కొడుకుతొ 634

కమలకి కానీ నమ్మలేక పోతుంది చీ..చీ తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నానేమె అనుకుంది ఈలోపు పార్వతి వాళ్లమ్మ వరెెయ్ అనందు
దొడ్లో ములక్కాడలు కోద్దాం రారా అంటూ వాడిని తీసుకుని పోయింది , పార్వతి కమలని తన గదిలోకి తీసుకుపోయింది ఏమే కమలా మీ వాళ్లు ఎప్పుడు వచ్చారు ఏమీ డౌట్ రాలేదు కదా అని పార్వతి అడిగే సరికి కమల కంగారుపడుతూ మెల్లగా మాట్లాడవేే బాబు
ఎవరైనా వింటారు అని ఏమీ పరవాలేదే నిన్న
నువ్వు అలా వచేసరికి నాకు చాలా బాదేసిందే
అందుకే ఒకసారి నిన్ను చూసి పోదామని వచ్చాను అంది కమల, సరేేలేవే వదిలే ఇంకేమిటి కబుర్లు రాత్రి సరిిిగ్గా పడుకోలేదా కళ్లు అలా వున్నాయి అన పార్వతి అడిగేసరికి కమల కంగ్ తింది చెెప్పాలా వద్దా
అనుకుంటూ సరిగ్గా నిద్ర పట్టలేదే అని కమల అనేసరికి పార్వతి నవ్వుతూ రాత్రి మళ్ళీ చేసుకున్నావా నిజం చెప్పు అని అడిగేసరికి
అదేం కాదే మాములుగానే అనేసరికి పార్వతి కొంచెం మొఖం మాడ్చుకుని నన్ను పరాయి దానిలాగే చూస్తూన్నావు కదా నెను నీ దగ్గర
ఏమైనా దాస్తానా అనేసరికి కమల కి గిల్టీ గా
అనిపించింది పార్వతి చేయి పట్టుకొని ఎందుకే పీలవుతావు అవునే మళ్లీ నాకు అదే సుఖం కావాలనిపించిందే నువ్వు ఏమి చేసావు అడిగింది కమల, ఎపుడూ లేనిది పార్వతి ఎందుకో టెన్షన్ పడుతుందనిపిస్తుందిి కమలకి ఇదేమిటి సడన్ గా ఇలా మారిపోయింది అనుకుంటూ సరేలేవే ఒకటి అడుగుతా నిజం చెెప్పు నీకు ఆ పుస్తకం ఎవరు ఇచ్చారే అంటూ పట్టుకున్న చేేయిని ఇంకా గట్టిగా బిగించి కమల అడిగేసరికి పార్వతి చేేపుదామా మానదామా అనుకుని
ఏమీ కాదులే ఇది నా బెస్ట్ ప్రెండ్ పైగా ఇపుడే
కదా నా దగ్గర దాస్తున్నావా అని దానిని అడిగాను ఇంక ఏమైనా కానీ అనుకుంటూ
చెపుతానే ఎవరికి చెప్పనని ఒట్టు వేయి అంది
పార్వతి నేనెవరికి చెపుతానే అని కమల అనేసరికి తెలుసే నీ మీద ఆ నమ్మకం వుందిలే
ఆ పుస్తకం ఆనంద్ గాడి బేగ్ లొ దొరికింది కమలా అనేసరికి కమల కి గుండె జల్ల్ మంది
ఆశ్చర్యపోతూ ఈ వయస్సు లొనె ఇటువంటి పుస్తకాలు చూస్తూన్నాడా అడిగింది కమల అనుమానంగా , కమలా వాడు ఇంకా చిన్నోడేమీటే పదవ తరగతి చదువుతుంటేేను
అయినా మనకి వాడికి మూడు, నాలుగు సంవత్సరాలు తేడా వుంటుంది అంతే కదా
మనకి కోరికలు వున్నటె వాడికి వుంటాయీ కదే అనెసరికి నువ్వు బాగానే వెనకేసుకుని వస్తున్నావు వాడిని అంది కమల ,వాడి దగ్గర
ఆ పుస్తకమె కాదు ఇంకా బూతు కధలు పుస్తకాలు కూడా వున్నాయి చూస్తావా అంటూ
కమల ఏమీ మాట్లాడకుండానే బయటకు వెళ్లి ఒకసారి చూసి వచ్చి పరుపు కిింద నుంచి రెండు పుస్తకాలు తీసి కమలకి ఇచ్చింది, కమల ఏమిటే ఇవి అంటూ ఒక పుస్తకం తీసుకుని ఒక పేజీ తిప్పింది అందులో అక్కపూకు మైసూర్పాక్ అని ఎడ్డింగ్ పెద్ద అక్షషరాలతొ వుంది కమల కు మతి పోయింది
