సింధు 1002

తెరచి చూస్తె మహాలక్ష్మి ఉన్నరు రండి ఆంటి లొపలకి పిలిచాను లొపలకొ వచి కుర్చీలొ కూరంచుంటూ మొతం సర్దెసినట్టు ఉన్నావె అంది అవును నిన్ననే సర్దేసాను అన్నాను బాగా సర్దావు అంది నేను చిన్నగా నవ్వి ఉరుకున్నానునేను వంటింటి లొకి వెల్లి టీ పెట్టుకొని వచి అంటికి ఇచి తన పక్కనా కుర్చొని మట్లాడుతున్నాను సారీ అమ్మయి నేను నికు ఈరొజు మార్కెట్ మరియు షాప్ చూపిస్తా అన్నాను కాని మా ఫ్రెండ్ ఫొన్ చేసి అర్జెంట్ గా రమ్మని అంటె వెల్లాను అంది మీరు వెల్లినా అరుణ్ చుపించాడు అనాను ఓ అలాగా మరి మంచిది అనంఫి అలా కాసేపు మట్లాడుకున్నాము ఇక నేను వెలతా అని లేచి వెల్లింది ఆంటి నేను ఆంటి వెలిన తరువాత టి.వి చూస్తూ కుర్చున్న టైం 6 అవుతుంది ఇంకా మావారు రాలేదు అని ఫొన్ చేసాను ఫొన్ లిఫ్ట్ చేసి దార్లింగ్ నేను ఇంకొ గంటలొ వస్తాను నేను తినను నువ్వు తినేసై అని చెపి పెట్టెసాడు అలాగె టి.వి చూస్తూ కుర్చున్న 9 అవుతుంది ఆయన ఇంకా రాలేదు ఫొన్ కూడ్స లిఫ్ట్ చేయట్లేదు ద్రైవిణ్ లి ఉనడు కవచ్చు అనుకొని నేను తినేసి కుర్చున్న ఇంతలొ ఆయన వచ్చాడు కాస్తా తాగి ఉన్నాడు నేరుగ రుఇం కి వెల్లి పడుకున్నడు నేను అన్ని సర్దేసి నేను కుడా వెల్లి పడుకున్నాను.

మరుసటిరొజు ఉదయం నేను లేచి చూస్తె మావారు పక్కనే పదుకొని ఉన్నారు నేను లేచి రెడీ అయి ఆయన్ని లేపాను అఫిస్ కి టైం అవుతుంది లేవండి అనగానే లేచి నేను త్వరగ రెడీ అయి వస్తాను నువు టిఫిన్ రెడి చేయు అన్నడు చేస్తాను గాని మల్లి ఈ తాగుడు ఎంటి మ పెళ్ళి అయ్యాక నాకు మాటా ఇచ్చారుగా అన్నాను సారీ డార్లింగ్ అనుకొకుండా ఒక ఫ్రెండ్ కలిసె సరికి తాగాల్సి వచ్చింది అయినా ఇదె ఆకరి సారి మల్లి ఇంకెప్పుడు తాగాను అన్నాడు సరె మల్లి తాగకుడాదు అన్నాను నీమీద ఒట్టు ఇంకెప్పుడూ తాగనూ అన్నడు సరె నేను టిఫిన్ రెడి చేస్తా మీరు త్వరగా రండి అన్నాను ఒక 15 నిమిషాలలొ వస్తా అన్నాడు సరే అని నేను వంటింటిలొకి వెల్లి త్వరగ టిఫిన్ రెడి చేసాను అయాన డైనింగ్ టెబల్ మిదకి రావడం నేను టిఫిన్ తిసుకెలడం ఒకె సారి అయింది ఆయన త్వరగ టిఫిన్ చేసి అఫిస్ కి వెలిపొయరు నేను కూదా టిఫిన్ చేసి టి.వి పెట్టుకొని చూస్తున్నా ఇంతాలొ అరుణ్ సిందు అంటూ లొపలకి వచాడు హ రా అరుణ్ కుర్చొ అని కుర్చీలొ కుర్చొ మన్నాను అరుణ్ కుర్చీలొ కుర్చున్నాడు చెపు అరుణ్ ఇలా వచ్చావు అన్నాను ఎమి లేదు ఇంట్లొ బొర్ కొడుతుంది అని వచ్చాను అన్నాడు కాలెజ్ లేదా అన్నాను సెమిస్టర్ హలిడెస్ సిందు అన్నాడూ అలా అయితె ని గర్ల్ ఫ్రెండ్ లొ బయటకి ప్రొగ్రాం వెసుకుంటె బొర్ ఉండదిగా అన్నాను నాకు హర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేరు అన్నాడు నేను మి మమ్మితొ ఏం చెపను గాని నిజం చేపు అన్నాను నిజమే సిందు నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేరూ అన్నాడు అలాగా అన్నాను అవును ఏం తీసుకుంటవు టీ కాఫీ అన్నాను అంతె ఇన్నాయా అన్నాడు మరిఈఇంకా ఎమి కావాలి అన్నాను కూల్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయా అన్నాడు మాజా ఉంది అన్నాను సరె తీసుకురా అన్నాడు నేను లొపలకి వెల్లి రెండు గ్లాస్ లొ మాజా పొసుకొని వచ్చాను ఒక గ్లాస్ అరుణ్ కిఈఇచ్చి ఇంకొటి నేను తీసుకున్నాను మాజా తాగుతూ మట్లాడుకుంటుమ్నాము నా కాలెజ్ విషయాలు అడిగాడు చెప్పాను అరుణ్ కాలెజ్ పరిసెంటెజ్ అడిగాను 79 అని చెప్పాడు అరుణ్ చేతిలొ ఉన్నా గ్లాస్ తిసుబొతుండగా చేయి జారి కింద పడింది అలా పడడం లొ కొంట మాజా నా చీరా మీద పడింది గ్లాస్ పగిలిపొయింది పగిలిన ముక్కాలని తీసేసి నేను చీరా మర్చుకొని వస్తా ఉండు అన్నాను సరె అని టి.వి చుస్తున్నాడు అరుణ్ కుర్చున్న ప్లెస్ నుండి మా బెడ్ రూం కనిపిస్తుంది నేను చీర విపేసి వేరె చీరా చూస్తున్నాను ఎందుకొ హాల్ వైపు చుసాను అరుణ్ నన్నె చూస్తున్నడు డొర్ ఎలా ఒపెన్ అయిందొ కూడా తెలీదు నేను తలుపు వెద్దామనే తొందరలొ ఇటు వైపు తిరిగాను అరుణ్ కి నా ఫ్రంట్ మొతం కనిపించింది నేను డొర్ దగరకి వెల్లె లొగా అరుణ్ పరిగెతుకుంటూ నా బెడ్ రూం లొకి వచి నన్ను గట్టిగా కౌగిలించికున్నాడు నేను అరుణ్ దూరంగా నెటేసి చంపా పైనా కొట్టాను అరుణ్ మల్లి నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని నా నడుమిని పట్టుకొని నా పెడా లమీద ముద్దు పెటాడు నేను అరుణ్ మల్లి నెట్టేసి మల్లి కొట్టాను ప్లీస్ సిందు ఒక్కా సరి నాతొ అన్నాడు పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా ముందు బయటకి నడూ అన్నాను కాను మల్లి నమ్ను గట్టిగా ఫట్టుకొని నా సల్లు పిసుకుతూ నా పేదాలని అందుకున్నాడు నేను అరుణ్ ని తొసెసి ఇప్పుడు వెల్లా కుంటె మి మమ్మికి చెప్తాను అన్నాను అరుణ్ మారు మాట్లాడకుండా వెలిపొయాడు నేను చీరా కట్టుకొని వచ్చీ కుర్చీలొ కూర్చొని ఆలొచీస్తున్నా అసలె నా మొగుడికి లేవదు ఇప్పుడు అరుణ్ వచ్చి అగ్గి రాజేసి వెలాడు ఎలారా అనుకుంటూ ఇలా అయితె కుదరదు అనుకొని నేను వంటింటిలొకి వెల్లి పనిలి లీనం అయిపొయాను కాని అరుణ్ గాడు చేసిన పనులే గుర్తొస్తున్నయి ఏం చేయాలొ అర్తం కావడం లేదు అలా మా వారు ఎలాగొ వెరె అబ్బయిని చూసుకొమన్నారుగా మరి వీడి తూ అని అనుకొని నా ఆలొచనలకి నన్నే తిట్టుకిన్నాను ఎదొ లాగ వంట పని పూర్తి చేసి తినేసి పడుకున్నాను.పడుక్కా కాని నిద్ర రావడం లేదు మెల్లిగా లేచి బాత్ రూం లొకి వెల్లి చేతికి పని చేప్పాను వచ్చి బెడ్ పై పడుకున్నాను ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందొ తెలీదు కాని నిద్రలొకి జారుకున్నాను మెలుకువ వచ్చేసరికి టైం 7 అయింది చాలా లేట్ అయింది అనుకుంటూ లేవ్హి ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచేసరికి మావారు టి.వి చూస్తూ కనిపించారు మిరు ఏప్పుడూ