ఒప్పందం 386

ఆ ఫోర్స్ దెబ్బకి “ఆ” అంది.

“ఆగలేకుండా ఉన్నాడమ్మా పాడు పిల్లాడు. గుల్ల చేసేలా ఉన్నాడు” అంది.

నిజంగానే ఆగేలా లేడు కోమల్.

ధనధన దెబ్బలు వెయ్యసాగాడు. పొద్దున నించి ఊరించి ఊరించి దొరికిన దాన్ని కోరిక, బలం కలిపి వేస్తున్నాడు.

కుర్రాడు అన్ని రకాలుగా నచ్చడంతో, ఆ దెబ్బలన్నీ ఇష్టంగా తీసుకోసాగింది.

ఆమె చేతులు పైకి అని, గట్టిగా పట్టుకుని, తన బలమంతా పెట్టి లోపలికి తోస్తున్నాడు.

వయసైనా, శక్తి గల ఆడది అవ్వడంతో, అనుభవం కూడా ఉండటంతో, ఆ బలమైన పోట్లని ఆస్వాదించసాగింది.

మంచం అయ్యింటే శబ్దం వచ్చేది కాదేమో, అది సోఫా కావడంతో, ఎంత స్ట్రాంగ్ సోఫా అయినా సోఫానే కాబట్టి, శబ్దం చెయ్యసాగింది సోఫా.

స్పీడ్ పెంచాడు కోమల్.

తపక్ తపక్ మని తడి పుట్టసాగింది ఇద్దరి అంగాల మధ్య.

అతని ఊపులకి కదులుతున్న సోఫా చేస్తున్న శబ్దానికి, తడి శబ్దం తోడయ్యింది.

అదిరిపోతోంది మాధవి. ఆగేలా లేడు కోమల్.

ధనధన వేస్తున్నాడు.

సర్దుకోవడానికి చోటు లేదు సోఫాలో.

కదలసాగింది మాధవి.

చివరిసారిగా ఒక్క ఊపు ఊపాడు కోమల్.

భళ్ళున కక్కింది కోమల్ దడ్డు. కుర్రతనపు చిహ్నంగా బోలెడు కక్కింది. మాధవి పూకంతా పడి, జారుతూ కింద సోఫా మీద పడి, ఇంకా కారసాగింది.

అలా పడిపోయాడు మాధవి మీద. మాధవి గుండెల మీద తల పెట్టి, ఆమెని చూస్తూ, ఆయాసం తీర్చుకుంటూ, ఒక చన్ను ముచికని తాకసాగాడు.

మాధవికి కోరిక మొత్తం తీరిపోయింది. ఇలా ఒక కుర్రాడితో చేసి చాలా కాలం అవుతుండటంతో, మాధవికి గొప్ప సంతృప్తి లభించింది.

అలా ఇద్దరూ కాసేపు ఉండిపోయారు.

2 Comments

  1. Please continue

Comments are closed.