చీ.చీ..అనుకుంటూనే కధ చదవడం మొదలు పెట్టింది కధలో అక్క సొంత తమ్ముడు ని రెచ్చకొట్టి చాలా. కసితీరా దెెంగించుకునే తీరు
కమలకు వేడి పుట్టించింది ఇంకో పేజీ తిప్పింది
అందులో పిన్ని పూకులో కొడుకు బాణం అని వుంది ఇలా వావి వరస లేకూండా చేసుకుంటారా అనుకుంటుండగా పార్వతి అమ్మ వాళ్లు వస్తున్న అలికిడి వినిపించే సరికి
ఇద్దరూ కంగారుగా పుస్తకాలు పరుపు కింద పెట్టేసారు కమల మెల్లగా పారు సరదాగా అలా
మామిడి తోట లోకి వెళదామా అని అడిగింది
పద వెలదాము అని ఇద్దరూ బయటకు వచ్చే సరికి పార్వతి అమ్మ ఆనంద్ గుమ్మం లొ వున్నారు కమల ఆనంద్ వంక చూసింది వాడు తననే చూస్తున్నాడు ఇన్ని రోజులు ఆనంద్ ని
చిన్న పిల్లాడు లాగే చూసింది కానీ ఈరోజు ఒక మగాడు లాగ అనిపించాడు కొంచెం బక్క గా వున్న తెల్లని శరీరం నునూగు మీసాలు తొడలు బలంగా బాగానే వున్నాయి నిక్కర్ లో కదులుతున్న పాము లా క్లీర్ గా కనిపిస్తుంది మెల్లగా వాడి మొఖం లోకి చూసింది వాడు తన సళ్ళ వైపే చూడడంతో
సళ్ళు బిరుసెక్కడం తెలుస్తోంది కమలకి ఇంతలో పార్వతి అమ్మ అలా తోట వరకు వెళ్లి వస్తాము అనేసరికి పార్వతి వెనకాల బయటకు బయలదేరింది కమల ఇద్దరూ అలా నడుచుకుంటూ తోట లోకి వెెళ్ళే వరకు మాట్లాడకూండా వచ్చారు ఏమిటే చెప్పు ఏదో మాట్లాడాలన్నావుఅని పార్వతి అనేసరికి ఏవేవో ఆలోచనలతో సతమతమవుతున్న కమల పార్వతి వైపు చూసి ఏమీలేేేదే నిన్న మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత
నువ్వు ఏమీ చేసి వేడి దింపుకొన్నావో తెలుసుకోవాలని వుందే చెప్పవే అని అడిగింది
(మనసులో మాత్రం ఆనంద్ నువ్వు ఏమైనా చేసుకున్నారా అని అడగాలని వుంది కానీ తమ్ముడు తోనా ఏలా అనుకుంటున్నావే నన్ను అంటూందేమె అన్న భయం వుంది)కమల అలా అడిగేసరికి పార్వతి ఏమీ మాట్లాడలేక పోయింది కమలకి తను అనుమానం నిజమే
అనిపించింది మళ్లీ కమలే కలుగచేసుకుని సరేలేవే ఇష్టం లేకపోతే చెప్పవద్దులే అనేసరికి
పార్వతి కి ఏమీ అర్థం కావటం లేదు చెప్పాలా వద్దా అనుకుంటూ సరే పదా అంటూ కమల చేయి పట్టుకుని తోటలో ఒక మూలన పాత బావి పక్కన ఒక మోటార్షెడ్ వున్నాయి షెడ్ బయట ఒక సింమెట్ బల్ల వుంటే దాని
మీద కూర్చున్నారు ఇద్దరూ ఏమి చేపుతుందా అనే ఆత్రుతతొ ఎదురు చూస్తుంది కమల ఇంతలో కమల చేయిని పార్వతి తన చేేతిలోకి తీసుకుని ఏమేయ్ కమలా తప్పొ ఒప్ప్పొ ఏమైనా అనుకొ నేను నీకు కాకపోతే ఎవరికి చెప్పుకుంటానే అంటూ చెప్పండం మొదలు పెట్టింది పార్వతి

మిత్రులారా కధ బోర్ కొడుతోందా తప్పదు
కధలోని. పాత్రలు వారి గతం పూర్తిగా తెలియచేయాలని నా ప్రయత్నం.
ఇంక కథలోకి వెళదాం పార్వతి. కమలకి చెబుతుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *