేండి అంది అమ్మ దానికి నాన్న అంతేలే చూడు బావ మీ అక్క నీకు స్పెషల్ మాకు ఉప్మా ఏమి చేస్తాం నవ్వుతూ అనేసరికి మావయ్య కూడా నవ్వుతూ అమ్మ ని చూసాడు అమ్మ కూడా నవ్వుతూ మరి ఈ ఇంటి అల్లుడు కిి స్పెషల్ గానే పెడతా అంటూ కిచన్ లోకిి వెెళ్లింది నేేను నాన్న టిఫిన్ చేసేసాము నాకు పాలు కలిపి నాన్న కాఫీ ఇస్తూంటే నేను వెళతా అక్కా చాలా పనులు వున్నాయి టిిఫిన్ బయట చేేస్తాను అంటూ లేేచాడు అయిపోయింది చట్నీ చేసిపెట్టేస్తా అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్లింది నాన్న అదేే మిటి బావా ఇంతదూరం వచ్చి టిఫిన్ కూడా చేేయకుండా వెెళతారా అంటూ అనేేేసరికి మావయ్య కుర్చూన్నారు సరే చేసి వెళ్లండి నాకు స్కూల్ కిి టైైం అవుతుంది అంటూ పదరా అంటూ బయటకు నడిచాడు
నేను బ్యాగ్ తీసుకుని బాయ్ మావయ్య అనేసరికి బాయ్ బాగా చదువుకో అని చెప్పారు సరే అంటూ నవ్వుతూ తల వూపి అమ్మ పిలిపించి లంచ్ బాక్స్ తీసుకోమని నేను బ్యాగ్ లో పెడితుంటే సాయంత్రం ఎంత టైం అవుతుంది నువ్వు వచ్చేసరికి అడిగింది అమ్మ అదేమిటి కొత్తగా అడుగుతున్నావు అన్నా అంటే మొన్న రెండు గంటలకే వచ్చేసావు కదా అంది అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ కదా సరే వెళతా నాన్న చూస్తూన్నారు నాకోసం అంటూ బాయ్ చెప్పి బయట నాన్న బండి ఎక్కా నాన్న పక్క వూరి స్కూల్ టీచర్ కాబట్టి రోజు నన్ను ఆ వూరి నుంచి ఇంకో మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో వున్న కాలేేేజ్ లో దింపి మళ్ళీ తిరిగి ఆయన స్కూల్ కి వెళతారు ఎప్పుడైైనా కుదరక పోతే నేేను ఆటో కి వెెళ్లిపోతా ఈరోజు కూడ లేేట్ అవ్వడంతో నేనే అన్నా నేేేను ఆటోకిి వెళతాను మీకు లేేేట్ అయిపోయింది కదా అనేేేసరికి వాళ్ల స్కూల్ దగ్గర లోనే సెంటర్ లో దిింపేసి డబ్బులు ఇచ్చి జాగ్రరత్గా వెల్లు అనిచెప్పి వెళ్లిపోయారు నేేను ఆటో కోసం చూస్తూన్నా ఆటో లు అన్నీ మా వూరి నుంచే వస్తాయి చూస్తూండగానే ఆటో వచ్చింది లక్క్కిిగా అందులో నా బెస్ట్ ప్రెండ్ నందు గాడు వున్నాడు నన్ను చూడగానే రారా మామా అంటూ కూర్చోడానికి ప్లేస్ ఇచ్చాడు

3 Comments

  1. Admin ki, elanti kathalu evaru chaduvutarandie, annie boring ga unnayie. Vakavela ee kathalo taata(రామస్వామి) aa kurradnie valla amma andhalu gurinchie cheppamanna. Lekha aa kurradnie vaaa amma ni ela dengalo nerpinchina vaadiki vaadi amma meedha korika kaligela chesina, ee story interesting ga untundhie. Eepudu annie story la laagane bore ga undhie.

    Edhie naa abripriayam andie. Dhanyavadaaalu

  2. Continue
    This wrote it so far greatly

  3. We are waiting for second episode

    You wrote the first episode greatest

Comments are closed.