సరే ఇదీ మన మంచికేలే 218

ఆఫీసు నుండి ఆ రోజు తొందరగా బయలుదేరాను పనంటే విసుగొచ్చి. అసలే శనివారం. శ్రీమతి వాళ్ళ నాన్న కి బాగా లేకపోతే “ఎలాగూ సెలవలే కదండీ పిల్లలకి ” అని అని నన్ను సాధించుకు మరీ వూరెళ్ళింది.

“సరే ఇదీ మన మంచికేలే” అనుకుంటే అదే సమయానికి ఇందిరకీ ఆటంకం వచ్చింది. సరే కనీసం ఐదు రోజులు చేతికి పని తప్పేట్టు లేదు అనుకుని నిట్టూర్చాను. ఇందిర నాకన్న పదేళ్ళు చిన్నదైనా నాకు తొందరగానే కాలు ఎత్తేసింది. బహశా దానిక్కారణం నా పురుషాంగం మీద వున్న పుట్టుమచ్చ, నేను

తనకు బాస్ ని కావడం అనుకుంటాను. తను కాస్తా బక్కగా వున్నా ఫీచర్స్ బాగుంటాయి. పైగా నా కిష్టమైనట్టు చంకల్లోనీ, దిమ్మ పైనా రోమాలు దట్టంగా వుంటాయి. బక్కగా వుండడం వలన తనతో అన్ని పొజిషన్ లూ నాకు బాగా కుదురుతాయి..ఇందిర కూడా ఈ రోజే డిసప్పాయింటు చెయ్యడం. అందుకే సాయంత్రం ఐదు గంటలకొచ్చే పనిమనిషి భాగ్యా ని వేసుకోవాలని అనుకున్నాను. ఇది వరలో మా ఆవిడ గారు వూరెళ్ళినప్పుడు భాగ్యాని నాలుగైదు సార్లు వాడుకున్నాను.

ఇల్లు చేరుతుండగా గుర్తొచ్చింది సిగరెట్లు అయిపోయాయని. సరే అని సూరీడు కిళ్ళీ కొట్టు దగ్గర ఆగి సిగరెట్టు పేకెట్టు తీసుకుంటుండగా సుడి గాలిలా దూసుకొచ్చాడు ఆకాశ్ గాడు. వాడికి ఎనిమిదేళ్ళుంటాయి. మా బావ మరిది కొడుకు.

“ఒక టోపాజ్ బ్లేడు కావాలి అంకుల్” అని సూరీడికి వూపిరి సలపనివ్వకుండా రూపాయి నాణేం ఇచ్చి బ్లేడ్ తీసుకుని వెళ్ళబోతుంటే వాడి చెయ్యి పట్టుకుని ఆపి

“వుండరా నీకు చాక్లెట్ కొని పెడతాను” అని సిగరెట్టు పేకెట్, రెండు చాకోలెట్లు తీసుకుని వాడి చెయ్యి పట్టుకుని ఇంటి వైపు బయలుదేరాను.

“ఇంతకీ నీకు కొత్త బ్లేడ్ దేనికిరా? పెన్సిలు చెక్కు కోవాలంటే పాత బ్లేడ్ నేనిస్తాగా?” అన్నాను.

“కాదు మామయ్యా అమ్మ తీసుకు రమ్మంది” అని చెప్పి నా చెయ్యి విడిపించుకుని తుర్రు మన్నాడు వాడు.

“పంకజానికి ఇప్పుడు ఇంత అర్జెంట్ గా బ్లేడ్ తొ పనేమిటబ్బా!! రమణ ఎలానూ కేంప్ లో వున్నాడు కదా!! ” అని ఆలోచనలో పడ్డాను.అతనికి ఇంచు మించు నెలలో 20 రోజులు కేంప్ లే. మామూలుగా కొంత అవసరం వున్నా తను డబ్బు కోసం మరిన్ని కేంపులు వేయించుకుంటాడు.

Updated: November 12, 2020 — 12:18 pm

3 Comments

  1. Why did you stop abruptly. Pls continue immediately. Its so hot snd sexy.
    100/10 stars. So lovely. Pls continue.

Comments are closed.