సింధు 1002

ఉదయం లేచి ఫ్రెష్ అయి బయటకు వచ్చి చూస్తె మావారు కుర్చీలొ కుర్చొని పేపర్ చదువుతూ కనిపించారు నన్ను చూసి డార్లింగ్ టీ ఇస్తావా అని అడిగారు నేను వంటింటికి కి వెల్లి టీ ఆయనకి ఇచ్చి వెనక్కి తిరిగాను డార్లింగ్ ఆగు అంటూ నా చేతిని పట్టి అపారు ఇలా కుర్చొ అంటూ పక్కన ఉన్నా కుర్చీలొ కూర్చొ పెట్టాడూ డర్లింగ్ రొజూ నువ్వు ప్రయత్నించడం కాని ఫలితం లేక పొవడం జరుగుతుందీ ప్రతీ మనిషికి కొరికలు ఉండడం కామన్ అలాగే అందరిలాగే నీకు కొరికలు ఉన్నయి కాని నీ కొరిక తీర్చీ నిన్ను సంతొషపెటాలేక పొతున్న నువ్వు ఎంటా బాద పడుతున్నావొ గాని నేను మాత్రం నీ అవ్స్తా చూసి చాలా బాద పడుతునా అండుకనీ అంటూ సాగాదీసాడు ఆ ఆందుకని అన్నాను నువ్వు అవరైనా మంచీ అబాయిని చుసుకొని వాడీతొ సంతొష పడు అన్నాడు ఆ మాటాలకి నేను కళ్ళు పెద్దవి చెసుకొని నొరు మూసుకొండీ నొటికి ఎంటా అస్తె అంతా మాట్లాడుతారా అని అరిచాను అలాకాదుతా డార్లింగ్ నావల్లా కావడం లెదు అని నీకొసమే క్దా చెప్తున్నాను నీ సంతొషం కొసమే గా అన్నాడూ అంటూ చెప్తున్నడూ నేను అయనని ఆపి దేవుని దయ ఉంటే మీకు నయమవుతుందీ లెకుంటే నా జీవితానికి ఇంతె రాసి ఉండీ అనుకుంటా అంతెగానీ ఇంకొడి తొ చేయమని చెప్తె ఉరుకొను అంటూ లేచీ జుట్టుని ముడీ వేసుకుంటూ నంటిలొకీ దారీ తీసాను నేను నాపాటికి నేను టిఫిన్ చేయడం మొదలు పెట్టాను ఆయన స్నానం చేసి వచి డైనింగ్ టేబల్ మీదా కూర్చూన్నాడూ నేను టిఫిన్ వడ్డించి లొపలకి వెల్లిప్ప్యాను ఆయన మరు మట్లాడకుండా తినేసి ఆఫిస్ కి వెలిపొయారు నేను కుడా టిఫిన్ తినేసి కుర్చీలొ కూర్చిని టి.వి ఆన్ చేసాను అపుడె కూరగాయలు లేవని గుర్తొచింది మహలక్ష్మి ఆంటి చుపిస్తా అందిగా అనుకొని ఇంటికి తాళాం వేసి అంటి వాల్లా ఇంటికి వెల్లాను బెల్ కొట్టాను అరుణ్ వచ్చి తలుపు తీసాడు అంటి ఉందా అని అడిగాను మమ్మీ లేదు మమ్మీ వల్లా ఫ్రేండ్ ఫొన్ చేస్తె అర్జెంట్ గా వెల్లింది అన్నాడు వెజిటెబుల్ మార్కెట్ కిరాణా షాప్ చూపిస్తా అంది అన్నాను దానిదేముంది నేను చూపిస్తాను అక్కా అంటు లొపలకి వెల్లాడూ అయ్యొ వద్దులెండి ఎవరినైన అడుగుతాను అన్నాను పర్లేదు నాకు పనేమి లేదు అంటూ వెల్లి డ్రెస్ చేంజ్ చేస్య్కొని వచ్చాడు పెర్ఫ్యుం కొటినట్టున్నాడు అరుణ్ రాగానే పెర్ఫ్యుం వాసన గుప్పు మండి నిన్న అరుణ్ ని దరిగ చుడలేదు గాని 6 అడుగుల పొడవు ఉండి బాగ లావు కాదు అలా అని సన్నము కాదు మాములుగా ఉన్నాడు గిం బాదీ అనుకుంటా కలర్ కూడా వైట్ కాదు బ్లాక్ కాదు చాంచాయ కాని చూడడానికి బాగున్నాడు ఇంటికి తాళం వెసి పదక్క అనాడూ ఫ్లట్స్ బయటకి వచి కొంటదూరం వెల్లా గానే వెజిటెబుల్ మార్కేట్ వచ్చింది ఇదరం లొపలకి వెల్లాము నేను వెజిటెబుల్ కొంటూ ఉన్నాను అరుణ్ నా వెంకాలే ఉన్నాడు వెజిటేబుల్స్ కొని బటకి వచ్చాము అక్క ఇంకాస్తా ముందుకి వ్ర్ల్తె సూపర్ మార్కెట్ ఉంటది అన్నాడు సరె మఋఇ వెల్దాము అన్నాను ఆ లగెజ్ ఇలా ఇవండి నేను తీసుకొస్తాను అన్నాడు వదు అరుణ్ అన్నానుపర్లేదు అక్కా నేను తీసుకొస్తాను అని బలవంతంగా నా చేతిలొంచి తీసుకున్నడు అలా తీసుకున్వ్టప్పుడు వాడి చేతులతొ నా చేతులని నొక్కుతూ తీసుకున్నాడు నాకు జిల్లు మన్నది నువ్వు ఎం ఏ కాలేజ్ లొ చదువుతున్నవ్ అన్నాను విగ్నాన్ అక్కా అని చెపాడు ని వయసు ఎంతా అని అడిగాను 22 అక్క అని చెప్పాడు ఇద్దరం ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ కదా నువ్వు నన్ను సిందు అని పిలువు పర్లేదు అన్నాను సరె సిందు అన్నాడు లగేజ్ ఎక్కువ ఇండడం వల్లా కొంచేం మెల్లిగా నడవడం మొదలు పెట్టాడు న్వ్ను ముందు నడుస్తుంటె వాడు నను ఫాలొ అవుతున్నాడు కొంతదూరం వెల్లాకా ఒక సూపర్ మార్కెట్ వచ్చింది లొపలకి వెల్లాక హాఇ ర అరుణ్ అని అరుణ్ ని పలకరించాదు ఒక అబ్బాయి సిందు వీడు నా ఫ్రెండ్ కుమార్ ఈ సూపర్ మార్కెట్ వీలదె అని పరిచయం చేసాడు కుమార్ తను సిందు మా పక్కా పొర్షన్ లొకి కొతగా వచారు అని చెప్పాడు సిందు ఎం కావలొ వెల్లి చూసుకొ అని చెప్పాడు అరుణ్ మాత్రం అక్కడె నిల్చొని కుమార్ తొ మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడప్పుడు నా వైపు చుఇస్తున్నారు నకు కవలసినవి తిసుకొని బిల్లింగ్ కొంటర్ దగ్గరకి వచ్చాను ఇక వ్ర్ల్దాం సిందు అన్నాడు అరుణ్ మరి సామాను అని అడిగాను హొం దెలివరీ ఉంది ఒక గంటలొ ఇంటికి పంపిస్తాడు అన్నడు సరె అని కుమార్ కి బాయ్ చెప్పి బయటకి వచ్చేసాము మల్లి ఇంటికి బయలుదేరాము అరుణ్ మెల్లిగా నడుస్తున్నాడు వెజిటెబుల్ లగెజ్ పట్టుకొని నేను అడిగాను అరుణ్ ని మీరు నన్ను చూస్తూ ఎం మట్లాడుకున్నరు సూపర్ మార్కెట్ లొ అని క్యాజువల్ గనే మాట్లడుకున్నము మద్య మద్యలొ నన్ను ఎందుకు చూసారు అని అడిగాను మికు కావలిది సామాగ్రి దొరుకుతుందొ లెదొ అని చూదస్ము అన్నాడు ఎందుకు అడుగుతున్నరు అని అడిగాడు ఎమి లేదు ఉరికేనె స్ని అన్నాను మెల్లిగా వెనక్కి తిరిగి అరుణ్ ని చూసాను వాడు నస్ పిరిదుల వంకా చూస్తూ అడుగులొ అదుగులు వేస్తున్నాడు నేను కుడా మెల్లిగా నడవడం మొదలు పెట్టి అరుణ్ తొ పాటు నడవడం తిన్నాను ఇంతలొ ఇంటికి వచేసాము లగెజ్ మాంట్లొ పెట్టి అరుణ్ వాల్లా ఇంటికి వెల్లాడు నేను అలా కూర్చొని కాస్తా కళ్ళు ముసుకున్నాను సడెంగా బెల్ మొగె సరికి ఉలిక్కి పడి లేచాను సూపర్ మార్కెత్ కుర్రాడు సరుకులు తీసుకొచ్చి అన్ని చుపించాడు బిల్ల్ 2583 అయింది అన్నాడు నేను 2600 ఇచ్చాను చేంజ్ లేదు అన్నాడు పర్లేదు ఉంచుకొ అన్నాను టైం చూస్తె 12 అవుతుంది వంట పని ముగించి తినేసి అన్ని దత్దేసాను టి.వి ఆన్ చేస్తె ఎమి రావట్లేదు సర్లే అని అనుకొని రూం లొకి వెల్లి పడుకున్నాను మెలుకువ వచ్చేసరికి టైం 5 అయంది మొహం కడుక్కొని టీ తాగుతూ టి.వి చూస్తున్నాను ఇంతలొ బెల్ మొగింది తలుపు