భంగం 441

“ఇది బానే ఉందిరా చంద్రం. ఈ పూట మనకున్న టైంకి సరిపోతుంది ఈ ప్రోగ్రాం” దమయంతి చెప్పిన దానికి తలూపుతూ అన్నాడు రాము.

సరేనని తలూపాడు చంద్రం.

“నువ్వు కూడా వస్తావుటే దమయంతీ” అడిగాడు రాము.

“అలసిపోయి ఉంటుంది కదరా, వద్దులే” దమయంతినే చూస్తూ అన్నాడు చంద్రం.

“రమ్మంటే వస్తాను. పెళ్ళి పనులు నేనేక్కదాన్నే కాదు కదా చేసింది, అందరూ తలా ఒక చెయ్యి వేశారు. రావడానికి నాకేమీ లేదు” చంద్రం వైపు చూస్తూ అంది దమయంతి.

చంద్రం మొహం వెలిగిపోయింది.

“సరే నేను వెళ్ళి ఆటో తెస్తాను. నేను వచ్చేసరికి రెడిగా ఉండండి” చెప్పి వెళ్ళాడు రాము.

“మీ అమ్మాయి ఏమన్నా అనుకుంటుందేమో” సందేహంగా అడిగాడు చంద్రం.

“ఏమీ అనుకోదు. మీ గురించి నా కన్నా, మా రామన్నయ్యే ఎక్కువసార్లు చెప్తూ ఉంటాడు. మా ఫ్రెండ్, మా బ్యాచ్, చంద్రం, NRI, అమెరికా, ఇలా. కాబట్టి మీరంటే దానికి గౌరవమే ఉంది. ఎమీ అనుకోదు” వివరించింది దమయంతి.

“సంతోషం దమయంతీ” అంటూ దమయంతిని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు.

“కాస్త ఆపుకో చందు. మరీ ఇదైపోతున్నావ్” పాత రోజుల్లో పిలిచినట్టు మళ్ళీ పిలిచింది.

“అబ్బ, దమయంతీ. మళ్ళీ చందు అనే పిలుపు నీ నోటి మీదగా విని ఎన్నేళ్ళయింది” అంటూ మళ్ళీ కౌగిలించుకున్నాడు.

చంద్రం కౌగిలిని ఆస్వాదిస్తూ… “అన్నయ్య ఆటో తెస్తాడు. వెళ్ళాలి. మళ్ళీ చీకటి పడుతుంది. ఏమీ కనపడదు అక్కడ” అంది.

“అక్కడ నేను చూసేది ఏమీ లేదు. నా ఇంతి, నా దమయంతి నువ్వు ఇక్కడుండగా నాకు అక్కడేం పని. మనం వెళ్ళద్దు, ఇలాగే ఉండిపోదాం” అన్నాడు.

ఆ కౌగిలికి చంద్రం మగతనం ఊపికి పోసుకుంటూ దమయంతికి తగలసాగింది. ఆ స్పర్శ అర్ధమయ్యి కౌగిలి నించి విడిపోయి చంద్రాన్ని దూరంగా నెట్టింది.

“వెళ్ళాలంటే నువ్వు దిగాలి చందు. దిగిపో” అని అతని మగతనం వైపు చూస్తూ నవ్వుతూ అంది.

“నిన్నిలా చూస్తుంటే దిగడమనేది లేదు ఇంతీ” అంటూ మళ్ళీ కౌగిలించుకోబోయాడు.

చంద్రాన్ని వెనక్కి నెడుతూ… “నాకు మీతో అక్కడ కాసేపు గడపాలనుంది. రెడీ అవ్వండి. క్విక్” అంటూ బయటకి వెళ్ళింది.

సరే అనుకుంటూ రెడీ అవ్వసాగాడు చంద్రం.

1 Comment

  1. ఇంత వరకు వేరే website లో వుంది….నీకు సిగ్గు , దమ్ము వుంటే నెక్స్ట్ update ఇవ్వు…ఇలా already వున్నది పోస్ట్ చేసి ,స్టోరీ stop చెయ్యకు???

Comments are closed.